Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Ska antroposofiska läkemedel stoppas i Sverige?

EU kräver nu att Sverige bestämmer sig för om antroposofiska läkemedel ska inlemmas i svensk lagstiftning eller stoppas. För läkare på Vidarkliniken är de ett viktigt komplement till vanliga läkemedel, medan professor vid Uppsala universitet menar att antroposofisk medicin är pseudovetenskap.

Publicerad: Uppdaterad:

JA - om de inte har dokumenterad effekt

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet

 

1. Vilka är fördelarna med antroposofiska läkemedel?

Inga. Många antroposofiska produkter är grundade på myter, som symboliska tolkningar av naturen, ockulta idéer och Rudolf Steiners så kallade andevetenskap. Om det finns någon antroposofisk produkt som visar farmakologisk effekt så ska den bedömas enligt samma kriterier som vanliga läkemedel med avseende på effekt i relation till biverkningar.

2. Kan de ersätta vanliga läkemedel?

Nej, att erbjuda produkter som med stor sannolikhet är enbart placebo, men med förespegling av att de har specifika effekter, är etiskt problematiskt. Det finns skäl att ifrågasätta om antroposofiska läkare ger patienter korrekt beskrivning av evidensläget för antroposofiska produkter. Dessbättre finns det blott 2 700 licentierade antroposofiska läkare i hela Europa. Många läkare utomlands som skriver ut homeopatika eller andra antroposofiska produkter gör sannolikt detta som en form av placebobehandling.

3. Finns det några risker för patientsäkerheten?

Antroposofiska läkare är skyldiga att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det faktum att de verkar i en alternativmedicinsk tradition med homeopati, signaturlära och vitalism underminerar förtroendet för dem. Om patienter använder antroposofiska preparat för egenvård finns risken att de förlitar sig på dessa i stället för att söka sig till behandlingsmetoder med dokumenterad effekt. Den stora risken är således utebliven adekvat behandling. En risk med placeboeffekt är att den kan dölja en faktisk försämring av exempelvis cancer.

4. Vilka blir effekterna om antroposofiska läkemedel inlemmas i svensk lagstiftning?

Det är illa om antroposofiska preparat på något sätt får kallas läkemedel. I så fall devalveras läkemedelsbegreppet och urholkas till att sakna innebörd. Allmänheten förleds av namnet att tro att preparaten har specifik effekt trots att det handlar om placeboeffekt.

 

NEJ

Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin och styrelseledamot i Stiftelsen Vidarkliniken

 

1. Vilka är fördelarna med antroposofiska läkemedel?

De är en viktig del i en mångfald av behandlingar som bland annat i Tyskland erkänns som en egen terapiriktning. De ges tillsammans med omvårdande åtgärder, som fysikaliska och konstnärliga terapier. Helheten syftar till att stödja patientens självläkningsprocess. Läkemedlen är patientsäkra och tas ur mineral- och växtriket samt i viss mån från några djurarter såsom bin. Antroposofisk medicin bygger på naturvetenskaplig grund och förskrivs av läkare.

2. Kan de ersätta vanliga läkemedel?

Nej, de är ett komplement. Ett läkemedel kan syfta till att döda bakterier, undertrycka en inflammation eller lindra smärta. Ett annat syfte är att försöka stödja förmågan att ur egen kraft övervinna brister till följd av en sjukdom. Det är här antroposofiska läkemedel kan tillföra något. Med självläkning som mål skiljer sig effekten från bland annat uppnådd bakteriefrihet och smärtfrihet.

3. Finns det några risker för patientsäkerheten?

Patientsäkerheten är mycket hög: Medlen har en lång klinisk användning som sker under läkaransvar. Kvaliteten lever upp till de krav som EU-direktiven ställer på läkemedel i de klasser som antroposofiska läkemedel tillhör. I Sverige har nu medlen används i mer än 30 år på bland annat Vidarkliniken där resultaten är mycket goda och skador inte har rapporterats alls.

4. Vilka blir effekterna om antroposofiska läkemedel inlemmas i svensk lagstiftning?

Vi välkomnar en långfristig reglering av tillgången till de antroposofiska läkemedlen. Läkare har redan idag rätt att använda medlen i samråd med sina patienter. Genom att medlen registreras hos Läkemedelsverket kommer ställningen för intresserade läkare och patienter förbättras. Jag ser det som en stor vinst om Sverige kan öppna sig för att pröva nya vägar inom sjukvården såsom de flesta andra EU-länder. Antroposofisk medicin är inget hot mot vetenskapligheten inom medicinen. Så resonerar bara vissa företrädare för en ovanligt smal vetenskapssyn.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Hans Ekeblad 2015-04-02

Harrisburg? Intressant att läsa i “Duellen” hur professor Dan Larhammar slutligt hamnar i en bestämd uppfattning att antroposofiska läkemedel enbart har en placeboeffekt efter att inledningsvis ha introducerat begreppet placebo som en sannolikhet och inte en sanning. Det låter som Tage Danielsson och hans monolog om Harrisburgolyckan. Tage Danielsson ter sig mer trovärdig än Harrisburgfolket medan Dan Larhammar verkar ansluta sig till Harrisburgfolket med sitt språkbruk. Detta verkar svära mot de normer som vedertagna vetenskapliga sammanhang kräver för att kunna acceptera ett tankesätt eller faktum. Detta sagt i vetskapen om att många högutbildade och etablerade människor i samhället gärna använder sig av antroposofiska läkemedel, så som de benämns enligt artikeln. Larhammars synsätt återspeglar i övrigt ett trångsynt storebrorsbeteende – är det av elakhet eller en känsla av att vara hotad? - som vill förhindra förnuftiga människor från att få hjälp och bot av naturliga väl beprövade medel, läkemedel enligt artikeln. Dessa förnuftiga människor lär knappast hindra honom i hans gärning inom molekylär cellbiologi som ju ingen vill ifrågasätta eller motarbeta. Utan att veta något om Larhammars verk och arbete stödjer jag oavkortat hans insatser på det område han verkar inom, vilket jag hoppas han uppskattar och förstår. Denna fråga hamnar i ett system som tydligen ska styras av staten. Därför känns det angeläget att mana till tolerans, vidsynthet och klokhet så inte statsstyret visar sig totalitärt.

Daniel 2015-03-24

Att en naturvetenskaplig organisation som Naturvetarna ens tar upp ämnet antroposofiska "läkemedel" för diskussion anser jag är ett lågvattenmärke. En hittepålära utan något vetenskapligt stöd förtjänar inget sådant utrymme.

Falkman 2015-03-08

Detta är intressant. Man väljer, i sann postmodernistisk anda, att lägga upp detta som en duell mellan två likvärdiga kombattanter, i stället för att stå upp för den vetenskapliga konsensus som finns. Genom att presentera saken på detta sätt, bidrar man till att förvirra i stället för att upplysa - något som borde vara en självklarhet för ett fackförbund för n a t u r v e t a r e...

Fredrik 2015-02-19

Självfallet ska de bara få marknadsföras som läkemedel. Men bara om de genomgår samma prövningar som ordinära läkemedel, och om de har påvisbar effekt på det som de omfattas av. Därutöver borde även befintliga läkemedel omprövas till och från, som exempelvis våra värktabletter.
Kommentera