Frågor & svar
Vi jobbar för

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

I stort sett alla naturvetenskapliga professioner är på olika sätt involverade i arbetet med att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, genom att exempelvis ta fram miljömärkningar och minska matsvinn och utsläpp från produktion. 

För de flesta naturvetare är det självklart att en effektiv användning av resurser inte bara innebär miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa (och därmed minskad fattigdom). 

Geovetare och biologer har exempelvis nyckelkompetens för att åstadkomma en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. Tillsammans med andra professioner med miljökompetens är de också involverade i arbetet med att åstadkomma tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information för att underlätta för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och ställa om till mer hållbara livsstilar.

Trädgårdsingenjörer, agronomer, hortonomer, lantmästare och miljövetare arbetar med att halvera det globala matsvinnet i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Andra naturvetare arbetar för en miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. En annan uppgift är att minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Andra naturvetare är engagerade för att företag, ska införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Framför allt agronomer, men även andra naturvetare, arbetar med att utveckla och implementera verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Senast uppdaterad: