Frågor & svar
Vi erbjuder

Allt du behöver veta om avtalsrörelsen 2020

Efter att avtalsrörelsen sköts upp på grund av corona har förhandlingarna återupptagits igen. På denna sida hittar du allt du behöver veta om avtalsrörelsen just nu. 

Publicerad: Uppdaterad:

Denna sida uppdateras och kompletteras med ny information löpande. 

2020-10-26: Avtalsrörelsen inne i slutspurten

Den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 är snart i mål. På söndag, den 31 oktober, är planen att ett avtal mellan Industriarbetsgivarna och Facken inom industrin ska vara klart.

De opartiska rådgivarna, opo, har föreslagit parterna ett bud som skulle ge  en värdehöjning på motsvarande 4,5 procent (lönehöjningar plus avsättningar till deltidspension med mer) under 29 månader.

Står långt från varandra

Industrin har tackat ja, medan facken har sagt nej.

- Parterna står långt från varandra, så mycket talar för att det blir tuffa förhandlingar under den här veckan, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Olika syn på konjunkturen

Man har bland annat olika syn på konjunkturen. Industrin hävdar att vi är inne i en lågkonjunktur där vissa branscher har drabbats hårt av pandemin.

Naturvetarna, som företräds av Sveriges ingenjörer i förhandlingarna, menar att industrin har återhämtat sig och fått ny fart. Därför står facken fast vid sitt krav på lönehöjningar om 3 procent under ett år.

 

2020-10-20: Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

4,5 procent (lönehöjningar och avsättningar till deltidspension med mer) under en period på 29 månader är Opos förslag i avtalsförhandingarna som ska vara klara 31 oktober.

Facken inom industrin avvisar det förslaget och menar att det är oacceptabalet lågt. Anledningen är att återhämtningen av ekonomin går snabbare än väntat. Detsamma gäller konkurrenskraften för svensk industri. 

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

 

2020-10-19: Krav på retroaktivitet

Den sista den här månaden, 31 oktober, är målet att ett nytt avtal mellan industrin och facken inom industrin ska vara klart. Opartiska ordförande, Opo, har skissat på ett förslag med inriktningen att avtalet sträcker sig över 29 månader.

Kan gå med på längre avtalstid

Facken vill ha ett ettårigt avtal, men kan tänka sig en längtre avtalsperiod om lönehöjningarna är tillräckliga, 3 procent är budet. Dessutom ska det finnas med ytterligare avsättningar till delpension.

Retroaktiva lönehöjningar

Förbunden menar också att perioden 1 april till 31 oktober ska kompenseras. Enligt plan skulle ett nytt avtal ha börjat gälla 1 april, men pandemin gjorde att gällande avtal förlängdes, prolongerades, som det kallas.

Facken inom industrin

Är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Dessa är Sveriges Ingenjörer, GS-facket, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. 

 

 

2020-10-08: Viktiga frågor för Naturvetarna i avtalsrörelsen

Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen ger besked om vilka frågor Naturvetarna driver.

- En grundbult är starka kollektivavtal som ger utrymme för lokal och individuell anpassning. Eftersom vi tecknar avtal inom olika branscher ser kraven lite olika ut.

Hur ser ni på arbetsmiljön?

- Goda arbetsvillkor med fokus på arbetsmiljö och hållbart arbetsliv är viktigt generellt. Det gäller särskilt nu i pandemin när många jobbar hemma, där vi ser tecken på att den psykiska ohälsan ökar.

Vilka principer är viktiga i lönesättningen?

- Vi vill ha löneavtal som speglar det värde som naturvetare skapar i verksamheten. Individuell lönesättning, där kompetens, prestation och ansvar ska ligga till grund för lönen.

Något mer?

– Att kollektivavtalets skyddsbestämmelser går i takt med den höjda pensionsåldern, så att inte skyddet, som uppsägningstid och sjuklön, försämras när vi jobbar högre upp i åldrarna.

 

2020-10-04: Behövs märket?

Märket – den norm för lönehöjningar som facken i industrin och arbetsgivarna kommer överens om – är central i avtalsrörelser och ofta föremål för diskussion.

– I den bästa av världar skulle märket inte behövas, utan lönebildningen skulle skapas i verksamheten. Det gäller särskilt i år då vi befinner oss mitt i en pandemi, som leder till stora obalanser i ekonomin. Vissa branscher går starkt, medan andra står på konkursens rand, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Så det kan bli ännu svårare att komma överens om ett märke i år?

– Ja, problematiken runt ett märke, där de genomsnittliga lönehöjningarna ska vara lika stora i alla företag oberoende lönsamhet och bärkraft, blir ännu tydligare i år, säger Madeleine Warghusen.

 

2020-10-01: I dag återupptas förhandlingarna i avtalsrörelsen

Just när förhandlingarna avbröts i våras skulle opartiska rådgivare, opo, kliva in i avtalsförhandlingarna. Därför är de med från start nu när förhandlingarna mellan facken i industrin och arbetsgivarna rullar igång igen. Deras roll är att biträda parterna i förhandlingarna. Planen är att de i ett första skede ska presentera en avtalsskiss utifrån parternas krav. 

Parterna står långt från varandra, där facken inom industrin står kvar vid sitt lönekrav på 3 procent, vilket arbetsgivarna menar är orimligt i ljuset av pandemin. När de har kommit överens och satt märket tar förhandlingarna fart även på övriga avtalsområden. 

Vad innebär märket? 

Sedan Industriavtalet tecknades år 1997 har avtalen inom den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn utgjort en norm för hela arbetsmarknaden. Det är industrins procentsatsen för löneökningsutrymme som kallas för märket. 

Genom samordning, utfästelser i förhandlingsordningsavtal och andra kopplingar har Industriavtalets normerande roll fått genomslag på hela arbetsmarknaden. 

 

2020-09-28: Facken står fast vid kravet på 3 procent

Det börjar hända saker inför den återupptagna avtalsrörelsen. För facken inom industrin gäller fortfarande 3 procent i lönehöjningar under ett år. Arbetsgivarna ser allvarligt på det lönekravet.

Den 1 oktober drar avtalsförhandlingarna igång igen efter avbrottet som en följd av pandemin. Industrin går före och sätter märket, som visar vägen för övriga avtal på arbetsmarknaden.

Lönehöjning under 2020

Facken inom industrin står fast vid sina avtalskrav som de gick ut med i våras. Lönehöjningar om 3 procent gäller fortfarande. ”Reallöneökningar är viktiga för att öka efterfrågan i ekonomin”, skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 

Arbetsgivarna inom bland andra Teknikföretagen och Gröna arbetsgivarna var inte sena att reagera och menar, inte så oväntat, att facken skönmålar det ekonomiska läget.

I pandemins spår

Facken inom industrin, Sveriges ingenjörer, Unionen, Metall med fler hävdar att de har skett en ljusning i svensk ekonomi. Arbetsgivarna ser det på ett annat sätt: ”det är lite mindre mörkt nu än när det var som värst.”

För facken är det viktigt att inga grupper lämnas efter i årets avtalsrörelse. Olika branscher har drabbats olika hårt av pandemin, men alla yrkesgrupper har bidragit i denna svåra samhällskris, menar de.

Avtal med Ikem

Naturvetarna, som bland annat har avtal med Gröna arbetsgivarna och Ikem, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, följer utvecklingen noga.

- Vi får fortlöpande information om förhandlingsläget från facken inom industrin. Så fort vi har mer information om våra egna förhandlingar och hur du som medlem påverkas så kommer vi att återkomma med uppdateringar här på hemsidan och i andra kanaler, säger Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen.

Att parterna står långt från varandra i ett inledande skede av förhandlingarna är inte ovanligt och hör lite till spelet. Mycket talar ändå för att det kan bli segslitna förhandlingar, där man till slut kommer överens.
Flera knäckfrågor återstår att lösa, som avtalstidens längd.

 

2020-09-23: Förhandlingar återupptas

Flera avtal inom privat sektor är förlängda fram till 31 oktober, 30 november eller 31 december. Ett riktmärke är att inget avtal på privata sidan ska ha förlängts längre än till årsskiftet.

Även inom offentlig sektor förlängdes avtalen. När det gäller det statliga löneavtalet (RALS-T) så löper det tillsvidare och därför lämnas inga yrkanden vad avser lön. 

Förhandlingar inom privat sektor

Inom privat sektor så fortsätter man förhandlingarna från det läge de pausades i våras. Detta innebär att ingen part får lägga till några nya yrkanden.

  • Inom industrisektorn återupptas förhandlingarna för avtalen runt den 1 oktober och beräknas vara klara den 31 oktober.
  • Inom tjänstesektorn återupptas förhandlingarna inom de branscher som hann påbörja förhandlingarna i våras vid olika tidpunkter. På vissa avtalsområden kom man inte igång med förhandlingarna innan man pausade avtalsrörelsen, så på de områdena börjar man från start helt enkelt. Exakta datum när förhandlingarna drar igång på respektive avtalsområde är svårt att säga då Naturvetarna inte är part i alla avtal.

Förhandlingar inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor har yrkanden nyligen lämnats till arbetsgivarorganisationerna. 

  • Inom den statliga sektorn överlämnade Saco-S, som Naturvetarna är en del av, vår yrkanden till Arbetsgivarverket den 22 september. Saco-S inriktning är ett hållbart arbetsliv för varje individ och har också stort fokus på det digitala arbetslivet. Förhandlingarna startar den 2 november och beräknas vara klart den 30 november. Läs mer på saco-s.se. 
  • I mitten av september överlämnades även våra yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) via Akademikeralliansen, som Naturvetarna är en del av. På kommuner och regioner har vi ett tillsvidareavtal och det finns därför ingen tidspress kring förhandlingarna.

Då industrisektorn förhandlar mot tidsramen 31 oktober och resultatet av dessa förhandlingar sannolikt även påverkar förhandlingarna inom offentlig sektor, har vi agerat proaktivt och lämnat egna yrkanden.