Vi jobbar för

Remisser

Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000

Naturvetarna har yttrat sig om utredningen om en moderninsering av utbildningsklassifikationen, SUN 2000 som inte har uppdaterats på många år. Naturvetarna håller inte med flera av förslagen då de inte avspeglar hur utbildningssystemet ser ut, vilket riskerar att Sveriges kompetens förblir bristfälligt kartlagd. 

Läs mer

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Utredningen om tryggare och effektivare studier (2017:06) har i sitt delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) förslagit en rad förändringar som avser studenters sjukskrivning och rehabilitering. 

Läs mer

Kvalitetssäkring av forskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det även omfattar forskning. Naturvetarnas har yttrat sig om rapporten Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag (Rapport 2018:2). 

Läs mer

Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Naturvetarna har yttrat sig avseende Finansdepartementets remiss Ökad styrning av myndigheternas lokalisering. 

Läs mer

En strategisk agenda för internationalisering

För att återspegla att internationalisering och internationellt samarbete är allt viktigare för universitet och högskolor och för samhälle i stort föreslår utredningen att en ny formulering avseende internationalisering införs i högskolelagen. Naturvetarna har yttrat sig om betänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3).

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

Naturvetarna fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet SOU Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Förbundet har medlemmar, främst inspektörer i offentlig verksamhet, som är utsatta för hot och våld i stor utsträckning. Därigenom löper de en stor risk, likt utredningen konstaterar, att genom denna otillbörliga påverkan påverkas i sin tjänsteutövning. Detta utgör i sin ytterlighet ett hot mot demokratin.

Läs mer

Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Miljötillsynsutredningen har haft i uppdrag att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken med syfte att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen. Naturvetarna delar många av utredningens förslag om exempelvis åtgärder för att öka samverkan. 

Läs mer

Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan

Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Naturvetarna delar Statskontorets bedömning om att samverkan mellan kommuner och mellan andra aktörer behöver utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Socialförsäkringsutredningen har lämnat ett antal förslag i syfte att förbättra försäkringsskyddet för de som startar ett företag. Naturvetarna är positiva till förslaget då dessa individer bör ha samma grundtrygghet som andra arbetstagare, speciellt om ambitionen är att fler ska bli egna företagare. 

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies