Vi erbjuder

Riksrevisionens granskning måste tas på allvar

En ny rapport från Riksrevisionen pekar på oroande brister i svensk högre utbildning. Förutom att forskningsanknytningen i många fall är bristfällig så har lärosätena dålig överblick över hur de använder sina resurser. Riksrevisionen uppmanar därför regeringen att ta ett helhetsgrepp om frågan och att förbättra förutsättningarna för effektivt resursutnyttjande.
Publicerad: Uppdaterad:

En ny granskning av Riksrevisionen bekräftar vad bild Naturvetarna nyligen framfört i ett remissvar till Utbildningsdepartementet; nämligen att dagens system för resurstilldelning till universitet och högskolor försvårar snarare än uppmuntrar långsiktighet. Om utbildningens och forskningens kvalitet ska kunna garanteras även i framtiden så måste resurstilldelningssystemet skapa incitament för att agera långsiktigt. En viktig pusselbit är att lärosätena måste bli bättre på att följa upp och utvärdera hur resurserna används, något som bara görs i mycket begränsad omfattning idag. Bristen på överblick gör det svårt att planera för framtida behov.

Riksrevisionen pekar också på att dagens resurstilldelningssystem lett till en likriktning av den högre utbildningen. Det faktum att resurstilldelningen (bl.a.) sker utifrån antalet antagna studenter och antalet fullgjorda högskolepoäng har gjort det mindre riskfyllt att erbjuda breda, alltid efterfrågade grundutbildningar än att satsa på smalare utbud eller profilerade utbildningsinriktningar.

- Systemet måste ju utformas så att det premierar långsiktighet och skapar drivkrafter för att erbjuda bra utbildningar, inte att examinera så många studenter som möjligt. Det är grundläggande, säger Helena Nicklasson, förbundsdirektör på Naturvetarna. 

Helena Nicklasson är också glad över att Riksrevisionen riktar en mycket tydlig uppmaning till regeringen att precisera vad som menas med forskningsanknytning.

- Man säger ofta att forskningsanknytning bör vara en grundbult i den högre utbildningen men man pratar sällan om vad man egentligen menar med detta. Forskningsanknytning är ju inte liktydigt med forskande lärare utan handlar om mycket mer än så. Vi tycker därför att det är jättebra att Riksrevisionen uppmärksammar bristen på definition. Om vi inte är överens om vad det innebär att ha god forskningsanknytning, hur ska vi då kunna utvärdera hur bra lärosätena är på att leva upp till kvalitetsmålen?

Läs Riksrevisionens rapport Statens roll i utbildningssystemet  

Läs Naturvetarnas svar på remissen Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor  

Riksrevisionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att genomföra oberoende utvärderingar av hur och hur effektivt statens pengar används. Genom att ansvara för att kontrollera hur väl statliga myndigheter följer direktiv och hur väl de uppnår sina mål är Riksrevisionen en mycket viktig del av riksdagens kontrollmakt. Riksrevisionen tillkom 2003 efter en sammanslagning av Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket.

Sofie Andersson

utredare forskning- & utbildningspolitik
08-56 29 20 23, 0737-19 20 23

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies