Fråga oss här!
Vi erbjuder

Tema klimat: Ulrika är beredd på skyfall och skred

I det låglänta Tuvalu, långt borta i Polynesien, är den höjda havsnivån ett verkligt hot. Men hur ser det ut på hemmaplan? Hur är samhället förberett för ett förändrat klimat?

Publicerad: Uppdaterad:

– Det finns ingen tvekan om att det sker en klimatförändring. Vi måste handla oavsett hur säkra vi är på olika nivåer. Och det lönar sig att jobba förebyggande, säger Ulrika Postgård, naturgeograf, som arbetar vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hon jobbar med förebyggande frågor för naturolyckor. Och hur samhället behöver anpassa sig både till dagens och till framtidens klimat.

– Vi har ju stora problem redan idag, till exempel är dagvattenhanteringen underdimensionerad vid kraftiga regn, säger Ulrika Postgård.

Kunskap om naturolyckor

MSB driver flera projekt för att öka kunskapen om naturolyckor. Det handlar om hur man ska förebygga dem, om hur man hanterar något när det väl hänt och om att återuppbygga efteråt. Just nu inriktar sig projekten på skogsbrand, ras och skred, skyfall, översvämning och havsnivåhöjning.

Myndigheten tar också fram underlag för riskbedömningar, till exempel så kallad kartering för översvämning eller ras och skred. Det innebär att man tittar på vattenflöden respektive jordens stabilitet och kan peka ut de områden där förhållandena är värst.

Höga flöden

– Höga vattenflöden under vårsäsongen rapporteras till Försvarsdepartementet för att de ska ha beredskap. Vi har också barriärer och pumpar att låna ut, säger Ulrika Postgård.

Flödena ser olika ut från år till år och påverkas av snöavsmältning och hur mättad marken är. Men SMHI har visat att en del områden har höga flöden som kommer återkomma oftare i ett framtida klimat.

– Man behöver kunskap för att ta hänsyn till klimatförändringar när man bygger nya hus. Men mycket är ju redan byggt, så framförallt måste vi anpassa det samhälle vi har, säger Ulrika Postgård.

Ulrika Postgård
Utbildning: Filosofie doktorsexamen i naturgeografi, filosofie magisterexamen med huvudämne geovetenskap med inriktning mot naturgeografi.
Yrke: Handläggare för naturolyckor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Bästa med jobbet: Att det är varierat och stimulerande. Jag får arbeta både med strategiska forskningsfrågor och med att stödja kommuner och andra aktörer för att förebygga naturhändelser.
Har helst på grillen: Lax och grönsaker.
Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Lars Kamél 2014-06-24

Det är ingen tvekan om att klimatförändringar har pågått i nästan fyra miljarder år och att det inte är något speciellt med de senaste 200 årens klimatförändringar. Det är heller ingen tvekan om att Tuvalu INTE är hotat av stigande hav. Tuvalu består nämligen av korallöar och redan Charles Darwin påpekade att sådana följer med i havsytans svängningar. När havsytan stiger, bygger koralldjuren uppåt. När havsytan sjunker, flyttar koralldjuren nedåt till tidigare övergivna delar av revet. Hotet mot Tuvalu är i stället en befolkning som redan är större än vad korallöarna förmår försörja och som dessutom ökar snabbt.
Kommentera