Vi jobbar för

Remisser

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

Naturvetarna fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet SOU Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Förbundet har medlemmar, främst inspektörer i offentlig verksamhet, som är utsatta för hot och våld i stor utsträckning. Därigenom löper de en stor risk, likt utredningen konstaterar, att genom denna otillbörliga påverkan påverkas i sin tjänsteutövning. Detta utgör i sin ytterlighet ett hot mot demokratin.

Läs mer

Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Miljötillsynsutredningen har haft i uppdrag att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken med syfte att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen. Naturvetarna delar många av utredningens förslag om exempelvis åtgärder för att öka samverkan. 

Läs mer

Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan

Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Naturvetarna delar Statskontorets bedömning om att samverkan mellan kommuner och mellan andra aktörer behöver utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Socialförsäkringsutredningen har lämnat ett antal förslag i syfte att förbättra försäkringsskyddet för de som startar ett företag. Naturvetarna är positiva till förslaget då dessa individer bör ha samma grundtrygghet som andra arbetstagare, speciellt om ambitionen är att fler ska bli egna företagare. 

Läs mer

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Naturvetarna är positiva till regeringens förslag om att införa en skattereduktion för fackföreningsavgift. Skattereduktionen möjliggör ökad anslutningsgrad till fackförbund, vilket i sin tur gynnar den svenska modellen. Även satsningar på kommunikation i frågan är önskvärt, skriver Naturvetarna i ett remissvar. 

Läs mer

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Naturvetarna är positiva till förslaget men anser att förslaget bör ändras så att en kraftigare förstärkning av skyddet uppnås.

Läs mer

Förslag till mindre styrelser

Utbildningsdepartementets promemoria innehåller förslag som innebär att det skapas möjlighet för statliga universitet och högskolor att ha en styrelse med 11 i stället för 15 ledamöter om det finns skäl för det med hänsyn till högskolans behov. Naturvetarna är positiva till förslaget så länge som lärare och studenter har rätt att utse (minst) tre ledamöter var till styrelsen som idag eller minst 2 ledamöter var i en styrelse med 11 ledamöter.

Läs mer

Ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende förslag till ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön

Naturvetarna har yttrat sig avseende utredningen Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön (SOU 2017:28).

Läs mer
Dela artikel
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies