Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Har vi för många älgar i Sverige?

Älgen har en självklar plats i den svenska faunan. Men för många älgar ställer till problem för skogsbruket. Därför vill vd:n för Föreningen Skogen ha färre älgar, medan en docent i zooekologi tycker att de är lagom många i dag, runt 300 000 efter jakten som tar var fjärde älg.

Publicerad: Uppdaterad:

JA

Bengt Ek, Jägmästare, vd på Föreningen Skogen och chefredaktör för tidningen Skogen

 

1. Hur många älgar ryms i den svenska skogen, vad är en lagom nivå?

När sju av tio ungtallar klarar sig oskadda förbi älgen tycker jag att vi har lagom många älgar. Och när rönn, asp och ek kan växa var de vill. Det kan betyda både ökningar och sänkningar av älgstammen i olika områden, men klart mer sänkningar att döma av vad vi vet. Sverige kan nog ändå ha kvar världens tätaste älgstam.

2. Vilka är riskerna med för många/för få älgar?

Skogsägare tvingas sätta gran på tallmark, de får ta till kanadensisk tall och väljer bort löv. Och så förstås mer trafikolyckor, minskade värden från industrin och en minskad biologisk mångfald genom lövbetet.

3. Kan skogsägarna skydda sig mot viltskador?

Ja. Men stängsel, granplantering och viltrepellenter är åtgärder när det egentligen är för sent. Att odla viltfoder kan nog hjälpa lite om det görs konsekvent av alla markägare i hela älgförvaltningsområdet. Men det ersätter inte balans älg-skog. Jägarnas förståelse för det har glädjande nog ökat de senaste åren!

4. Kan jaktvärdet mäta sig med virkesvärdet?

Alla naturvetare vet att man kan räkna fram vad som helst: bara skruva på kalkylräntan och gissningarna om framtiden. För mig handlar det om att skogsägare ska få chans att sköta sin skog och att vi lämnar en fin och värdefull – och viltrik – skog till barnbarnen. Alla rimliga lösningar ger både granskott i hatten och tallskott i ungskogen. Värdet på jaktupplevelsen tycker jag för egen del inte minskar proportionellt vid en minskning av älgstammen.

5. Är flera vargar ett sätt att hålla nere älgstammen på naturlig väg?

Nja, vargar ger ju i viss mån en sådan effekt men det är knappast det smidigaste sättet att reglera älgstammen. Björnarna river förresten ungefär lika mycket älg i dag men förtar mindre av jaktglädjen.

 

NEJ

Fredrik Widemo, Forsknings- och miljömålsansvarig vid Jägareförbundet och docent i zooekologi vid SLU

 

1. Hur många älgar ryms i den svenska skogen, vad är en lagom nivå?

Förvaltningsmålen måste utgå från lokala förhållanden, men sett över hela landet är stammen i genomsnitt lagom. Färska undersökningar från SLU visar att både jägare och enskilda skogsägare tycker så. Men skogsbolagen tycker förstås annorlunda.

2. Vilka är riskerna med för många/för få älgar?

Älgjakten omsätter flera miljarder per år och ger värdefulla ekosystemtjänster i form av viltkött och rekreation. Samtidigt gynnar älgens bete biologisk mångfald vid normala älgtätheter. Färre älgar skulle ge minskade värden. Har man för litet foder i förhållande till älgstammens storlek kan man dock självklart få kostsamma skogsskador.

3. Kan skogsägarna skydda sig mot viltskador?

Absolut. All forskning visar att fodermängden betyder mer för skogsskadorna än antalet älgar. Mer foder ger alltså mindre skador. I den nya, ekosystembaserade älgförvaltningen ska vi förvalta både älgarna och fodret aktivt. Vi måste "vrida på bägge kranarna". Det skapar acceptans för förvaltningen och är kostnadseffektivt.

4. Kan jaktvärdet mäta sig med virkesvärdet?

Ja. Det handlar dock inte om att välja antingen eller, utan om att finna en god avvägning mellan de olika ekosystemtjänsterna. Då bidrar jaktvärdet positivt till avkastningen och dessutom till samhällsnyttan.

5. Är flera vargar ett sätt att hålla nere älgstammen på naturlig väg?

Nej. Vi har idag några av Sveriges tätaste älgpopulationer inom vargrevir, eftersom jägarna inte kan eller vill jaga som förr. Utländsk forskning visar dessutom att när viltstammarna minskar så ökar angreppen på tamdjur, och vi har redan idag stora problem med angrepp på får i delar av Sverige.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Per 2014-11-14

Det känns alltid svårt att resonera om bara älgtäthet och inte ta med rådjur (och lokalt även hjort). Det är det sammanlagda betet som gör att det är så svårt med föryngring och det till så stor del bara blir gran. Jag ser problemen som mycket stora.

Skogsägare 2014-11-14

I norra delarna av landet där vi har mycket vandringsälg, uppkommer i första hand skador längs de älvdalar där vandringen sker. Självklart väljer älgen att äta tall här då allt annat bete röjts bort och bara tall finns att tillgå (monokultur). En privat markägare utanför Lycksele har satsat på att skapa viltfoder (rönn, björk m m) på sina marker och har nästan inga älgskador på tall. Mer lövfoder och ev utfodring (ensilage), så kan vi också ha en stark älgstam.

Peter Lohmander 2014-11-13

Jag har räknat ut den optimala älgstammen med hänsyn till värdet av jakten, trafikolyckor samt skogsskador. Jag kom fram till att den optimala älgstammen i medeltal i Sverige ligger på ca 6 älgar per tusen hektar i vinterstam. Det är viktigt att vara medveten om att nu levande älgar påverkar trafikolyckor just nu samt minskade värden av avverkningar flera decennier senare. Därför blir faktiskt trafikolyckorna en förhållandevis mer ekonomiskt betydelsefull post än skogsskadorna när den optimala älgstammen ska bestämmas. I denna artikel kan man läsa mer om detta: Lohmander, P., Hur många älgar har vi råd med?, Vi Skogsägare, Debatt, Nr 1, 2011 Den som är intresserad av mer information i dessa frågor kan läsa mer om bakgrunden och anknytande saker via min hemsida lohmander.com

Fredrik Widemo 2014-11-13

Precis som Bengt påpekar kommer den ekonomiska kalkylen självfallet att påverkas starkt av vald ränta, men även av virkespriset i framtiden och jaktvärdet idag och i framtiden. Det finnas inga vetenskapliga undersökningar som visat på negativa effekter av en älgstam runt 10 älgar per 1000 ha, men däremot flera som visat på positiva effekter vi de tätheterna. Vilka ligger över ett svenskt medel idag och förvaltningsplanernas mål.

Jägare 2014-11-12

Be Widemo specificera sin ekonomiska kalkyl om älgens värde respective vad han anser vara normal älgtätheter för våra ecosystem.
Kommentera