Fråga oss här!
Vi erbjuder
Susanne Båth-Jacobsson lovar resultat till julen

En joker i spelet om klimatet

Jordbruket läcker växthusgaser. Nu pågår ett forskningsprojekt som syftar till att minska avtrycket på klimatet. – En nyckel är att höja produktiviteten på gårdarna, säger Susanne Båth-Jacobsson, en av dem som jobbar i projektet Joker, Jordbrukets klimatpåverkan.
Publicerad: Uppdaterad:

Spännande och viktig forskning pågår i Halland. Det är Hushållningssällskapet som i samarbete med ”Odling i balans” och SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, kartlägger jordbrukets utsläpp av växthusgaser.
– Vi tittar på hela kedjan, från konstgödsel och diesel till odling och djurhållning, säger husdjursagronom Susanne Båth-Jacobsson, som genomför en del av forskningen på Gun Ragnarssons grisgård.

Nya utmaningar

Tanken är att hitta en modell för rådgivning till lantbrukarna hur de kan minska sin klimatpåverkan. Frågan är också hur lantbruken skulle klara restriktioner av utsläpp av växthusgaser. I det ligger att analysera kostnader för en omställning, där lantbrukare kanske skulle tvingas sluta med sin djurhållning.
– Det finns ett starkt samband mellan produktivitet och klimatpåverkan. Tvärtemot vad många tror släpper effektiva lantbruk ut mindre växthusgaser per producerad vara. Så en utmaning är att producera mer i förhållande till insatta resurser.
Men inte med vilka medel som helst, förklarar hon.
– Importerad soja ger höga utsläpp av växthusgaser, liksom handelsgödsel. Mer antibiotika till djuren skulle också höja produktiviteten, men har andra nackdelar, som utveckling av antibiotikaresistens. Så det gäller att balansera risker och möjligheter.

Metan och lustgas

Men ekologiskt är inte alltid bäst. En nackdel är att man måste överutfodra med protein eftersom man inte får använda syntetiska aminosyror. För att djuren ska få i sig tillräckligt av essentiella aminosyror, som lysin, med fodret blir det totala intaget av protein för stort.
– Det är både dyrare och sämre för klimatet, dessutom är det jobbigare för grisen som ska bryta ner proteinerna. I slutändan blir fodret mer kväverikt, vilket ger större utsläpp av den potenta växthusgasen lustgas. 
I projektet Joker, jordbrukets klimatpåverkan, undersöker man också hur användningen av traktorer som plöjning och harvning, gör avtryck på klimatet.
– Att minska körningen är förstås bäst för att minska förbrukningen av diesel. Men här finns mindre att tjäna i jämförelse med att minska utsläppen av metan och lustgas.
 Men kunskapsluckorna är stora. Till exempel vet man inte hur stora utsläppen av metan och lustgas är från marken.
– Om politikerna vill så skulle Joker kunna bli en modell att använda på gårdsnivå, ungefär på samma sätt som projektet ”Greppa näringen”, som syftar till att minska utsläppen av kväve och fosfor till hav och vattendrag, säger Susanne Båth-Jacobsson.
Lagom till jul räknar man med att presentera resultat från forskningen.


Växthusgasers påverkan på klimatet


Koldioxid = 1
Metan = 30
Lustgas, N2O, = 298

Klimatavtryck från livsmedel

Kg CO2-ekvivalenter per kg produkt, medelvärde, källa SLU
Nötkött 26
Lammkött 21
Viltkött 0,5
Fläskkött 6
Fågel 3
Fisk 3
Ägg 1,5
Bajlväxter 0,7
Mjölk 1
Ost 8
Potatis 0,1
Frukt och grönt
Med flyg 11

Palle Liljebäck

chefredaktör