Fråga oss här!
Vi jobbar för

Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård

Naturvetare bidrar till bättre hälsa för Sveriges befolkning på många olika sätt. Med allt ifrån diagnostik, till rådgivning och behandling gör de nytta för patienter. De har också en självklar roll när det gäller verksamhetsservice som IT, miljö och logistik,samt utredning, forskning och ledning.

Läs om hur naturvetare gör skillnad för patienter! De arbetar inom dessa områden: 

Diagnostik

Många naturvetare arbetar inom diagnostiken. Röntgen, kliniska tester och  laboratoriediagnostik är områden av strategiskt avgörande betydelse för att patienterna ska få snabb och rätt behandling. Med diagnostik avses allt det bakgrundsarbete som gör det
möjligt att ställa diagnos och fatta beslut om behandling.

Biomedicinska analytiker

Biomedicinska analytiker utför de analyser som ligger till grund för den medicinska bedömningen. De är metodexperter och beroende på inriktning hanterar de laboratoriemedicinska prover från exempelvis blod, avföring och vävnad eller kliniskt
fysiologiska tester som ger svar på hur de inre organen fungerar.

"De analyser som en biomedicinsk analytiker gör är många gånger helt avgörande för att en patient ska kunna få rätt behandling och bli frisk."

Cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker identifierar cellförändringar vid hälsokontroller samt bistår vid cancer- eller infertilitetsutredningar. Med hjälp av modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder kan de diagnosticera cancer. Deras insatser är ovärderliga i kampen mot livmoderhalscancer.

"Tack vare cytodiagnostikers insatser inom Sveriges screeningsprogram för livmoderhalscancer har många kvinnor fått behandling i tid."

Sjukhuskemister

Sjukhuskemister ser till att patienten får ett snabbt och korrekt provsvar. De kvalitetssäkrar och optimerar hela processen från provtagning till analysresultat, samt ser till att vården hänger med i den snabba utvecklingen av analysmetoder, apparatur och it-applikationer. 

"Sjukhuskemister implementerar nya högteknologiska metoder inom laboratoriemedicinen."

Sjukhusgenetiker

Sjukhusgenetiker analyserar de prover som är nödvändiga för att kunna utreda risk eller  förekomst av genetisk sjukdom. Tack vare att det idag är möjligt att sekvensera arvsmassan har diagnostiken revolutionerats när det gäller ärftliga sjukdomar. 

"Sjukhusgenetiker använder den nya sekvenseringstekniken för att besvara genetiska frågeställningar kopplade till sjukdomar."

 

Rådgivning, behandling och rehabilitering

Kostförändring och radiologisk behandling är idag välutvecklade behandlingsformer
som botar eller dämpar symptom. Kosten är också en nyckelfaktor för snabb rehabilitering. Naturvetare är en del av vårdteamen runt patienten.

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker använder radiologiska metoder för att diagnostisera och behandla sjukdomar som cancer. De kvalitetskontrollerar även röntgenapparatur och ansvarar för strålningssäkerheten inom hälso- och sjukvården.

"Sjukhusfysiker har ansvar för att beräkna stråldoser och behandla tumörer."

Dietister

Dietister erbjuder kostrådgivning för att förebygga eller behandla sjukdom. Vad vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vår möjlighet att tillfriskna efter exempelvis operation eller cancerbehandling. När det gäller en del sjukdomar som exempelvis IBS är också
kostförändring nödvändig för att minska symptom.

"Tack vare dietisters insatser får allt fler sjuka och gamla i sig den näring
som de behöver för att må bra."

Genetiska vägledare

Genetiska vägledare ger råd och vägleder patienter som fått besked om att de har en ärftlig sjukdom. De ger stöd att tolka vad resultaten innebär för risk att bli sjuk eller möjligheter att kunna få ett friskt barn. I takt med att diagnostiken utvecklas kommer genetiska tester att bli allt vanligare, vilket sannolikt också kommer att öka efterfrågan på vägledning.

"Genetiska vägledare samtalar med patienter inför och efter genetiska tester."

 

Verksamhetsservice

Digitaliseringen håller på att förändra grundförutsättningarna för hälso- och sjukvården. Vården blir mer platsoberoende, samarbeten mellan olika kompetenser underlättas och tid frigörs
för patientkontakt. Här spelar naturvetare en viktig roll. De minskar också verksamhetens miljöbelastning, vilket bidrar till en bättre folkhälsa på sikt.

Data- och systemvetare

Effektiva och moderna IT-system förvaltas av data och systemvetare. Systemen är avgörande för att personal ska ha tillgång till journaler och annan patientinformation som är nödvändig för bästa möjliga vård. 

"Data- och systemvetare ser till att patientdata är lättillgänglig, samtidigt som den inte kan komma i orätta händer."

Miljövetare

Miljövetare stärker folkhälsan genom sitt arbete för att minimera sjukhusens miljöpåverkan när det gäller hantering av energi, avfall, läkemedel och kemikalier. De kan också arbeta med att förbättra inomhusmiljön för att på ett direkt sätt bidra till patienters tillfrisknande.

"Miljövetare arbetar för att vården ska vara hållbar och inte medföra utsläpp som skulle kunna vara skadligt för hälsan."

Matematiker och statistiker

Statistiker tar fram avancerade algoritmer för schemaläggning och optimal användning av tillgängliga resurser. Ett faktabaserat beslutsunderlag är en nödvändigt för effektiv hälso- och sjukvård, speciellt då det råder brist på kompetens och tillgången till avancerad utrustning är begränsad.

"Matematiker och statistiker tar fram beslutsunderlag som behövs för att utveckla verksamheten."

Utredning och projektledning

Förebyggande hälsoarbete är viktigt för ökad folkhälsa. Naturvetare arbetar med olika slags hälsoprojekt och tar fram underlag till rådgivning och behandling. De gör också utredningar
i samband med arbetsskador och kartlägger kopplingar mellan miljö och ohälsa.

Nutritionister

Nutritionister arbetar brett med förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan. Det kan handla om att förändra våra kostvanor eller förmå oss att sluta röka. De följer forskningen om hur det vi äter påverkar vår hälsa, samt gör epidemiologiska kartläggningar.

Yrkes- och miljöhygieniker

Yrkes- och miljöhygieniker förebygger ohälsa genom att göra exponeringsutredningar och kartlägga risker i miljön från kemiska och smittsamma ämnen, luftpartiklar, buller, vibrationer, strålning med mera. 

"Yrkeshygieniker är ofta med och utreder om det är patientens arbete som orsakar ohälsa."

Bioinformatiker

Bioinformatiker besvarar kliniska frågeställningar genom att analysera biologiska data. De är ofta involverade i processer för att i samarbete med diagnostiska team utveckla en datahantering med hög kvalitet och säkerhet.

"Bioinformatiker bidrar till färre vårdskador genom att analysera och utveckla hur patientdata används."

 

Forskning och utveckling

Naturvetare jobbar ofta med verksamhetsnära forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Till exempel utvecklar sjukhusfysiker, -kemister och -genetiker nya diagnostiska metoder.

En annan viktig uppgift för naturvetare är att arbeta för en snabbare implementering av ny medicinsk och naturvetenskaplig forskning inom hälso- och sjukvården.

 

Ledning

Många naturvetare jobbar som chefer inom hälso- och sjukvården. Deras främsta uppgift är att utveckla verksamheten och medarbetarna. I en kunskapsintensiv verksamhet är medarbetarna den största tillgången. För att använda deras kompetens på bästa sätt krävs dialog.

En viktig uppgift för chefer inom hälso- och sjukvården är att skapa förståelse i ledningen för
verksamheten och medarbetarnas kompetens.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies