Fråga oss här!
Vi erbjuder

Villkoren för KI:s postdocs måste bli bättre!

Var tredje postdoc på Karolinska institutet känner sig illa behandlad, enligt en färsk undersökning.
– Det är illavarslande och rimmar illa med Sveriges ambition att vara en ledande forskningsnation, säger Erik Allard, ombudsman på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Karolinska institutet, KI, har gott rykte i dag. Den kreativa miljön lockar forskare från hela världen.

Men med dåliga villkor för postdocs som går på stipendier kan det goda ryktet komma att naggas i kanten.

En grupp postdocs har organiserat sig och tagit initiativ till att skapa dialog med KI om situationen för postdocs, vars forskning finansieras med stipendier.

– Brister i arbetsmiljön och svag support från KI gör att många inte kan prestera på topp. Infrastrukturen med labb, utrustning och den senaste tekniken är bra, men tryggheten saknas, säger Hiske van Duinen från Holland, en av initiativtagarna till dialogen med KI.

Loretxu Bergouignan från Baskien, fyller på.

– Många kommer hit med löften om kontrakt på två år, men som senare visar sig vara stipendier under sex månader i taget. Så många känner sig lurade. Det finns inga garantier för att det blir ytterligare sex månader, vilket ger en otrygghet, även om de flesta får förlängt.

Hon förklarar att det är upp till forskningsledaren om det blir en förlängning eller inte.

Knappt hälften av de drygt 800 postdocs på KI är finansierade med stipendier. En färsk webbundersökning visar att stipendierna motsvarar en månadslön på runt 20 000 kronor i genomsnitt, medan anställda postdocs tjänar omkring 23 000 kronor efter skatt.

Utan socialt skyddsnät

– Ett stort problem är att postdocs som går på stipendier inte omfattas av det svenska försäkringssystemet och att stipendier inte är pensionsgrundande, säger Catherine Preston från Storbritannien.

För att kompensera för detta måste ersättningen höjas. Många känner sig dessutom exkluderade och är rättslösa.

– KI vill ha våra idéer, expertkunskaper och forskning, men de bryr sig inte om människan, säger Loretxu Bergouignan.

Hon hänvisar till undersökningen som vittnar om att var tredje postdoc känner sig illa behandlad. Det gäller särskilt de som går på stipendier, men även en stor del av de anställda känner så.

– Det här är ett strukturellt problem. Vem kan vara kreativ när man inte är trygg, fortsätter Loretxu Bergouignan.

Anställ alla postdocs

Vad vill ni uppnå?

– I ett första steg vill vi att stipendier från KI ska ha en varaktighet på 12 månader och att socialförsäkringar ska ingå. Utöver det vill vi att stipendiernas miniminivå ska motsvara lägsta lönen för anställda postdocs. Nästa mål är att alla postdocs blir anställda och får lön, säger Hiske van Duinen.

Intressant är att EU:s Marie Curie fellowships ställer krav på att KI anställer sina postdocs. Postdoc-föreningen ser gärna att andra finansiärer följer det exemplet.

Ännu en viktig sak är att postdocs måste få reda på villkoren innan de kommer hit.

– Som postdoc med stipendium hamnar man i en rättslig gråzon eftersom man varken är anställd eller student. Försäkringskassan och andra myndigheter vet inte hur de ska hantera den gruppen. En kollega var tvungen att återvända till sitt hemland för att få vård för sin kroniska sjukdom, säger Loretxu Bergouignan.

Erik Allard, ombudsman på Naturvetarna, förklarar att Naturvetarnas inställning är glasklar.

– Ska man bedriva excellent forskning måste också anställningsvillkoren vara excellenta. Vi menar att alla postdocs ska ha riktiga anställningar där försäkringar och pensioner ingår, precis som för alla andra. Det gynnar även KI som får motiverade och trygga forskare som gärna sprider KI:s goda rykte.

Bedrövad dekanus

Dekanus Hans-Gustaf Ljunggren är ansvarig för forskningen på KI. Han blir lite bedrövad över det som målas upp som ett missnöje, men tror inte att det är en generell uppfattning.

– Jag har flera postdocs i min egen forskningsgrupp som alla är nöjda med sin situation.

Han tar ändå kritiken på allvar.

– Jag känner sympati för alla personer som inte har känt sig väl mottagna. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till KI och felaktigheter ska rättas till.

Han förklarar att avsikten är att stipendierna ska ligga i nivå med de anställdas löner.

– Stipendier på 12-13 000 kronor per månad för post docs är inte acceptabelt. KI:s egna regler stipulerar en betydligt högre miniminivå per månad. Våra postdocs ska ha det bra och kunna fokusera på sin forskning. Under hösten kommer KI att göra en översyn av hela stipendiesystemet.

Viktig grupp

Hur ser du på KI:s rykte som riskerar att försämras?

– Just nu ser jag inte den risken, men är det en blid man vill sprida är det tråkigt. Att enskilda individer är missnöjda är svårt att komma ifrån. Våra postdocs är en av våra viktigaste grupper i forskningen. De värnar vi om. Vi har redan inlett en konstruktiv dialog med talespersonerna.

Är det dags att skrota stipendier?

– Nej, då skulle många av de forskare som är här inte kunna vara här. Stipendierna tillför KI mycket och deras vistelse här är värdefull för dem. Stipendierna är en viktig pusselbit i det internationella utbytet. Det är en etablerad finansieringsform för till exempel kortare perioder av studier som jag är glad över att den finns.

Att stipendiaterna inte omfattas av det sociala skyddsnätet menar han ingår i villkoren.

– De har kommit hit av fri vilja och skall vara informerade om villkoren. Kom ihåg att det är en rätt kort tid, max 24 månader som man kan inneha stipendium från KI. Sedan övergår uppdraget till en anställning.

Han påminner om att de flesta forskare själva har varit postdocs och vill ta väl hand om den unga generationen.

Fler behövs i facket

Den lokala Saco-föreningen har också tagit del av undersökningen.

– Resultaten är inte överraskande och det är delvis kända problem. Internationella postdocs är en utsatt grupp och de har ofta dålig kunskap om sina rättigheter och skyldigheter, säger Patriq Fagerstedt, ordförande i Saco-föreningen.

Han tycker det är positivt att KI svarar på kritiken och inte viftar bort den. En dialog har startat.

– Ett problem är att postdocs är här så kort tid och sällan går med i facket. Därför har vi svårt att företräda dem.

Patriq Fagerstedt håller med om att siffrorna i undersökningen är illavarslande. Det är känsliga frågor, där många kanske inte vågar säga sin mening av rädsla för att det kan skada deras karriär.

Strategi saknas

Han påminner om att stipendium är ett bidrag som inte är kopplat till prestation. Det gör att fack och arbetsgivare inte kan förhandla om nivån.

– Rättsligt är det två skilda saker. Postdoc med anställning kan åläggas att utföra ett arbete, medan den som går på stipendium är under utbildning. Här behöver kommunikationen till stipendiaterna bli bättre för att tydliggöra skillnaderna.

Hur påverkas KI:s rykte?

– Ett försämrat rykte är den stora risken. Postdocs rör sig i den internationella forskarvärlden och kommer att berätta om de känner sig utnyttjade eller inte har utvecklats positivt i sin karriär. KI får svårare att rekrytera de bästa med följd att inflödet av idéer minskar. Och de som är här kan bli mindre motiverade.

Patriq Fagerstedt beskriver det som att snålheten bedrar visheten.

– Stipendier är tillåtna och ekonomiskt fördelaktiga för arbetsgivaren men avsevärt sämre än anställning för våra posdocs. Det blir otydligt när vi erbjuder båda typerna av ersättning.

Han förklarar att det inte ännu finns någon tydlig strategi kring rekrytering och karriärvägar på denna nivå inom forskningssystemet på KI.

 

FAKTA postdocs på KI

 

35

procent som startat sin postdoc med stipendium har någon gång känt sig illa behandlade på KI. Motsvarande siffra för dem med anställning är 28 procent.

 

20

procent som startat med stipendium har någon gång känt sig ignorerade. För dem med anställning har 12 procent känt sig ignorerade.

 

20 000

kronor per månad uppgår ett stipendium till i genomsnitt. Stipendier på 12 000 – 13 000 kronor per månad förekommer. Sociala avgifter och pensionsavsättningar ingår inte. Anställda postdocs tjänar i genomsnitt 23 000 kronor efter skatt.

Källa: Resultat från webbenkät som skickades till 807 postdocs på Karolinska institutet i december 2012. 431 personer svarade.

 

Prefekten beslutar

Varje institution med prefekten i spetsen tar beslut om postdocs. Det sker inte på lösa boliner, utan det finns ett regelverk kring detta, enligt dekanus Hans-Gustaf Ljunggren.

 

Kan pågå i flera år

En postdoc med stipendium från KI kan pågå max 24 månader. Tillsammans med externa stipendier kan tiden med stipendier sträckas ut upp till sju år.

 

Om man blir sjuk

Blir man sjuk eller föräldraledig under sin postdoc behåller man sitt stipendium. Men man får ingen kompensation för den förlorade tiden och det finns ingen garanti för en fortsättning efter sex månader. 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Erik Allard, Ombudsman på Naturvetarna 2013-06-27

To work as a postdoc at KI should be a valuable and rewarding experience, providing a significant career boost. For many postdocs it certainly is! However, far too many have feelings of being exploited, mistreated, taken for granted etc. Being a previous researcher myself, now working as Negotiator at Naturvetarna, I am determined to strive for improved working conditions for all postdocs at KI (and elsewhere). It is my firm conviction that the long term benefits for KI will be increased research output with improved quality, when all postdocs are properly recognized for the magnificent competence they provide!

Researcher 2013-06-19

“Our Postdocs are one of our most important groups in the research. Those we cherish.” The reality, sorry to say, negates this statement. If you reality cherish them you should improve their working condition and help them along their career development. What do we call the recent new rule that one can hold a postdoc up to 7 years after her/his PhD defense?! Isn't that a prolongation of the exploitation of this poor class of skilful employees/students? It is a cheap labour with high research competencies but without much commitment from KI/group leaders as compared to PhD students. KI should not rely on its name as it is overwhelmingly influenced by the world’s cream of Postdoc researchers. For the short term it might work, KI can get rid of those unhappy postodcs and recruit fresh system-unaware postdocs and the wheel will continue to spin but this will negatively affect KI in the long term. By the way I am on a full salary but I fought to get it because the default is the stipend :)

Ida 2013-06-15

Dear Mr Liljeback, the system is a real form of exploitation as it is almost exclusively applied to foreigners. I represent one of the rare exceptions as I was employed as post-doc with a regular salary. However, it was too beautiful to be true, since after one year, I realized that I was payed as technician. How would you call it? ...mistreatment or exploitation of over-educated people? ....and now, try to guess what is the next step in my career? Leaving Sweden for good and move to a place where post-doc are considered real workers! Many times I have been told that I should be grateful to get the chance to work in a such prestigious institution....actually I think they should thank me I accepted this for so long.

Tidigare forskare 2013-06-14

Jag tycker det är jättebra att Naturvetarna skriver om detta och uppmärksammar den dåliga arbetssituationen som finns för så många postdocs. Jag har själv varit en tid på KI och tillsammans med kollegor blev vi mycket dåligt behandlade utan att få någon hjälp av institutionen eller KI trots att det funnits problem tidigare och att de var medvetna om problemen. Ljunggrens forskningsgrupp må vara nöjda, men det finns många andra som inte mår bra av sin nuvarande arbetssituation/arbetsmiljö. Jag hoppas bara att KI nu tar detta till sig och skapar ordentliga rutiner för att hantera alla dessa problemen istället för att sopa dem under mattan och tro att de försvinner. Jag hoppas också att naturvetarna följer upp detta! Själv gav jag upp forskningen, min tid på KI var inte enda orsaken, men det var en stark anledning till det.
Kommentera