Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Om kemikalier

Är kontrollen av kemikalier tillräcklig? Stefan Jarl visar med sin nya film att kemikalier ansamlas i naturen och i våra kroppar. Skrämselpropaganda eller en tickande bomb?

Publicerad: Uppdaterad:

duellen Anna-Maria Tivert menar att EUs regelverk Reach klarar kontrollen av nya kemikalier. Hon utmanas av ekotoxikologen Ingvar Brandt som varnar för att alla kemikalier inte kommer att fångas upp av Reach.

 
Ja, säger Anna-Maria Tivert, ordförande för Kemistsamfundet. 
1. Behöver vi alla kemikalier?
Det finns säkert kemikalier som inte fyller någon funktion men det stora flertalet är vi helt beroende av i vårt samhälle som till exempel tvål, bedövningsmedel, färger, metallegeringar och papper. De flesta kemikalier sparar naturresurser och energi.
 
2. Är riskerna med kemikalier underskattade?
De akuta riskerna med kemikalier är i de flesta fall mycket väl dokumenterade. Kunskapen om mikrodosexponering under lång tid är inte lika väl känd. Därför är det så viktigt att EUs nya kemikalielagstiftning Reach nu är på plats. Den kommer att göra att kunskaperna om kemikalierna ökar.
 
3. Möjligheter med nya kemikalier?
Snart är det dubbelt så många människor på vår planet. Nya processer, nya material och en effektivare energi- och resursanvändning är nödvändigt. Nya kemikalier är en förutsättning för detta. Man kan titta ännu mer på hur nya kemikalier kan konstrueras så att de försvinner ur naturens kretslopp. Till viss del gör man detta redan idag men mer kunskap behövs.

 

4. Är kemikalierna en tickande bomb?
En långsam spridning av nya kemiska ämnen i låga doser som i vissa fall möjligen kan ha negativa effekter låter som något annat än en tickande bomb. Många av de skadliga, mer svårnedbrytbara ämnena håller dessutom på att fasas ut.
 
5. Hur tycker du att Kemins år 2011 ska användas?
Vi från Svenska Kemistsamfundet jobbar tillsammans med bland annat Nationalkommittén för kemi för att visa på nyttan med kemin och dess landvinningar. Vi vill peka på behovet av kemisk kunskap för att klara framtidens utmaningar och öka intresset för kemi och dess tillämningar. Det är också något som Förenta Nationerna understryker i motiveringen för International Year of Chemistry, vars slogan är Chemistry our life our future. Året ingår som en del i FNs årtionde för hållbar utveckling.
 
Nej, säger Ingvar Brandt, professor i ekotoxikologi, Uppsala universitet
1. Behöver vi alla kemikalier?
Vad gäller konsumentprodukter är det säkert inte så.

 

2. Är riskerna med kemikalier underskattade?
Det finns mer än hundratusen kemikalier på marknaden. Många är rätt hanterade säkra, andra är problematiska, men flertalet är dåligt dokumenterade. Genom Reach har kontrollen stärkts, men testningen räcker ändå inte till för att fånga upp alla kemikalier, särskilt inte de som är toxiska genom sofistikerade verkningsmekanismer. Riskerna kan minska genom att till exempel inte låta Bisfenol A och mjukgörare finnas närvarande i nappflaskor, livsmedelsförpackningar eller i leksaker som barn stoppar i munnen.

 

3. Möjligheter med nya kemikalier?
Genom produktutveckling kan problemkemikalier fasas ut och ersättas av nya. De så kallade flamskyddsmedlen har säkert räddat många liv. Men tyvärr tog det lång tid innan de bromerade bifenyletrarna visades vara persistenta i miljön och påverka hälsan. Hade den toxikologiska dokumentationen kommit fram tidigare hade många problem kunnat undvikas. Det finns definitivt ett behov av grön kemi.
 
4. Är kemikalierna en tickande bomb?
Kemikalierna är ingen tickande bomb som plötsligt exploderar men väl en mängd smygande problem. Nya typer av långsamt utvecklad toxicitet har kommit i blickpunkten under senare år, bland annat effekter på hjärta/kärl, hjärnans tidiga utveckling och senare åldrande samt hormonella effekter. Det finns starka belägg för sådana effekter i djurförsök, men det är svårt att visa i epidemiologiska studier. En orsak är svårigheten att mäta exponering hos människa och vilda djur, särskilt när lång tid förflyter mellan exponering och utvecklad toxisk effekt.

 

5. Hur tycker du att Kemins år 2011 ska användas?
Är man vän av goda kemikalier bör man aktivt diskutera de hälso- och miljörisker som kan finnas. Ambitionen bör vara att tidigast möjligt påvisa vilka kemikalier som ger upphov till problem.  En proaktiv hållning inger respekt och förebygger att de goda kemikalierna hamnar i vanrykte. För framtiden är det viktigt att kunskapen om kemikaliernas biologiska egenskaper ges resurser att hålla jämna steg med utvecklingen av nya kemikalier. Inom nanoteknologiområdet är detta synsätt etablerat, inte minst inom EU.

 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Anna-Maria Tivert, Kemistsamfundet 2010-05-24

Svenska Kemistsamfundet är en ideell organisation för kemister, kemiingejörer, kemilärare och andra kemiintresserade. Vi representerar kemister från både akademi och industri. Vi försvarar på intet sätt de misstag och felaktigheter som görs inom industrin. Svenska Kemistsamfundet kämpar däremot för att öka kemikunskapen. Vi måste ha duktiga kemister som kan anta alla utmaningar som mänskligheten står inför med nya och gamla kemikalier som framställts på syntetisk väg eller som tillverkas av naturen själv.

JR 2010-05-20

Om vi fokuserar på endast en av alla produkter vi använder i vårt dagliga liv, tandkräm, så vore det intressant att höra Anna-Marias förklaring om varför det finns titaniumdioxid i barntandkräm, petroleumbaserade ämnen, fram tills väldigt nyss användes triclosan, mm. Har verkligen Anna-Maria koll på en vanlig standard vardagsprodukt's innehållsförteckning. Sänkta tillverkningskostnader och ökad vinst är inte en bra ursäkt för att frångå försiktighetsprincipen, och att sälja produkter till en befolkning som förmodligen till en stor del inte har tid eller lust att sätta sig in i riskerna med att intaga tvivelaktiga ämnen och därför litar på producenterna och de ämnen som används. Är det bara för att kemister behöver jobb (liksom alla vi andra) som Anna-Maria har denna inställning? Tur att det finns Veleda mm, men massorna köper fortfarande det som Anna-Maria vill tillverka och sälja. Och Anna-Maria varför vill du spara på naturresurser om du på köpet riskerar att förgifta naturen?
Kommentera