Vi jobbar för

Remisser

Student- och forskardirektivet

I promemorian föreslås de bestämmelser som bedöms nödvändiga för att genomföra student- och forskardirektivet i svensk rätt. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

Läs mer

Tillitsutredningen

Tillitsdelegationen har lagt fram en rad förslag och rekommendationer för att minska detaljstyrningen och på så sätt öka handlingsutrymmet för medarbetare inom kommuner och landsting. Naturvetarna ställer sig i stort sett positiva till Delegationens förslag och rekommendationer.

Läs mer

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Naturvetarna har svarat på remissen Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) kring förslag om ändringar i bland annat socialförsäkringsbalken.

Läs mer

Förlängt anställningsskydd till 69 år

Naturvetarna har besvarat remissen Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28), som föreslår ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Läs mer

Tid för utveckling

Naturvetarna har svarat på remissen Tid för utveckling (SOU 2018:24).

Läs mer

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

Naturvetarna har yttrat sig om Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29). 

Läs mer

Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000

Naturvetarna har yttrat sig om utredningen om en moderninsering av utbildningsklassifikationen, SUN 2000 som inte har uppdaterats på många år. Naturvetarna håller inte med flera av förslagen då de inte avspeglar hur utbildningssystemet ser ut, vilket riskerar att Sveriges kompetens förblir bristfälligt kartlagd. 

Läs mer

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Utredningen om tryggare och effektivare studier (2017:06) har i sitt delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) förslagit en rad förändringar som avser studenters sjukskrivning och rehabilitering. 

Läs mer

Kvalitetssäkring av forskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det även omfattar forskning. Naturvetarnas har yttrat sig om rapporten Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag (Rapport 2018:2). 

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies