Fråga oss här!
Vi jobbar för

Framtidens specialistsjuksköterska

Naturvetarna har svarat på promemorian om Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).

Publicerad:

Naturvetarna avstyrker utredningen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter, SOU 2018:77 i sin helhet med hänvisning till att förbundet anser att utredningen saknar helhetsperspektiv. 

Naturvetarna anser att det krävs professionsövergripande åtgärder för att komma tillrätta med den offentliga hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsproblem. Ett gott exempel, som Vetenskapsrådet lyfte fram i den senaste utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet, är region Östergötlands karriärutvecklingsprogram som finansieras av ALF-avtalet och öppnar upp för en forskarkarriär för all vårdpersonal.

Förbundet förordar en bred översyn av problemen med bristande fortbildning, kompetensutveckling, forskningsmöjligheter och attraktivitet för de många professioner som finns inom hälso- och sjukvården idag och kommer att göra det i framtiden. Bara inom Naturvetarna finns exempelvis ett tjugotal professioner som är verksamma inom vården, varav tre har legitimation.

I spåret av allt mer komplexa vårdbehov, samt en snabb medicinsk och teknisk utveckling är det sannolikt att många nya professioner och kompetenser kommer att efterfrågas. Sammantaget understryker detta frågans komplexitet och vikten av ett helhetsperspektiv.

Läs hela remissvaret här