Vi jobbar för

Rapporter

Miljöchefers arbetssituation - en rapport om förutsättningarna i arbetet.pdf

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Naturvetares arbetsgivare om rekryteringsbehov och kompetens.pdf

Naturvetarnas undersökning över hur naturvetares arbetsgivare ser på naturvetenskaplig kompetens och vilka kunskaper och färdigheter de efterfrågar ger i huvudsak en glädjande bild, men det finns några klara orosmoln.

Djursjukskötares arbetsmiljö - Ohållbar arbetsbelastning, rollfördelning & bristande organisation

8 av 10 djursjukskötare menar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Drygt 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar anser att det har funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året.

Uppföljning: hot och våld mot inspektörer

Detta är en uppföljning av rapporten Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation från 2013. Uppföljningen bekräftar att den ohållbara arbetsmiljön, med avseende på hot- och våldsproblematik, för Sveriges djurskydds-, miljö- och hälso- och livsmedelsinspektörer dessvärre består.

Akademisk utbildning – En språngbräda för karriären

Trots allt bättre karriärmöjligheter skulle var tredje naturvetare inte välja om sin högskoleutbildning. Bristande förberedelse inför arbetslivet är den främsta orsaken. Denna rapport handlar om nyexaminerade naturvetares etablering på arbetsmarknaden och deras syn på utbildningens kvalitet.

Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014 Nya möjligheter i en föränderlig omvärld

Ett allt mer kunskapsintensivt samhälle öppnar upp för nya möjligheter på arbetsmarknaden. Naturvetarnas nya rapport visar hur arbetsmarknad ser ut idag och hur har den förändrats de senaste fem åren. Den presenterar också framtida trender, viktiga branscher och vilken kompetens som efterfrågas hos framtidens naturvetare.

Alla bestämmer, ingen bestämmer Om ledarskap i den svenska högskolan

Otydlig ledning, parallella beslutsystem och dåliga karriärvägar för den som vill bli chef. Så ser ledarskapet ut i högskolan enligt Naturvetarnas undersökning bland de som jobbar inom akademin på lärosäten med naturvetenskapliga utbildningar. Om Sverige ska vara ett framgångsrikt utbildnings- och forskningsland måste högskolan våga leda är rapportens slutsats.

Arbetslivsanknytning = praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet

Studenter efterfrågar mer arbetslivsanknytning under sina studier. Dock deltar inte ens hälften av studenterna på de arbetslivsanknytningsaktiviteter som lärosätena arrangerar. Naturvetarnas studentråd förklarar problembilden kring arbetslivsanknytning i högre utbildning och ger förslag på åtgärder.

Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation

Hot, våld och jävsproblematik är vardag för Sveriges djurskydds-, miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för arbetsmiljön och alla inspektörer behöver ökat skydd i lagstiftningen.

Jag kan inte men andra borde...

Trots att forskare tycker att rörlighet är viktigt så är det få som rör på sig. 45 procent av universitetsforskarna tillbringar hela sin akademiska karriär på ett lärosäte. Rapporten Jag kan inte men andra borde handlar mobilitetens status bland svenska forskare och baseras på en undersökning gjord av Naturvetarna.

Dela artikel