Fråga oss här!
Vi erbjuder

Vem vill betala för ekosystemtjänster?

Skogen är långt ifrån bara en leverantör av plank och papper. Den fångar in koldioxid, renar vatten och är en värd för biologisk mångfald. Men hittills har det inte funnits någon marknad för det.
Publicerad:

Snart kanske det blir möjligt för markägaren att tjäna pengar på så kallade ekosystemtjänster.
– Vi undersöker den marknaden. En trend internationellt är att företag frivilligt börjar kompensera för sin negativa påverkan på ekosystemen, säger Jessica Nordin, miljöspecialist och naturgeograf på Sveaskog.

I Sverige har det prövats i ett pilotprojekt där LKAB köpte utsläppsrätter av Sveaskog. Det byggde på en tillväxtökning i skogen där mer kol skulle bindas. Nu arbetar Sveaskog för att genomföra ytterligare ett pilotprojekt om kompensationsåtgärder för biologisk mångfald. Samarbetspartners söks och ett projektstöd på 1,2 MSEK har tilldelats från Vinnova.

Att återställa våtmarker efter en exploatering är ett exempel på kompensation för förlust av biologisk mångfald. Redan i dag jobbar Sveaskog med att återskapa naturvärden.
– Vi har både marken och kompetensen så vi är beredda den dagen marknaden är mogen.
Jessica Nordin menar att det här skulle kunna bli en affärsmöjlighet för alla markägare.  Vid till exempel ett vägbygge där naturvärden går förlorade kan det bli möjligt för exploatören att till viss del kompensera det genom att skapa en ny våtmark.
– I första hand ska naturvärden alltid bevaras och miljöskador minimeras så kompensation är en sista utväg. Det får inte uppfattas som att det blir fritt fram att förstöra.
–För att underlätta tillståndsprocessen så menar hon attborde exploatören på ett tidigt stadium borde planera för att minimera miljöskadan och om det behövs föreslå åtgärder som kompenserar skadan.

Jessica Nordin  påpekar att många frågetecken återstår att räta ut innan vi får en fungerande marknad för ekosystemtjänster.
– Hur ska vi exempelvis värdera en förlorad ekosystemtjänst eller förlust av naturvärden och vad är en rimlig kompensation? Men genom att börja arbeta med detta ochGenom skaffa oss alltmer erfarenheter kan vi utarbeta ett standardiserat arbetssättmetoder för det. Förhoppningsvis innebär det att frivilliga kompensationsåtgärder blir mer vanligt förekommande vilket har både en ekologisk och ekonomisk potential. Men vissa naturvärden kan vara svåra att kompensera, som femhundra år gamla ekar och vattenmiljöer med unika habitat.

Kommentarer

Kommentera