Vi jobbar för
Illustration: SaraMara / Söderberg Agentur

Arbetslivsanknytning

Genom att vara förberedd för arbetslivet får man mer relevanta och kvalificerade jobb efter studierna. Vi vill öka lärosätens och studenters medvetenhet om vikten av god arbetslivsanknytning.

Våra medlemmar upplever ofta att arbetslivsanknytningen varit bristfällig under studietiden och att detta försvårat deras inträde till arbetslivet. För naturvetare som går på breda utbildningar försvåras kopplingen till arbetslivet ytterligare av att det finns många möjliga karriärvägar efter studierna. Det ökar behovet av att ge varje student kunskap och verktyg för att hitta sin väg in på arbetsmarknaden. Naturvetarna anser därför att arbetslivsanknytningen måste stärkas för naturvetenskapliga utbildningar. 

 

En utbildning med god arbetslivsanknytning:

 1. Har en strategi som lyfter kopplingen till arbetslivet och användbarheten av det som lärs ut i alla kurser.
 2. Har särskilda och tillräckliga resurser, ekonomiska och personella, avsatta för att arbeta med, utvärdera och kontinuerligt förbättra arbetslivsanknytningen.
 3. Har en tydlig ansvarsfördelning när det gäller arbetslivsanknytningen, samt möjliggör utbyte av erfarenheter mellan de som ansvarar för arbetslivsanknytningen på lärosätet.
 4. Uppvisar ett tydligt ledarskap genom att exempelvis premiera lärare som arbetar för bättre arbetslivsanknytning.
 5. Genomför kontinuerligt alumniundersökningar för att få bättre kunskap om var och med vad deras alumner arbetar, samt använder resultatet för att utveckla utbildningen och uppdatera informationen om olika karriärmöjligheter.
 6. Via sina medarbetare (till exempel lärare, kursansvariga, studievägledare) förmedlar en stark tilltro till studenternas möjligheter att göra skillnad i samhället, samt uppmuntrar sina studenter att tidigt börja fundera över hur de vill använda sina kunskaper i arbetslivet.
 7. Ger studenterna stöd och verktyg för att själva kunna ta ansvar för sin karriärutveckling och omvärldsbevakning
 8. Erbjuder aktiviteter som får studenterna att reflektera över olika karriärvägar, samt ser till att studenterna är involverade i utformningen och utvärderingen av dessa aktiviteter.
 9. För en kontinuerlig dialog med relevanta arbetsgivare och organisationer i regionen.
 10. Underlättar studenternas möjligheter att omvärldsbevaka och nätverka genom att under utbildningen kontinuerligt bjuda in alumner samt representanter från relevanta branscher, sektorer och organisationer.

Som experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad stöttar vi studenter och lärosäten med fakta om vad naturvetare ägnar sig åt efter examen. Vi deltar exempelvis på arbetsmarknadsdagar om karriärevents. Vi erbjuder också våra medlemmar ett flertal karriärtjänster.

Hur arbetar Naturvetarna med frågan?

Naturvetarna försöker framför allt att öka universitetslärares och utbildningsansvarigas medvetenhet om vikten av arbetslivsanknytning och hur naturvetares arbetsmarknad utanför akademin ser ut.

Vi arbetar också för att lärosäten och lärare ska ha rätt incitament och förutsättningar att se till att alla utbildningar är användbara och ger en god grund att stå på inför ett långt arbetsliv. En viktig del i det arbetet handlar om att bevaka att denna aspekt beaktas i det nya kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning som håller på att utvecklas och testas för närvarande.

Självklart försöker Naturvetarna även påverka arbetsgivare för att fler ska vara villiga att medverka på de karriärevents som lärosätena anordnar, samt erbjuda exempelvis projektarbeten, praktik, extraarbeten och studiebesök.

En annan central del handlar om att öka naturvetarstudenternas medvetenhet om hur starkt kopplade deras karriärmöjligheter är till deras kontakt med arbetslivet under studietiden. Denna fråga har under flera år särskilt engagerat Naturvetarnas studentråd.

 

Nyfiken på vad vi har gjort hittills?

Under Relaterat material på denna sida finns länkar till rapporter, debattartiklar och stödmaterial som vi tagit fram till studenter. Dessutom:

 • Finns ett särskilt kollektivavtal om studentmedarbetarskap finns på plats för att underlätta för studenter att arbeta inom sitt område under studietiden.
 • Medverkar Naturvetarna i olika projekt som syftar till att stärka arbetslivsanknytningen i naturvetenskaplig högskoleutbildning. Bland annat NOTIS-projektet vid Stockholms universitet och KTH och KI 2.0, samt KI 2.1. i NOTIS-projektet som syftade till att stärka lärare på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på Stockholm universitet och KTH ifråga om arbetslivsanknytning.
Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies