Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 3: God hälsa och väbefinnande

Naturvetare arbetar särskilt med delmålen som handlar om att försöka utrota epidemierna av aids, tuberkulos och malaria, samt att exempelvis bekämpa hepatit och andra smittsamma sjukdomar. De bidrar även till att väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark. 

Biologer, biomedicinare, kemister, biomedicinska analytiker, dietister, cytodiagnostiker, miljövetare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer och nutritionister är några naturvetenskapliga professioner som arbetar med denna fråga dagligdags.

Naturvetarna som förbund arbetar för att tillräckliga resurser avsätts och att FOU stärks så att naturvetares kompetens ska komma till användning på bästa möjliga sätt för samhället.

Senast uppdaterad: