Fråga oss här!
Vi erbjuder

Tonie Wickman 2010-11-21

Sveriges sydligaste sulfidmalmsgruva, Zinkgruvan, på gränsen mellan Närke och Östergötland, deponerar sitt gruvslam i traktens sjöar. Inom några år är den nuvarande sjön helt fylld och förberedelser pågår nu för att välja en ny sjö att fylla. För att det ska vara lönsamt måste större och djupare sjöar väljas. Alla sjöar ingår i vattensystem med vattendrag som går vidare och vattnet når så småningom Vättern eller Motala ström. Gruvavfallet är ett finkornigt slam med höga tungmetallhalter. Om avfallet friläggs, för vindar med sig avfallsdammet, vilket gör att det ständigt måste vara vattenhöljt. Sjöarna är idag uppskattade för friluftsliv och intill flera av sjöarna finns också bostäder. Vilda djur och växter förlorar sin livsmiljö. Storlom, häger, strandpipare, bäver och vattensalamandrar är exempel på djur som finns där idag. Gruvbrytningen har lagstiftningen på sin sida. Ingen vattenmyndighet, länsstyrelse eller kommun har visat intresse för frågan vid kontakt. Jag antar att liknande problem även finns vid de större gruvområdena längre norrut i Sverige. Jag skulle vilja veta om det finns några bra alternativ till deponering av gruvavfall. Alternativ som inte kräver 100 åriga kontroll- och åtgärdsprogram, och där säkerhetsaspekterna inte hotar natur och människor.