Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Ska Sverige satsa på kärnkraft?

Sverige står i ett vägskäl. Våra nuvarande reaktorer är på väg att tjäna ut och kommer att behöva ersättas av nya. Kärnfysikern Jan Blomgren vill bygga ut kärnkraften och menar att det är den enda energikälla som inte påverkar ekosystemen. Biologen Stefan Edman vill av miljöskäl fasa ut kärnkraften på sikt.
Publicerad: Uppdaterad:

energipolitik Jan Blomgren, professor i kärnfysik och verksam vid Vattenfall säger Ja till kärnkraft:

1. Klarar Sverige energiförsörjningen utan kärnkraft?

- Jag vill tänka globalt. Bortåt 80 procent av energi på jorden kommer från fossila bränslen. Ska vi kunna minska detta krävs att alla andra energislag samverkar. De flödande energierna – vatten, vind, sol, bio – är tekniskt väl utvecklade men den totala resursen räcker helt enkelt inte till 7 miljarder människor.


2. Vilka är de svaga punkterna i kärnkraften sett till säkerheten?

Jag är orolig för att personal utsätts för hot, och därför medverkar i sabotage.


3. Räcker uranet? Kan den brytas utan allvarliga miljöstörningar?

Ja, uranet räcker flera sekler till med dagens teknik. Lyckas man dessutom utveckla snabbreaktorer är tillgången i praktiken obegränsad. Detta skulle dessutom ta bort behovet av uranbrytning under åtskilliga sekler – dagens avfall skulle då kunna användas som råvara.

4. Lönar det sig att bygga nya kärnkraftverk?

Ja, om man gör allt rätt! Sydkorea bygger en ny reaktor om året, och håller både tids- och budgetramarna. Det har varit mycket tal om den nya reaktorn i Finland som blivit både dyrare och senare än tänkt. Problemen där beror på ovana orsakad av politik. Det är ju 30 år sen sist …

 
5. Vilka vinner på kärnkraften sett ur ett globalt perspektiv? Kan den utrota fattigdomen?

Hela det moderna samhället bygger på energi. En miljard människor på jorden saknar idag rent vatten. Ska vi kunna ge alla människor på jorden ett drägligt liv krävs energi, och för att klara detta utan att föröda miljön och klimatet måste kärnenergi finnas med i bilden.   
 Kärnkraft är den enda energitekniken som inte påverkar ekosystemet när den används rätt. Ur naturens synvinkel är kärnkraft idealet eftersom varken råvaran, själva produktionen eller restprodukterna stör det biologiska livet.

Stefan Edman, biolog och författare, säger NEJ till kärnkraft.

1. Klarar Sverige energiförsörjningen utan kärnkraft?
Inte om vi skulle snabbavveckla kärnkraften; den svarar ju nu för minst hälften av Sveriges inhemska elproduktion.  Men på sikt bör vi fasa ut de tio reaktorer vi har; parallellt måste en mycket kraftig satsning göras på effektivisering, hushållning och tillförsel av förnybar el.
 
2. Vilka är de svaga punkterna i kärnkraften sett till säkerheten?
Generellt i världen handlar det främst om transporterna i kärnkraftcykeln och risken för att till exempel plutonium kommer i terroristers händer. Slutförvaringstekniken må vara relativt säker i Sverige, men i flertalet andra länder saknas ännu en strategi för att ta hand om utbränt kärnbränsle på ett säkert sätt.
 
3. Räcker uranet? Kan den brytas utan allvarliga miljöstörningar?
Uran är en ändlig råvara, men problemen är främst knutna till brytningen
 
4. Lönar det sig att bygga nya kärnkraftverk när de gamla har tjänat ut?
Nej, bland annat finska Lovisareaktorn - försenad och fördyrad - visar tydligt hur oerhört kostsam kärnkraftteknologin är och hur dåligt lönsam den blir utan kraftfulla offentliga investeringar.
 
5. Vilka vinner på kärnkraften sett ur ett globalt perspektiv? Kan den utrota fattigdomen?
Kärnkraften är en storskalig komplex teknologi som passar mycket dåligt i de flesta utvecklingsländer. Medan däremot småskalig och lokalproducerad el - solceller, vattenkraft, vindkraft - är ett utmärkt demokratiskt alternativ som ger världens fattiga rådighet över sin egen energiförsörjning.

 

 
 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Malin 2010-04-16

Blomgren vet säkert mycket väl hur farlig uranbrytning är, men eftersom han får sin lön från Vattenfall så har han inget intresse av att tala sanning. Vattenfall och Eon köper uran från länder med tveksam hantering av miljö och arbetarskydd. Uranbrytning i Sverige vore en katastrof i t ex Skaraborgs platåberg, men är redan idag en katastrof på alla ställen där den bedrivs. Stefan Edman har också fel som påstår att kärnkraften står för hälften av elförsörjningen i Sverige. Det rör sig snarare om 45% och i vintras ännu mindre. På global nivå är kärnkraften marginell och MINSKAR varje år eftersom fler reaktorer stängs än vad som nystartas. I USA har inga nya reaktorer startats på över 20 år. Nu lovar Obama lånegarantier eftersom inga privata företag kan bygga utan statliga subventioner. Kärnkraften är farlig, dyr och olönsam. Den förutsätter att stater subventionerar. Olkiloutobygget är t ex finansierat av franska staten!!! Man kan inte förespråka kärnkraft och marknadsekonomi samtidigt om man inte är en lögnhals!

Håkan Jonsson 2010-04-15

Intressant att terroraspekten tas upp. 11 september har faktiskt hänt. Så länge avfallsfrågan skjuts vidare till kommande generationer bör utbyggnad ske av källor där varje generation kan ta ansvar för sina egna kostnader inklusive avfallskostnader.

Ulf B. Andersson, docent i geologi 2010-04-15

Blomgren har rätt! Vi behöver flera kärnkraftverk t.ex. längs Norrlandskusten, i södra Småland/Blekinge och östra Skåne. Kanske också vid Vänern. En kontrollerad utbyggnad i fas med behovet är vad Sverige behöver. Vi behöver också inhemsk uranbrytning, inte minst för att minska beroendet utifrån. Denna brytning är inte värre än annan gruv- och täktverksamhet (som f.ö. drar in enorma inkomster till Sverige). Att tro att vi ska klara Sveriges industri och energiförsörjning för ett modernt samhälle i framtiden utan detta är bara utopier. 'Förnybara' energislag kommer på inget sätt att räcka. 'Miljöstollarna' vill kasta oss tillbaka till 1800-talet!

Sanna 2010-04-15

Citat: "Kärnkraft är den enda energitekniken som inte påverkar ekosystemet när den används rätt" & "Ur naturens synvinkel är kärnkraft idealet eftersom varken råvaran, själva produktionen eller restprodukterna stör det biologiska livet" = lögn. Det påverkar visst! Uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet. Än idag finns tydliga ärr i naturen kring t ex Ranstad i Västergötland där man har brutit uran. Det är fortfarande, ca 40 år senare, tydligt förhöjda halter av uran, kadmium, kvicksilver m fl farliga ämnen främst i vattendrag kring Ranstad-området. Om nu den här nya tekniken utvecklas då man kan använda kärnavfallet som råvara så skulle det förstås minska miljöpåverkan avsevärt. MEN... kärnkraften påverkar även på annat vis. Vid kärnkraftsreaktorerna använder man mycket stora mängder havsvatten som kylarvatten. Detta påverkar ekosystemet i närområdet i havet dels vid intaget och dels vid utsläppet. Vid intaget följer djur och växter med in och filtreras bort. Vissa överlever denna behandling, men många gör det inte... Vid utsläppet blir området uppvärmt av det varma vattnet samt att små mängder radioaktivitet och kemikalier följer med vattnet ut. För drift av en hel kärnkraftsanläggning går det både åt en hel del kemikalier och energi. NEJ till kärnkraft NEJ till uranbrytning Sanna, Ekologistudent

Henrik Appelgren 2010-04-15

Varför svarar inte Jan Blomgren på frågan om uranet kan brytas utan allvarliga miljökonsekvenser? Jo, för det kan den inte! Det är dessutom en allvarlig missuppfattning att förnybar energi inte skulle räcka till. Tex solenergi och geotermisk energi har otrolig potential och energin räcker till för jordens behov flera gånger om.
Kommentera