Fråga oss här!
Vi jobbar för

En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare

Detta är Naturetarnas remissvar på Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62). Bakgrunden till utredningen är problematiken med långa handläggningstiderna, enligt utredningen 17 månader i genomsnitt, när uppsägningstvister går vidare till domstol. Detta är problematisk för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna anser att ansatsen i SOU 2012:62, att förenkla för och öka viljan att anställa bland småföretagare, är lovvärd. Vi anser att arbetsrätten måste utvecklas och anpassas till arbetsmarknadens nya former. Däremot efterfrågar Naturvetarna inte några av de förändringar som föreslås i remissen.

Utredningen föreslår tre förändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Förslagen innebär dels att anställningen inte ska bestå i mer än ett år under en pågående tvist om en uppsägnings giltighet, dels att skadestånden enligt 39 § ska reduceras i förhållande till antalet anställda hos arbetsgivaren, dels att det inte längre ska gå att ogiltigförklara en arbetsbristuppsägning på grund av att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Naturvetarna anser att de förändringar som föreslås skulle skapa en maktobalans mellan arbetsgivare och arbetstagare och i stort undergräva hela lagstiftningen, varför vi är negativa till samtliga förslag. Naturvetarna förespråkar istället en försäkringslösning där den uppsagdes lön under tvistetiden tas från försäkringen. Om det skulle konstateras i en domstol att det inte föreligger saklig grund för uppsägningen så blir arbetsgivaren skyldig att ersätta försäkringen för utläggen, i annat fall täcker försäkringen arbetsgivarens utgifter. En sådan försäkring bör naturligtvis tecknas kollektivt så att alla arbetsgivare inom ett kollektivavtalsområde delar på riskerna.

Naturvetarna anser vidare att man bör titta närmare på den från den danska lösningen med en partstillsatt uppsägningsnämnd då utredningen konstaterar att tvister i Danmark som går vidare till uppsägningsnämnden i genomsnitt avgörs efter 100 dagar.

Läs hela remissvaret

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar