Fråga oss här!
Vi erbjuder

Jobb, skola och klimat i fokus i årets budget

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetförslag för 2016. Fokus ligger på jobb, skola och klimat. Naturvetarna anser att det finns flera förslag som i förlängningen kan leda till en bättre arbetsmarknad för naturvetare, dock saknas satsningar på att höja kvaliteten i den högre utbildningen.

Publicerad: Uppdaterad:

Bättre matchning på arbetsmarknaden, högre status för lärare och minskade utsläpp är några av regeringens mål i budgetpropositionen. Men i budgeten finns också förslag som är särskilt intressanta för Naturvetarnas medlemmar, exempelvis satsningar på life science och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Här nedan har vi valt ut det viktigaste inom våra prioriterade områden.

 

Inom forskning och innovation vill regeringen:

 • att den ökning av forskningsmedlen som finns med i förra forskningspolitiska propositionen ska fortgå, med undantag för satsningen på att rekrytera internationella toppforskare. Istället för tidigare aviserade 50 miljoner kronor ska 30 miljoner kronor gå till Vetenskapsrådet för internationella rekryteringar.
 • stärka life science-branschen. Regeringen har tillsatt en samordnare med uppdrag att bistå Innovationsrådet samt ge förslag till regeringen om hur livsvetenskaperna kan stärkas. Regeringen vill satsa 18 miljoner nästa år (och 14 miljoner kronor/år mellan 2017-2018) för att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom livsvetenskaperna. Dessutom föreslås en satsning à 12 miljoner kronor på förinkubatorer inom life science-området under 2016. Ett begränsat antal innovationskontor får i uppdrag att etablera dessa förinkubatorer.
 • satsa ytterligare på SciLifeLab, ESS och MAX IV-laboratoriet.
 • stärka innovationssystem för att stimulera fler och växande företag.

 

Inom högre utbildning vill regeringen:

 • ha fler utbildningsplatser, framförallt på lärar- och sjuksköterskeutbildningarna. Lärosätena får dock viss möjlighet att bygga ut utbildningar som de anser behöver växa.
 • stoppa den kvalitetsbaserade resurstilldelningen till högre utbildning. De 300 miljoner kronor som idag fördelas på basis av kvalitetsutvärderingssystemet ska istället satsas direkt på kvalitetshöjande insatser vid högre utbildning. Detta är helt i linje med vad Naturvetarna tycker och vad den remisspromemoria som haft i uppdrag att utreda kvalitetsutvärderingssystemet slog fast när den presenterades i våras.
 • öka möjligheten till kompletterande utbildning för invandrade akademiker samt stärka arbetet med validering av utländsk utbildning. Syftet är att fler snabbare ska få ett relevant arbete.

Inom klimat och miljö vill regeringen:

 • att takten för att nå miljömålen ska ökas samt att arbetet med den gemensamma jordbrukspolitiken behöver intensifieras varför Jordbruksverket får ökade anslag.
 • stärka livsmedelsexporten genom att tillskjuta ytterligare medel till Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Livsmedelsexporten ska värna om de värden som finns i det svenska djur- och miljöskyddet och extra anslag kommer också att gå till den svenska mjölksektorn för att stärka denna.
 • skyddet av skog ska förstärkas genom att Skogsstyrelsen tillskjuts extra resurser.
 • arbeta för att EU:s regelverk inte missgynnar användningen av skog, vare sig träprodukter eller biomassa, och tillskjuter 50 miljoner kronor till SLU för en satsning på forskning om skogsråvara och biomassa.
 • att satsningar på havs- och vattenmiljö och stärkt miljöövervakning ska fortlöpa i enlighet med det som uttrycktes i vårbudgeten. Därför får Havs- och vattenmyndigheten en liten ökning av sitt anslag på 10 miljoner kronor.

Inom hälso- och sjukvården vill regeringen:

 • tillskjuta en professionsmiljard för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Regeringen vill att professionerna ska kunna få arbeta med det som är deras specialitet. För att de ska kunna arbeta med sin specialitet för sin profession. Vården, professionerna och de fackliga organisationerna ska delta i utvecklingsarbetet kring hur professionsmiljarden bör användas.
 • satsa 500 miljoner för att korta väntetider och minska regionala skillnader inom cancervården.

Vad tycker Naturvetarna om budgetpropositionen?

Sammantaget ser budgetpropositionen bra ut ur ett naturvetarperspektiv. Budgeten innehåller förslag som i förlängningen kan leda till att naturvetare får en bättre arbetsmarknad och bättre förutsättningar att göra ett gott arbete. Vi saknar dock satsningar på att höja kvaliteten i den högre utbildningen och hade gärna sett mer konkretisering av hur den arbetslivsanknytning regeringen menar är så viktig är tänkt att komma till stånd.

Vad gäller satsningarna på hälso- och sjukvården så är det viktigt att pengarna används på rätt sätt och verkligen går till att stärka professionerna. Professionerna måste därför involveras i besluten om hur resurserna ska användas.

 

Läs budgetpropositionen här.

Frida Lawenius

samhällspolitisk direktör

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies