Vi jobbar för

Remisser

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Naturvetarna är positiva till förslaget men anser att förslaget bör ändras så att en kraftigare förstärkning av skyddet uppnås.

Läs mer

Förslag till mindre styrelser

Utbildningsdepartementets promemoria innehåller förslag som innebär att det skapas möjlighet för statliga universitet och högskolor att ha en styrelse med 11 i stället för 15 ledamöter om det finns skäl för det med hänsyn till högskolans behov. Naturvetarna är positiva till förslaget så länge som lärare och studenter har rätt att utse (minst) tre ledamöter var till styrelsen som idag eller minst 2 ledamöter var i en styrelse med 11 ledamöter.

Läs mer

Ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende förslag till ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön

Naturvetarna har yttrat sig avseende utredningen Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön (SOU 2017:28).

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Ett arbetsliv i förändring

Naturvetarna har yttrat sig avseende Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön (SOU 2017:24). I början av 2016 tillsattes en särskild utredare för att kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, analysera ansvarsbestämmelserna och se över de regionala skyddsombudens (RSO) tillträdesrätt och befogenheter.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5

Naturvetarna har svarat på Näringsdepartementets remiss Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5. 

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter (SJVFS 2013:41)

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, samt om läkemedel och läkemedelsanvändning. 

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Oredlighetsutredningen föreslår bland annat inrättandet av en ny myndighet som ska utreda misstankar om oredlighet i forskning, en lagfäst definition av oredlighet i forskning samt förslag om rättssäkerhet för anmälare och anmälda. Naturvetarna anser att många av förslagen är bra och delar utredningens slutsats att opartiskhet, enhetlighet och tillförlitlighet bäst uppnås med ett fristående organ för utredning av misstankar om oredlighet.

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9)

Naturvetarna har yttrat sig över remissen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9) till Saco. Förbundets övergripande synpunkt är att det är en bra ambition att försöka stärka individens rehabilitering inom ramen för rehabiliteringskedjan. Förslagen missar dock många av de konkreta problem som Naturvetarna stöter på i rehabiliteringsärenden avseende våra medlemmar och behöver enligt förbundet förtydligas i vissa delar. 

Läs mer
Dela artikel