Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Vad betyder skogen för dig?

De flesta har en relation till skogen. För några står naturupplevelser i fokus, medan det för andra är skogens nyttigheter som är viktiga. Skogens klimateffekt har kommit till som en joker i leken. Nu undrar vi hur du ser på skogen och vilka intressen som ska värnas?
Publicerad: Uppdaterad:

Läs om forskningsprogrammet Future forests, som tar ett helhetsgrepp om skogen och dess värden.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Rolf Larsson 2013-02-11

Som utbildad naturvetare och tack vare min uppväxt i glesbygden norr om Överkalix vill jag bestämt hävda att skogsbruket har varit och är förödande för biologisk mångfald, för naturupplevelser och medför stor klimatpåverkan. Rena urskogar (där inte ett yxhugg fanns) har avverkats på statens mark, exv runt Furu- och Laxforsbergen. Artfattiga bergstoppar har av någon anledning gjorts till reservat. Det som sparas är ofta små artfattiga områden utan kontakt med varandra,dvs utan spridningskorridorer. Visst kan virkesförrådet öka i en artfattig, planterad skog som gödslas och brukas som en åker, men då kan vi glömma mångfalden och "känsliga" djur- och växtarter. Eftersom kol är bundet i humusskiktet är en avverkning av gammelskog förödande sett ur klimatsynpunkt. Varje avverkning av sk gammelskog är en stor förlust för de arter som är beroende av orörd skog, en förlust ur klimatsynpunkt och även för alla som vill få uppleva naturen på dess egna villkor och inte vandra i en virkesåker.

ola 2013-02-01

Nästan alla förstår att det är viktigt att bevara vissa typer av skog. Självklart borde offentligt ägda skogar med stora naturvärden sparas. Privata skogsägare måste ofta aktivt hugga bort naturvärden av rädsla för att få marken konfiskerad. Uppmuntra privata markägare att öka sina naturvärden istället för tvärtom.

Maria Magnusson 2013-01-23

Just nu tänker främst på den aktuella debatten om skogsbruket. Varför vi i Sverige envisas med att hålla på med hyggesbruk är en gåta. I många länder är detta förbjudet. FSC tillåter heller inte kalhyggen i många länder. Den enkelspåriga satsningen på gran är också ett problem. Varför inte införa olika typer av hyggesfritt bruk? Där finns brukningsformer som skulle vara mycket bättre för biologisk mångfald, för rekreation, för minskad klimatpåverkan och andra miljöaspekter.

Ingemar Eriksson 2013-01-23

Skogen har för mig blivit en allt värdefullare grön tillväxtmotor. På Internet redovisar riksskogstaxeringen från 1923-29 till 2006-20011 omfattande statistik över direkt mätbara parametrar. Där framgår bl.a. att virkesförrådet ökat med över 1000 milj. skogskubikneter och att årliga tillväxten fördubblas. Den svenska skogsdebatten domineras av negativa omdömmen. Det är i nuläget knappast troligt att någon seriös grävande journalist kommer att skriva en positiv lång artikel om skogens utveckling ,få den publicerad i någon större dagstidning och erhålla stora journalistpriset. Välutbildade naturvetare som bör ha fått viss analytisk skolning borde själva ta reda på relevanta fakta som underlag för ställningstaganden. Riksskogstaxeringen kan rekommenderas som utgångspunkt för funderingar om vad dagens skogstillstånd inrymmer för att möta dagens krav på virkesproduktion, energiförsörjning, mångbruk och biologisk mångfald. Historielöst stillbildstänkande stimulerar inte till inflöde av all den naturvetarkompetens som behöv för långsiktigt god skogshushållning. Den pågående tvärvetenskapliga analysen Future Forest är i dagsläget hoppingivande

Ronja Rövardotter 2013-01-23

Naturskogarna är vår världs lungor och ett land som Sverige borde ha råd att spara den lilla spillra som finns kvar av landets gammelskogar! Har inventerat naturvärden i Norrbottens skogar, både för det statliga skogsbolaget och för Länsstyrelsen och jag önskar verkligen att man skulle inse att vi inte har råd att hugga bort de små resterna vi har kvar av "riktiga" skogar. Nu är det nog med rovdrift av våra skogar! Jag vill att även mina barn skall få uppleva en levande gammelskog och den rikedom av liv som finns där . Snacket om "att vi aldrig har haft så mycket skog som nu" är ju bara skitprat- kan dessa monokulturella trädåkrar verkligen kallas skog?

Bengt Ek 2013-01-20

En nederländsk kollega berättade för ett antal år sedan att man i hennes hemland inte fick vara i skogen (365 000 ha) efter klockan nio, om jag minns klockslaget rätt. - Har du aldrig varit det någon gång då? - Jo då, tre gånger. - Åkte du fast? skojade jag. - Bara två av gångerna blev jag ertappad. I det ljuset tycker jag att Sveriges skogar är en ganska fin tillgång för rekreationen. När folk annars ventilerar sin olust över hur de brukade delarna av skogarna sköts har jag någon gång förstrött mig med att byta ut ”skogen” mot de miljöer som många fler av oss brukar, äger och är med och formar: staden, infrastrukturen och jordbrukslandskapet. Läs gärna inläggen nedan om genetisk utarmning och kritik mot odlandet med de glasögonen. Debatten om markanvändningen är viktig och anledningen till att vi så sällan sätter de extensivt brukade markerna i relation till de intensivt brukade är säkert många. När det gäller jordbruksmarken har vi helt enkelt inte tillgång till den (som holländsk skog om natten) och störs väl därför inte. Odling av annat än monokulturer på jordbruksmarken skulle dessutom slå mot debattörernas ekonomi. Och även vad gäller bebyggelsen och infrastrukturen skulle fler begränsningar slå mot debattörens egna intressen. Kanske kan ett sådant tänkande skapa lite förståelse för att även de som äger skogsmark vill bruka stora delar av den aktivt. Om än inte genom att asfaltera marken eller blottlägga den varje år och så ut en klon.

Esmeralda 2013-01-17

Jag ansluter mig till de övriga kommentaren. Skogen är så mycket mer än skogsbruk! Produktionsskog är det tråkigaste som fins och tyvärr är det mest det som syns. Att skogsbolagen har den otroliga makten som de har är den största okända skandalen i Skandinavien som finns. Jag är från Holland och där försvann de sista urskogarna under andravärldskriget, när folk högg ner allt de kunde för att elda. Där finns det fortfarande en uppfattning om att Sverige har rätt sorts skogsbruk och tar hand om sina skogar. När jag berättar om hur det är i verkligheten så är folk shockade. Hur kan det vara så att stora skogsbolag får hugga ner gammelskog utan vidare? Hur kan virket vara FSC märkt? När ska vi inse att våra skogar är värda lika mycket som regnskogarna? Vi är duktiga på att peka fingret mot länderna som hugger ner sin regnskog men vad gör vi själva? Vi borde se vår skog som resurs och tillgång, och då menar jag inte tillgång som virke. Jag menar att vi borde vara stolta över de gamla skogar som är kvar och vi borde skydda dem. Det är sjukt, helt sjukt, att inte mer skog är skyddad. Om inte ett land som Sverige kan göra det, vilket land kan då?

Mattias Ahlstedt 2013-01-14

Skogens värde är så mycket mer än träden och dess m3 och fibrer. Jag blir allt oftare ledsen, arg, frustrerad och uppgiven när jag ska ut i "skogen". Jag skriver "skogen", för vad är det egentligen? Till stor del är det en virkesodling, inte ett fungerande ekosystem. Det har skett ett ekosystembyte i skogslandskapet. Den skog som fanns tidigare finns inte mer förutom i små områden eller möjligtvis i fjällnära skog eller i de stora nationalparkerna i norr. Det behövs en ny skogspolitik. Ny skogsvårdslag som tar natur- och socialvärdena på allvar. Att produktion och miljö är jämställt idag är bara ett nys. Ett gigantiskt restaureringsarbete ligger framför oss. De skogsområden med naturvärden som finns kvar måste bli kvar. Inte bara för att klara miljömålen. Kalhyggesbruket måste begränsas. Kantzonerna måste tillbaka och breddas. Främmande trädslag bort (läs contorta). Genmanipulerade träd likaså. Med större hänsyn och kontinuitetsbruk ser jag trots allt ljust på framtiden! Att få vandra i en riktig skog är en lisa för själen!

Eva Mikaelsson 2013-01-14

Skogen är väl det viktigaste (tillsammans med vatten) på vår jord. Det var en liten tjej som frågade - Om all skog försvinner kommer människan då att finnas kvar ? Mitt svar är : Knappast - Skogen är vår lunga och skydd, försörjning, rekreation osv osv - den är som många skriver - helt ovärderlig och inte bara ur aspekten rekreation och fritid utan även för överlevnad för alla människor och djur på jorden.

Elisabet Ljung 2013-01-14

Skogen är ovärderlig som rekreationsplats för människor. Dagens stressade människa har en oas och återhämtningsplats i skogen. Ett ställe att komma till ro, vila hjärnan och fylla på batterierna på. Förutom de aspekter som ni andra redan tagit upp gällande skogen som världens lunga, den gammla skogens höga upplevelsevärde och den biologiska mångfalden, lägger jag tyngdpunkten på människans behov av skog för att må bra. Det bästa är att ha en skog nära sig

Ingela 2013-01-13

Sverige använder för stor del av skogarna för produktion. Framför allt i Norrland. Det har påverkat djurlivet negativt, t.ex. för lappugglan och vissa hackspettarter. Naturupplevelsen är oerhört viktig, men ännu viktigare är att visa respekt för det liv som är beroende av gamla träd/skogar.

eeav kaplas 2013-01-11

skogen är lugn och ro, tystnad, avkoppling, stillsam att gå i, lukta på, känna av, se runt om kring, mötesplats med dem riktigt trevliga typerna. den ger syre som är livsviktigt för oss, den ger näring med allt som vi kan leta och jaga. och hur många av skogens träd behövs för att ta hand om utsläppen för en timmes bilfärd. skogen är essentiell.

Kjell Bolmgren 2013-01-11

För mig är skogen jordens lunga. Att via satellitbilder se den andas in och ut när löven utvecklas och fälls under vår respektive höst är en enastående illustration av hur #naturenskalender sätter fundamentala gränser för naturresurser och naturupplevelser. Följ naturens kalender i Sverige på www.blommar.nu !

Amanda Eriksson 2013-01-11

Biologisk mångfald, klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart brukande av skog är inte bara frågor för den som har turen att få äga skog, utan är något som berör alla svenska på ett eller annat sätt. Vare sig det handlar om vår unika möjlighet att röra oss fritt i landskapet, den vitryggiga hackspettens överlevnad eller Sveriges ekonomiska beroende av träråvara, så är skogen angelägen för alla. Därför kan det enskilda intresset av att få bruka sin skog precis som man vill aldrig gå före det allmänna behovet av dessa saker, som alla människor har rätt till, men som få människor har fått möjlighet att värna. Skogsbruket så som det ser ut idag klarar inte av att värna skogens "mjuka värden". Därför är det viktigt att vi alla är med och diskuterar hur det ska se ut imorgon, inte bara de som äger och brukar, utan alla vi svenskar som är så fundamentalt beroende av jordens "gröna lunga". Skogen har blivit en demokratifråga!

Pompe 2013-01-11

Jag känner en upphetsad, omtumlande glädje av att se eller vistas i riktig skog, alltså gammal, oförstörd skog rik på livsrum i form av gamla träd, döda träd, död ved av olika grovlek och nedbrytningsgrad. Flerskiktad, luckig, olikåldrig skog, kanske löv- eller kalkrik, stabil och motståndskraftig mot storm och klimatförändringar men ändå stadd i ständig, någorlunda naturlig förändring genom successioner, vind och kanske bränder. En glädjande känsla av att naturen i sådan skog har en relativ fristad från negativ mänsklig påverkan på världen, som i övrigt gör sig gällande i så stor omfattning. Man tänker: tänk att det här finns kvar, trots att det är avverkat så mycket i övrigt! En övertygelse om att vi med en annan användning av skogen skulle kunna få det vi behöver från skogen utan att förstöra den. Kan samtidigt känna en enorm sorg och saknad vid tanken på hur mycket sådan skog vi har förlorat, som har förstörts och försvunnit, och en uppgivenhet inför den stora utdöendeskuld som nu finns i skogslandskapet: hur ska de många krävande arterna kunna överleva på lång sikt med utgångspunkt från de alltför små och isolerade andelar naturskog som nu finns kvar? För att klara mångfalden långsiktigt skulle stora arealer betydligt mer naturliga skogshabitat behöva återskapas, genom stora avsättningar eller ett virkesbruk som är radikalt mindre naturförstörande än dagens, eller både och. Men med pågående utveckling ser inte mycket av detta återskapande ut att hinnas med innan kvarvarande naturskogsplättar börjar förlora gammelskogsarter som kanske aldrig mer kommer tillbaka dit. Den vanliga, närbelägna äldre skogen utan höga eller uppseendeväckande naturvärden är mycket viktig för det vardagliga välbefinnandet. Att känna skogens närvaro, ha skogsutsikt hemifrån, att veta att skog finns där i bakgrunden som en möjlig plats för avkoppling och avskildhet. Den av hyggen och planteringar obrutna skogshorisonten vid vandring och skidturer på vissa myrar ger en ytlig illusion om att det ändå finns en hel del riktig skog kvar. Samtidigt känns en gnagande oro över att detta inte kommer att bestå, att nästan vilka skogar som helst när som helst kan vara borta.

Per Bengtsson 2013-01-11

För mig betyder skogen väldigt mycket. Det är en miljö att vistas i för att känna ro ochåterhämtning. Det är underbart att arbeta i och med skogen vare sig det gäller plantering, avverkning eller annat. Variationen är viktig och ger mycket. Självklart behöver vi produktionsskogar som tillför så mycket av det vi behöver. Vi behöver också områden där andra värden prioriteras. Jag vistas mycket i skogen men förvånas över hur få människor det är som verkligen är i skogen och tar del av dem. Speciellt förvånande är det med tanke på hur många det är som har synpunkter och, allt för ofta, förutfattande meningar om skog och skogsbruk. Var har den otvugna skogsutflykten tagit vägen, har den flyttats till närmaste köpcenter?

Widar Narvelo 2013-01-11

Skogens betydelse i dess helhet är omöjlig att sammanfatta i några ord. Jag ser skogen ur ett globalt perspektiv som en del av klotets motor och alla storskaliga ekosystemtjänster. Hur vi behandlat och behandlar våra skogar är inte hållbart. Jag ser också skogen som en plats för underbara upplevelser av olika slag, se och lyssna på fåglar, återhämtning, dofter, svamp- och bärplockning, betydelsen för barns utveckling. För det tredje är det stor skillnad på ädellövskog och barrskog. Skogen är en del av själen och jag har en ständig längtan dit.

Amanda Eriksson 2013-01-11

Biologisk mångfald, klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart brukande av skog är inte bara frågor för den som har turen att få äga skog, utan är något som berör alla svenska på ett eller annat sätt. Vare sig det handlar om vår unika möjlighet att röra oss fritt i landskapet, den vitryggiga hackspettens överlevnad eller Sveriges ekonomiska beroende av träråvara, så är skogen angelägen för alla. Därför kan det enskilda intresset av att få bruka sin skog precis som man vill aldrig gå före det allmänna behovet av dessa saker, som alla människor har rätt till, men som få människor har fått möjlighet att värna. Skogsbruket så som det ser ut idag klarar inte av att värna skogens "mjuka värden". Därför är det viktigt att vi alla är med och diskuterar hur det ska se ut imorgon, inte bara de som äger och brukar, utan alla vi svenskar som är så fundamentalt beroende av jordens "gröna lunga". Skogen har blivit en demokratifråga!

Nora Sandström 2013-01-11

För ca 30 år sedan skrev jag en dikt som hette "Tro på ett träd - ett träd kan inte ha fel" Trädens basala funktion är ju att ta upp koldioxid och släppa ut syre, alltså behöver vi fler träd för att reglera klimatet och levnasbetingelserna på jorden. Skogen är vacker och vilsam att vara i, om marken är sådan att det inte är alltför svårt att gå där. Jag betalar till trädplantering i Afrika, och den svenska skogen är viktig även av ekonomiska skäl. Man bör återvinna papper så mycket som möjligt, och använda rester från avverkningen som biobränsle för att få ut maximalt av huggna träd, så kan flera träd stå kvar och växa sig större. På gården till min arbetsplats fanns det stora träd och vackra planteringar, nu är allt borttaget och asfalterat. I min hemstad fanns en obebyggd tomt med bl.a. bokar, nu är allt nedhugget och man håller på att bygga två stora villor. Det är så man vill gråta...

anders ekstrand 2013-01-11

Skog är något oerhört varierat från söder till norr. jag har min hemvisst ganska långt söder ut där boken möter granen. Vi har alltid påverkat skogen på olika sätt genom historien. I min trakt var skogarna skövlade till bete och vedbrand på slutet av 1800-talet och här har skogsfolk tredubblat arealen skog och mångdubblat virkesförrådet på100 år. Skogen har kommit tillbaka. Även för mig är skogen en stor källa till rekreation och jag är väldigt fötjust i att studera och betrakta den biologiska mångfalden. Självklart skall alla arter finnas i livskraftiga populationer Men här i söder ägs skogen av 100 000-tals privata ägare. Var och en sköter skogen på sitt sätt. Det skapar variation Precis som samhället bara har en begränsad rätt att styra hur människor inreder sina hem eller hur man äger en villa måste man respektera den enskildes rätt att äga skog och mark och att då i huvudsak bestämma själv hur den skall användas. Vad gäller klimatfrågan måste det bästa sättet att binda kol vara att bygga in det i hus och andra produkter av trä i korta eller längre kretslopp. Mitt timmerhus är byggt 1696 och det kolet kommer inte tillbaka till kretsloppet förrän huset brinner. Även urskogar brinner eller ruttnar upp förr eller senare

Per Wihl 2013-01-10

Skogen är viktig för mitt välbefinnande och som stadsbo uppskattar jag tystnaden och den relativa frånvaron av motorfordon. Kerstin Ekmans bok Herrarna i Hagen lärde mig att vi inte har några sjumilaskogar längre, de är nu planteringar av gran och tall som drivs efter företagsekonomiska principer om avkastning. Det är skönt att vara där i planteringen i alla fall!

Ulla Fåhraeus 2013-01-10

Skogen är barndomsminnen, svamp- och bärplockning, skogen är det som fick mitt miljöintresse att vakna, skogen är naturkraft, skogens ekosystemtjänster fantastiska och behöver värderas högre. Jag tror på stora sammanhängande skogsområden med biologisk mångfald som en buffert mot en del av det som håller på att hända med vårt klot. Skydda skogsområden globalt och lokalt!

Yvonne Linné 2013-01-10

Skogsmissbruket skrämmer Kalhyggen, till och med rötterna rycks upp Skogsbilvägaran skär sönder landskapet. Mångfalden blir enfald. Arterna färre. Biotoper utarmas. När "naturhänsyn" ska tas avsätts ofta impediment. Skogen är allas vår lunga. Den är viktiga för reglering av vattenflöden. Den är oersättlig för rekreation. Jag vill att även kommande generationer ska kunna få utkomst (med ansvar) av skogen få uppleva skogsgläntan, stigarna och jättegranen, jordstjärnor och skogsfågel så som man kunde för många år sedan. Jag fruktar att de får uppleva skogarna som trista granåkrar, contortaskogar, skogar där alla träd är lika gamla och av ett trädslag, planterade på uppplöjda svårforcerade hyggen.

Peter Lindholm 2013-01-10

Tänk dig en värld utan skog.. utan träd? För mig känns skogen som en naturlig del av livet. Den har alltid funnits där, en plats att komma tillbaka till. Men samtidigt en plats som ständigt förändras, precis som livet självt. Skogen ger avkoppling och ro. Du kan gå eller springa eller bara slå dig ner på en stubbe, lyssna och observera. Människan har alltid varit mer eller mindre beroende av skogen och det den ger såsom ved & virke, bär & svamp och förstås villebråd. Att se en framtid för människan utan skog, synes för mig te sig som en ren omöjlighet.

Ulf Larsson 2013-01-10

Skogen är viktig inte minst för sin positiva klimateffekt utan också för att det är en trevlig miljö att vara i och njuta av. Jag minns barndomens lekar i skogen och dess utrymme till fantasier. Som orienterare och vandrare har jag haft många spännande och fina upplevelser i skogsmiljö.

Åsa Sandström 2013-01-10

Skogen ger mig harmoni och utan skog "inget" djurliv.

Lars Frykenvall 2013-01-10

Vattnets väg genom skogen är viktigt för allt liv (fauna, flora, miljöpåverkan etc)! Att tänka på vid skogliga åtgärder! En bra vattenkvalitet påverkar hela ekosystemet positivt! T.ex. genom att vid skogliga åtgärder i grandominerade områden skapa eller förbereda för lövdominerade zoner längs bäckar och åar. I mitt arbete med att göra "Gröna Skogsbruksplaner" ser jag både bra och dåliga exempel på detta, och försöker påverka så gott jag kan. I övrigt värnar jag om skogsägarens frihet att utan fler "pekpinnar" sköta sin skog som den vill. Det ger en variation i landskapet! För egen del föredrar jag traditionellt skogsbruk (med hänsyn till vattnets väg) på huvuddelen av skogsarealen och ett visst inslag av kontinuitetsskogsbruk där det finns den typen av olikåldriga skogar som lämpar sig för det, och där kunskapen om hur man sköter det finns! Hälsn. Lars Frykenvall, Skogsingenjör och entreprenör i södra Sveriges skogar.

Camilla 2013-01-10

Skogen betyder mycket för mig och min familj. Mina barn älskar tex att äta blåbär och fika i skogen. Vi tittar på djur, växter, leker med vatten och mycket mer. Jag är även Skogsmulleledare och tycker att det är viktigt för barn att lära sig om vilka rättigheter och skyldigheter som vi har gentemot vår natur. Skogen är ett måste för vårt djurliv och för vårt eget. Vi behöver ha fler skogar som inte används som råvara till pappersmassaindustrin etc. Blandskogar gynnar även mångfalden. Snälla - tänk inte bara pengar

Kerstin Nilsson 2013-01-10

Skogen är mycket: Den kan ge de finaste naturupplevelser; växter , djur, ljus, skugga, ljud, tystnad. Skogen ger lä. Det är varmare i skogen än på öppen mark en blåsig dag. Skogen minskar behovet av energi. Skogen ger oss möjlighet att plocka svamp och bär. Enstaka kottar att ta hem som "prydnader" (jag vet att detta inte ingår i allemansrättten att ta kottar). Kanske nerfallna grenar med lavar på. Skogen ger bomöjligheter, föda och skydd för fåglar och däggdjur. I skogen kan vi människor få känna oss små (på ett positivt sätt) jämfört att vandra i en "höghusskog".

Kristina 2013-01-10

För mig är skogen, svensk grandominerad blandskog, i första hand en biotop som signalerar "hemma". Även om jag inte alltid direkt använder den behöver den finnas inom räckhåll för att jag ska må bra... Därutöver förstås klimatiska och ekonomiska faktorer, men det är inte dem jag tänker på i första hand.

Richard Åkesson 2013-01-10

Vi har alldeles för lite naturskog. Sedan 1950-60 talet har snart allt utanför reservatet huggts igenom med kalhyggesprincipen. SkogsSverige är inte detsamma längre, det mesta planterad gran, genetiskt likartad dessutom och bland annat importerad vitrysk. Hemmavid ser jag godsen ersätta tallen med sitka mm. Ska jag besöka skogen idag blir det nyckelbiotoper, ädellövskog (som inte huggs på samma sätt som barrskog), reservat. Kontentan är att vi behöver avsevärt mer skyddad skog i SydSverige, det mesta är uppåt fjällen idag.

Bep Weijand 2013-01-10

Skogen är jordens skydd mot klimatväxlingar. Det är en buffert. Vattendragen, sjöar och myrar skyddas av skogen, fiskbestånden hålls levande när man har skog omkring vattnet. Skogsbruket strävar efter ökad vinst som går stick i stäv med begränsningar i skogens tillväxt. Dessutom har andra aktörer som brukar skogen, lokalbefolkningen, turistentreprenörer alldeles för lite att säga om sin närmiljö. Jag tycker att kalhyggen borde minskas genom att man inte ska få avverka intill ett kalhygge innan det står en 1.5 m hög skog på det. Då slipper man ett landskap med stora kalytor. Alternativt kan man ha zoner med kontinuitets skogsbruk där turist entreprenörer och lokalbefolkningen har sin fritidsverksamhet. Det skulle dessutom vara helt förbjudet att avverka på bergstoppar, även de lägre bergstoppar. Förut lämnades de ifred, men nu verkar det ingen hejd på var man kan avverka. Det som även borde krävas, och skulle höja skogsproduktionen är ståndortsrelaterad plantering eller sådd. Det finns en massa skogsmark som inte tillåter tallplantering, man har huggit bort allt och inget vill växa där. Då tycker jag man skulle kunna plantera björk om marken lämpar sig.. I norr borde man även ha längre tid på sig för att mäta om skogen har återväxt i och med att växtsäsongen är kortare. Man kunde ta 5 år i stället för 3 år som nu står i skogsbrukslagen. Man ska undanta en del renbetesmarker från skogsbruket eller bedriva skonsamt skogsbruk. För att skydda mot rentramp ska man lämna toppar med grenar som skydd för ynga tallplantor mot rentramp. Dessutom borde man begränsa antalet samebyar som får ha renar. Man kanske ska överväga att upplösa koncessionssamebyarna, de är konkurrerar med heltidsrenskötare, har inget med ursprungsbefolkningen att göra. Och vissa av de motarbetar andra näringar, som turistnäringen. Jag tycker att skogens alla djur borde finnas. I de nordligaste avkrokar är mångfalden hård påverkad av gamla seder och vanor. Enstaka människor har nätat ut öringbäckar och enstaka människor spårar efter rovdjur som sedan minskar i antal. Ingen kontroll i glesbygden. Jag har jobbat och inventerat skog i tre år i de nordligaste delar av Norrbotten. Är biolog.

Carina Mattila 2013-01-10

För mig som jobbar mycket i skogen är det stor skillnad på skog och skog. Tät ungskog är inget större nöje att befinna sig i. Produktionsskogar är visserligen avkopplande att befinna sig men den absolut finaste upplevelsen har jag i riktigt gamla skogar. Att vara i riktigt gammal skog är en lisa för själen för mig. Jag tycker att vi måste värna skogens betydelse för biologisk mångfald betydligt mer än vad vi gör idag.
Kommentera