Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Behöver Sverige fler naturreservat?

Gör skogsbruket tillräckligt för naturvården? Peter Westman på WWF menar att Sverige inte lever upp till sitt internationella åtagande, medan Sten Frohm på LRF Skogsägarna tycker att vi uppfyller kraven med råge.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden

 

1. Avsätter Sverige tillräckligt med skog för naturvård idag?

Nej. Regering och riksdag har satt upp mål om att ytterligare 400 000 hektar skog skulle vara formellt skyddat till år 2010. Idag har man bara uppnått cirka 330 000 hektar. 70 000 hektar saknas alltså. Utöver det har Sverige inom konventionen om biologisk mångfald i Nagoya förbundit sig att 17 procent av landmiljön skall skyddas. Det innebär att mer skog kommer att behöva skyddas långsiktigt.

 

2.  Hur mycket skog skyddas i dag?

I dag har bara cirka fyra procent av den produktiva skogsmarken formellt skydd. Därutöver har skogsägarna avsatt cirka fem procent i frivilligt skydd. Det innebär att skogsbruk kan bedrivas på mer än 90 procent av den produktiva skogsmarken. Räknar man på ett annat sätt är bara runt två procent av den produktiva skogsmarken nedanför fjällen formellt skyddad.

 

3. Vad är bäst för klimatet?

I vår nya rapport ” Hugga eller skydda” visar vi tydligt på att maximera produktionen inte alltid är bäst för klimatet. Det beror bland annat på om råvaran används på ett klimatsmart sätt, vilket inte alltid är fallet! Långvarigt skydd av skogsmark visar sig vara ett viktigt instrument för att minska utsläppen av växthusgaserna. Globalt räknar man med att nästan 20 procent av utsläppen kommer från skogsförstörelse.

 
4. Hur påverkas den biologiska mångfalden av familjeskogsbruket?

Många skogsägare har höga ambitioner när det gäller mångbruk av sin skog vilket kan leda till att stärka den biologiska mångfalden på fastigheten.  En mångfald av ägare kan också leda till en mångfald av brukningsmetoder.

5. Hur ser framtidens skogsbruk ut?

Den senaste tidens skogspolitik har lett till en ökad intensifiering, vilket utgör ett hot mot skogens miljövärden. Regeringen bör utarbeta en helt ny skogspolitik som tar sin utgångspunkt i naturens begränsningar och ekosystemens naturgivna förutsättningar. Vi vill absolut inte se en uppdelning i ett intensivt produktionslandskap och ett skyddslandskap. Allt skogsbruk måste ske med god naturhänsyn över hela landet.

 

NJA

Sten Frohm, skogsdirektör på LRF Skogsägarna

 

1. Avsätter Sverige tillräckligt med skog för naturvård i dag?

Jag tycker vi har kommit långt men det finns säkert behov av ytterligare avsättningar.  Där det finns ett stort skyddsbehov är det viktigt att markägaren blir ordentligt kompenserad. Kom ihåg att det finns många känsliga och ovanliga arter som kräver aktiv skötsel. Detta glöms ofta bort i naturvårdsdebatten.

 

2. Hur mycket skog skyddas i dag?

Min uppfattning är att cirka 7,5 miljoner hektar skogsmark idag är undantagen för skogsbruk, vilket motsvarar 26 procent av skogsarealen. I det ligger skydd enligt miljöbalken, skogsbrukets frivilliga avsättningar, naturvårdsavtal och lågproduktiv skog som inte får brukas enligt Skogsvårdslagen. Räknar vi även med den generella hänsynen som vi tar vid slutavverkning undantas ungefär 30 procent av skogen.

3. Vad är bäst för klimatet?

Jag tror på en kombination av ökad skogsproduktion och satsningar på användning av trä som substitut för fossilt baserade material och bränslen. Att avsätta naturreservat av klimatskäl tycker jag låter tveksamt.

 

4. Hur påverkas den biologiska mångfalden av familjeskogsbruket?

Vi har idag cirka 330 000 privata skogsägare med en mångfald av olika mål. De spänner från den aktiva skogsägaren till dem som brukar sin skog extensivt. Denna mångfald av brukande är viktig för vår förmåga att ta hand om hänsynskrävande arter.  Det finns också många skogsägare som tycker det är viktigt att bidra till en naturhänsyn som ligger utöver skogsvårdslagens krav. De skogarna är certifierade och man gör frivilliga avsättningar på sin fastighet. 

 
5. Hur ser framtidens skogsbruk ut?

Jag tror på den svenska modellen med frihet under ansvar och balans mellan produktion och miljö. Den praktiska tillämpningen vi har idag med en aktiv skötsel med naturhänsyn på huvuddelen av skogsmarken och avsättningar i form av bland annat naturreservat är en modell som fungerar mycket bra.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Torbjörn Eriksson 2012-02-03

Torbjörn E.20120203 Jämför "aktivistorganisationerna" Vi ser hur storskogsbruket agerat senare hälften av 1900-talet. Hyggesbruk som befrämjar skadeinsekter, sönderkörda marker med för stora maskiners skövling m m . "Långsiktig ekonomi ?" Nu djurrättsaktivisters "djurplågeri" . Vilda och tama djurs dödskamp och plågor av bl.a. vargrivning. Satsas!? miljoner på flyttningar. Björnar som mitt i vintern biter människor? Aktivister utan ansvar för följder? Forskning? Styrs den av för mycket av beroende av bidrag? Till intresse för vem? Torbjörn

Åke J 2012-02-03

Stora delar av ängs och hagmarker slutas nu att betas i Sverige och övergår långsamt till busk och skogsmarker. Är denna smygande beskogning medräknad i ovanstående arealuppgifter? Den gynnar ju också den biologiska mångfalden i skogen och minskar samtidigt jordbrukets negativa miljöpåverkan, eller?

Åke T 2011-12-23

Jan Lindström: Då kan man också ifrågasätta varför man ska tillfråga en skogsdirektör från LRF. Det är ju en "aktivistorganisation" som i huvudsak befrämjar skogsproduktion. Naturvård är en svag sida hos dem. Hade du tillfrågat Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, Skydda skogen eller någon annan förening som sysslar med skydd av gammelskog hade du även då fått höra att Sverige är dåliga på att skydda skog. Vi har väldigt lite gammelskog och död ved kvar i landet. Sten Frohm räknar in lågproduktiv mark i skogsskyddet. Att skydda produktiv skogsmark är något helt annat än att skydda improduktiv skogsmark.

Jan Lindström 2011-12-20

Varför tillfrågas WWF överhuvudtaget? Det är en aktivistorganisation med en egen agenda som får miljöpartiet att verka ansvarstagande. Det borde vara ointressant att ta del av deras tyckande, för något annat är det inte.

Peo Eriksson 2011-12-20

Intressant duell, men ganska förutsägbar. Fråga två är dessutom formulerad olika till de båda duellanterna vilket förvillar mycket!
Kommentera