Fråga oss här!
Vi erbjuder
Livsmedelsinspektören tar tempen på maten. Drygt 60 grader behövs för att hålla bakterierna i schack.

Livsmedelsinspektörer är utsatta i jobbet

Det förekommer att livsmedelsinspektörer utsätts för hot och våld i jobbet. Men även otillbörlig påverkan från den egna arbetsgivaren, kommunen, sätter press på inspektörerna, visar en undersökning som doktoranden Katarina Horn af Rantzien har gjort.

Publicerad: Uppdaterad:

Katarina Horn af Rantzien konstaterar att yrket som livsmedelsinspektör är ett utsatt yrke på flera vis och att inspektörer riskerar att bli psykiskt slitna.

– Att kontrollera den egna arbetsgivaren, kommunen, kan medföra problem. Många miljöchefer har svårt att hantera påtryckningar från högre tjänstemän och politiker.

Hur livsmedelskontrollen organiseras i kommunen har betydelse för kontrollens utförande. Arbetsgivaren tillvaratar inte alltid inspektörernas kompetens på ett bra sätt. Där finns mer att göra, menar hon.

Katarina Horn af Rantzien har även intervjuat företagare inom livsmedelsbranschen.

– En bra fungerande livsmedelskontroll borde kunna hjälpa till att sortera bort verksamheter som inte fungerar och som kan utgöra en säkerhetsrisk för konsumenterna.

Konkurrensens att ur spel

Men så enkelt är det inte. En del livsmedelsföretag startas med bidrag utan att de är så noga med livsmedelssäkerheten.

– Då sätts konkurrensen ur spel, enligt flera livsmedelsföretag. Kompetensen om livsmedelssäkerhet varierar också mellan olika verksamheter. Intressant att även företagen tycker att kontrollen är viktig.

Hot och våld förekommer inte dagligen, men många inspektörer råkar ut för det i olika grad.

– Det inträffar oftare ute på fält än inne på kontoret. Hotet framförs oftare verbalt än fysiskt. Här behövs samverkan med polisen för att förebygga hot och våld, men också för att kunna identifiera kopplingar till kriminell verksamhet, säger Katarina Horn af Rantzien.

Förhöjd risk föreligger vid till exempel stängning av restaurang eller i samband med anmälan om misstänkt matförgiftning.

Väckt uppmärksamhet

Undersökningen har väckt uppmärksamhet, bland annat har Brå, Brottsförebyggande rådet, och media hört av sig.

– Brå ville veta om det finns skillnader mellan män och kvinnor, i vilken grad de är utsatta för hot eller våld.  Män är mer utsatta, visar undersökningen.

Hon tycker att det är viktigt att inte skuldbelägga individen i händelse av att hot och våld samt vid psykosocial ohälsa.

– Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att inte sopa problem under mattan. Tyvärr har vissa arbetsgivare vanan att peka ut individen som problemet istället för att arbeta med förebyggande insatser.

Bakom den inställningen ligger okunskap menar Katarina Horn af Rantzien.

Slutsatser:

 • Det förekommer hot och våld samt otillbörlig påverkan vid arbete ute på fält men även inne i organisationen.
 • Många livsmedelsinspektörer känner att deras kunskaper och kompetens inte tas tillvara.
 • Ledarskapet för inspektörerna behöver i högre grad utvecklas för att förvalta och utveckla det mänskliga kapitalet.
 • En viktig fråga är hur kommunal sektor framöver ska göra för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Fakta om livsmedelsinspektörer:

 • 75 procent är kvinnor.
 • I små kommuner, färre än 5000 invånare, sköter ofta en inspektör allt från livsmedelskontroll till miljötillsyn.
 • Drygt hälften, 55 procent, uppger att de känner stress på grund av hög arbetsbelastning.
 • Drygt en tredjedel, 36 procent, av inspektörerna upplever brister i ledarskapet.
 • Fyra av tio uppger att de hellre skulle vilja arbeta med något annat.
 • Knappt en fjärdedel, 23 procent, vill inte fortsätta i yrket som en följd av begränsade utvecklingsmöjligheter.
 • En femtedel uppger att kommunen som de jobbar inom inte klarar av livsmedelskontrollens mål.

Bakgrund:

Webenkäten genomfördes 2013 och skickades till landets 800 livsmedelsinspektörer. 505 svarade. Intervjuer i fokusgrupper med kommunala livsmedelsinspektörer och några livsmedelsföretag gjordes under våren 2015.

Av Eva Hietala och Ylva Zimmerbäck