Fråga oss här!
Vi erbjuder

Skogen ska ge mer av allt

Många intressen ska samsas i framtidens skog. Att få ut mer plank, papper, energi och biobaserade material är lika viktigt som naturupplevelser och biologisk mångfald. För att klara den ekvationen har Future Forests vid SLU fått forskningsmedel från Mistra för fyra år till. Annika Nordin är programchef.
Publicerad: Uppdaterad:
1. Hur kommer klimatet in i bilden?

– Det är en het fråga som vi behöver veta mer om. Med skogen som kolsänka och leverantör av energi har hög tillväxt i skogen blivit en miljöfråga. Samtidigt tvistar man om hur klimatsmart det är med hyggen.

2. Kan det vara en lösning att bara gallra och bedriva så kallat kontinuitetsskogsbruk?

– Forskning pågår om det. Det mesta talar för att traditionellt skogsbruk är det bästa för klimatet på våra breddgrader. De resultat som har framkommit hittills tyder på att kontinuitetsskogsbruk kan ge ungefär 80 procent av tillväxten i jämförelse med traditionellt skogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk kan bidra med annat än tillväxt. Till exempel gynnas förstås arter som är beroende av ostörda skogsmiljöer.

3. Vad kan samhällsvetarna bidra med?

– Vi behöver förstå människors värderingar i frågor om skog och skogsmiljöer. Där är den sociala och humana dimensionen viktig.  Det handlar om att förvalta våra gemensamma ekosystem. Ungefär 40 procent av forskarna har en samhällsvetenskaplig bakgrund, övriga är naturvetare. I mötet dem emellan kan det slå gnistor som leder till helt nya idéer.

4. Hur många forskare är inblandade?

– Ett 40-tal, där vi satsar på yngre postdok och forskarassistenter, men bara några få doktorander. Eftersom skogsfrågorna är globala har vi med utländska forskare. I dag finns ingen gemensam skogspolitik inom EU, men det finns flera internationella samarbeten där Sverige deltar. Och skogen påverkas av andra politikområden i EU, som miljö och vatten.

5. Vad har du själv för bakgrund?

– Jag är jägmästare och disputerad i skoglig växtfysiologi. Jag gjorde min postdok i USA och är professor i skoglig ekofysiologi, säger Annika Nordin.

Kommentarer

Kommentera