Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Behövs det vargjakt i vinter?

Minns förra vinterns vargjakt då 28 vargar fälldes. Om allt går enligt planerna blir det en ny jakt i vinter för att hålla vargstammen nere. Men det råder delade meningar om hur många vargar som ska finnas i landet. En professor i zoologi menar att Sverige klarar långt fler än 1000 vargar.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Olof Liberg, viltforskare vid Grimsö forskningsstation, SLU och koordinator för SKANDULV
 
1. Behövs det vargjakt i vinter?

Om man ska leva upp till Riksdagens temporära maximinivå på 210 vargar kommer det att behövas en viss reglerande jakt även i vinter.

2. Är 200 vargar en rimlig nivå för Sverige?

200 vargar i Sverige kan räcka för att uppfylla kravet från EU på så kallad gynnsam bevarandestatus om samtidigt kravet på tillräckligt stort genetiskt inflöde uppfylles, det vill säga en till två nya vargar per varggeneration.   Personligen tycker jag det vore rimligt om Sverige höjde sin ambitionsnivå något över 200. Sen får man inte glömma att Norge åtagit sig att hålla minst 30 vargar, vilket innebär att nivån för Skandinavien blir 240. Det vore kanske rimligt att även norrmännen höjde sin nivå något. Men man ska också komma ihåg att Sveriges nuvarande maxnivå på 210 vargar är temporär och gäller bara fram till 2012. Vi väntar med stort intresse på resultatet från den utredning som nu arbetar med nya mål för de svenska rovdjurstammarna.

3. Har vi tillräcklig genetisk variation i den svenska vargstammen och vad händer om den är för liten?

Nej, vi har för liten genetisk variation, vilket på sikt kan innebära risker om vargstammen skulle utsättas för nya problem. Det stora genetiska problemet just nu är dock inte brist på variation, utan den höga nivån på inavel som leder till mera närliggande problem, som minskande kullstorlekar och ökande frekvens av missbildningar.

4. Hur minimera risken för inavel?

Ökat inflöde av nya vargar utifrån. Se också svaret på fråga 1.

5. Vilken röst väger tyngst i den svenska vargdebatten?

 Beror nog på vem man frågar. Dessutom talar varken stadsbor, landsbygdsbor eller forskare med en röst. Det finns olika uppfattningar inom var och en av dessa grupper.

NEJ

Tommy Radesäter, professor i zoologi, Stockholms universitet

 

1. Behövs det vargjakt i vinter?

Nej, inte mer än skyddsjakt på besvärliga individer, som man med säkerhet vet river boskap eller ställer till annan skada. Hellre fria än fälla vid tveksamma fall.

2. Är 200 vargar en rimlig nivå för Sverige?

Nej, 200 vargar är för lite om vi ska ha en livskraftig vargstam. För att få tillräcklig genetisk variation skulle det behövas minst 500 vargar. Men vårt stora land skulle klara långt fler än 1000 vargar, vilket skulle vara positivt för övrigt vilt som älg, kronhjort och dovhjort.  De skulle bara minska marginellt i antal. Det hårda betestrycket skulle också minska vilket är till fördel för skogsbruket, liksom för den biologiska mångfalden och för att motverka klimatförändringarna. Kom ihåg att vegetationen binder koldioxid.

3.  Har vi tillräcklig genetisk variation i den svenska vargstammen och vad händer om den är för liten?

Den genetiska variationen i den svenska vargstammen är omvittnat låg, vilket ger dålig genetisk variation med inavelsdepression. Man kan säga att man samlar alla ägg i samma korg, vilket ger vargstammen dålig buffring mot förändringar i miljön. Vid till exempel ett parasitangrepp ökar risken för att hela stammen stryker med.

4. Hur minimera risken för inavel?

Se till att det finns stor genetisk variation, vilket man kan uppnå på två sätt; plantera in varg för att få en snabb effekt eller vänta på naturlig invandring, vilket tar längre tid.

5. Vilken röst väger tyngst i den svenska vargdebatten?

I de flesta fall lyssnar politikerna lika mycket på alla. Det är många intressen som ska vägas mot varandra i denna kontroversiella fråga, där det ofta går en skiljelinje mellan storstad och landsbygd. Att begränsa vargstammen till 200 när det behövs minst 500 vittnar om att politikerna inte lyssnar tillräckligt på oss forskare.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Clara Nutti 2011-01-01

Det behövs absolut en vargjakt för att vargpopulationen skall ner till den nivå som riksdagen har beslutat. Men det behövs en avskjutning på mångdubbelt fler vargar än de 20 individer som det har beslutats om. För det första så är det verkliga antalet vargar avsevärt högre än det officiella antalet vill hävda. Problematiken ligger framförallt i att inventeringsmetodiken inte hänger med i vargstammens expansion. Länsstyrelsernas rovdjursspårare har fullständigt tappat greppet och kan inte längre uppfylla sitt uppdrag och hinner sällan med att fastställa en föryngring eller att fastställa antalet föryngringar utifrån de kriterier som är uppsatta av Naturvårdsverket för att kvalitetssäkra föryngringar. Det innebär att dagens inventeringsmetoder måste rationaliseras och förenklas utifrån dagens rådande villkor med en vargstam som är mycket större än det officiella antalet vill ge sken av. Den föråldrade inventeringsmetodiken innebär att uppskattningen av den svenska vargstammen inte längre är tillförlitlig och blir därmed ett bristfälligt beslutsunderlag som Naturvårdsverket fattar beslut utifrån när licensjaktstilldelning ska bestämmas. För det andra så är vargen INTE utrotningshotad och det är absolut inte den vargstam som den svenska tillhör. För det tredje så behövs inte vargen för att upprätthålla biolgisk mångfald i Sverige. Det har hävdats att avsaknad av rovdjur kan leda till att växtätare som rådjur, hjort och älg ökar i antal, och får till följd att växtarter betas ned och försvinner. Om betesdjuren ökar i antal kan detta leda till negativa effekter för den biologiska mångfalden. Detta är sant under förutsättning att det inte finns någon annan reglerande faktor. Det var detta misstag man gjorde i Yellowstones nationalpark när man slutade att förvalta växtätarna. Erfarenheterna från Yellowstone vore giltiga om vi fick för oss att först utrota vargen och sedan förbjuda all jakt på de växtätande arterna. Men det har aldrig varit något alternativ i Sverige där vi har lärt oss att reglera klövviltstammarna genom jakt. Det är tvärt om så att vargstammen måste hållas på en så låg nivå som möjligt för att inte omöjliggöra fäbod- och säterkulturen, vilken verkligen behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden.

Ylva 2010-12-12

Hur kan det ens talas om vargjakt? I den svenska vargstammen är det inavel, vilket innebär att om inget görs kommer den dö ut. Detta gör ju att en jakt är onödig i detta stadie då vi inte har en livskraftig vargstam att utgå ifrån. Vargen kommer att dö ut ändå om inget görs och lyckas med. Dessutom finns det problem med utsättningen av vargungar som gör att det kanske inte fungerar. Som jag ser det är vargjakten endast till för de som är skjutgalna, och inte till att hålla ner vargstammen. Detta då det inte finns en hållbar vargstam från början, jägarna vill bara utrota ännu en art. Älgjakten kan man åtminstone motivera till att hålla nere populationen, inte utrota den. Jag håller med både "ursus man" och "sandra". Vi väljer var vi bor själva, vill man bo på landet får man anpassa sig till det.

Ursus man 2010-12-10

Det finns uttolkare som gör sig till talesperson för hela landsbygden, och säger att tack vare vargen, utarmas landsbygden. Skitsnack! Jag bor på landet, jag har djur, jag har jakträtt och jag tycker verkligen om min hemmiljö. Jag bor i det enda område i Sverige som under ett år haft besök av alla våra fem stora; björn, varg, järv, kungsörn och lo. Och detta tycker jag höjer min livskvalitet. Jag har ännu inte sett alla med egna ögon hemmavid, men ser fram emot det. Sen är det ju så, att man måste anpassa sig. Jag kan inte släppa hunden lös i skogen. Men jag släpper den inte lös intill vägen heller. Och grannen har valt ett simpelt rullstängsel för sina får, så fåren kan gå in och ut. Han har också förlorat ett lamm till vargen, men det är ju då självvalt. Vad gäller inavel, så kan aldrig aldrig jakt öka den biologiska mångfalden på vargen. Tror man det, har man inte läst på. Däremot skapar vargen vitala bytesdjurspopulationer. Jakt kommer aldrig att vara mer än en hobby för ett fåtal. Idag skjuter de fler av sina egna hundar, än vad vargen skadar. Man måste ju så klart anapassa sig, som jägare.

Åke Skogevall 2010-12-09

Vargjakt med skygglappar! Vad bör styra vargstammens mängd och plats? Forskarna , tjänstemännen och även biologer inom WWF och SNF vet att det inte är praktiskt möjligt att bedriva traditionellt fäbodbruk i områden med vargrevir. Ändå agerar man enbart för vargens villkor och gömmer problemen för djurhållarna. Detta är inte att värna bioligisk mångfald! Skogsbetesbiotoperna är en enormt artrik och skyddsvärd miljö som verkar offras utan prövning av vargprojekten. Detta är närmast biologisk enfald! Utformningen av rovdjurspolitiken har utformats utan hänsyn till konsekvenserna för den småskaliga djurhållningen, av okunskap eller dolda intentioner. De remissvar som framförts om konsekvenser i fäbodbruk och naturbete har systematiskt glömts eller gömts eller i bästa fall avfärdats med förslag till skyddsmetoder som håller dåligt i praktiken. För mer saklig information om dessa konsekvenser och helhetssyn på biologisk mångfald, läs den skrivelse till EUs miljökommissionär som påvisar hur Sverige har brustit i helhetssyn och brutit mot de flesta konventioner , habitatdirektiv och satta miljömål - i ett prioriterat särintresse för rovdjur. Skrivelsen kan läsas på hemsidan http://folkaktion.com/ . Även denna skrivelse göms och glöms av media och tjänstemän.

sandra 2010-12-08

varför tycker en del jägare att det deras mänskliga rättighet att jaga med löshund? om det finns varg i skogen, ja då kanske du kan bli av med din hund..om du inte vill det-stanna inne. bor du i bromma-där finns en flygplats-gillar du inte-flytta osv... sorgligt att politiker låtit sig påverkas av rabiata lobbygrupper. fö är det väl fler skidåkare/bärplockare som blir skjutna av triggerhappy jägare än hundar attackerade av vargar...

Metaforen 2010-12-06

Är du lönsam lille vän, va inte?! då får vi nog ta fram bössan...

Zeke 2010-12-06

Jag kommer att sakna jakten med löshund av älg och annat vilt i min skog. Vargetableringen gör att mitt och många andras intresse för jakt kommer att minska dramatiskt. Jakten som gav oss kött från fritt levande vilt kan inte nog uppskattas. Har man sen barnsben haft det som intresse och livsstil är det lätt att börja gråta krokodiltårar över att inte kunna fortsätta med denna livsstil. Man kan i sammanhanget undra hur många av dagens sk vargkramare som gråtit krokodiltårar över att det inte funnits varg i våra skogar under årtionden?!? Om vargen överhuvudtaget skall finnas i Sverige så måste stammen begränsas och spridas över hela landet. Nu planeras för utsättning av vargvalpar i befintliga vargkullar, kostnaden för en enda vargvalp beräknas till 800 000 kr...minst 20 valpar ska visst sättas ut i första omgången...sen får var och en bedöma om våra samhällsresurser skall gå till vargen eller andra behövande i landet...

Skogsola 2010-12-04

Det är beklämmande att i ett rikt land som Sverige inte kan tillåta sig att ha en vargstam som är värt namnet. 15 vargrevir i Värmland till trots så faller majoriteten av länets älgar för jägares kulor. Älgstammens storlek styrs av människan via hur avskjutningen sker beträffande kön och ålder, samt hur mycket mat skogsbruket producerar. Det varnas redan för älgexplosioner i stormens Gudruns spår. Det är också märkligt att man bara ser till genetiska mininivåer och bortser ifrån att vargen har en stor betydelse i det ekologiska samspelet i naturen. Vargen är inte problemfri, men det är inte heller älgen. I Värmland har vi i trafiken i snitt en älgolycka om dagen, ibland med dödlig utgång. Lägg därtill betesskador i skog och trädgårdar. Se vargen som en resurs och inte som ett problem.

Dag Lindgren 2010-12-04

Jag tycker att professorn i zoologi har fel och vargforskaren rätt. Det räcker med 200 vargar för att få en livskraftig svensk vargstam med tillräcklig genetisk variation och acceptabel inavel under förutsättning att det invandrar helst två reproduktiva vargar per generation. Att det nu är hög inavel och låg variation beror på att vargstammen tidigare härstammade från sammanlagt tre vargar och var mycket liten i början. 2008 fick två nyinvandrade vargar till Sverige/Norge sin första avkomma. Den ena har redan fått 24 valpar, den andra har fått barnbarn. Inaveln sjunker därför nu och den kommer att sjunka väsentligt mer när vargflytten är genomförd. Utan vargflytt tar det för lång tid innan inaveln sjunker och den genetiska variationen ökar. Om invandringen blir mindre än en per generation och vargflytten inte genomförs kanske inaveln stannar kvar på en olyckligt hög nivå även om vargstammen ökas till 500. Den svenska vargstammen kan - om invandringen ligger på 1-2 vargar per generation - ses som en del av en nordeuropeisk vargstam som omfattar mer än 10000 vargar och är tillräckligt stor. Jag tycker inte Sverige kan ha mindre än ca 200 vargar som vår del i den nordeuropeiska vargens bevarande, annars förlorar Sverige i trovärdighet i andra frågor. Om Sverige skall ha fler avgörs av andra frågor än genetiska, t ex om Sverige vill ha en rennäring. Svensk skogsbruk skulle tjäna på färre älgar, 2000 vargar skulle ge en positiv, men inte jättestor effekt. Effekten av nuvarande 200 är försvinnande liten. Men det vore enklare och effektivare att helt enkelt anpassa jakten så älgstammen i genomsnitt halverades. Om politikerna fastnar för 200, 500 eller 2000 är nog inte en fråga om vad "forskarna" tycker utan vilka forskare politikerna väljer att lyssna på och hur väl de uppfattar de ofta snäva begränsningarna i forskarnas utsagor. För närvarande har politikerna fastnat på max 210 och det är inget att göra åt kortsiktigt, några måste bort, och det mest näraliggande sättet att begränsa vilt är med jakt.

metaforen 2010-12-03

De riktigt otäcka rovaktiga djuren är det björn, varg eller ens tiger? Nej de farliga har vi inom vår egen art. Ty vår arts egenart är girigheten. Se hur girighetens snålvatten rinner till när fler röster kan vinnas på att skjuta utrotningshotade medarter eller tillåta folk att använda blyhagel. Vi har inte bara rasims och främligsfientlighet som dunkla teoretiska konstruktioner med horribla praktiska konsekvenser Dessa utnyttjas ofta och allt för lätt av girigheten. Att elda på människors rädsla för en art till hat och göda otryggheten - vad är det om inte artism? Girigheten utrotar både hem, habitat och såväl fattigt folk som andra otursamma som av naturen inte kan flytta på sig. Men om allt kläds i ord om frihet, välstånd och tillväxt så är det ju ok.

ulf.g.s 2010-12-03

Varg i Sverige, varför ?.

Lena Areskog 2010-12-03

Jag håller med Herr R. Varför ska det finnas ett visst antal vargar? Vad är det som styr, vad är det som stör, vad är det som skrämmer? Vi borde inte kasta sten i glashus, är det någon art som ska tänka på att backa så är det arten människa. Men allt handlar om värderingar och i dagens människostyrda värld värdeas människan högst, allt som kan konkurrera med oss ska bort. Vi utarmar världen, vi förstör som ingen annan art! Det är bedrövligt med denna häxjakt på en så liten grupp djur. Är det kanske så också att det är väldigt spännande med jakt på varg? Är det så att ekonomin än en gång styr ALLT! Är det så att vi har en rädla inför allt vi människor inte kan kontrollera, livet kan inte kontrolleras, det här är ett ganska tydligt exempel tycker jag på människans behov av att leva i en totalt förutsägbar värld där vi styr allt. Vi är egentligen fega och barnsliga som inte kan finna oss i att vi också är en del av en värld där ingen art är mer värd än någon annan. /Lena Areskog

E 2010-12-03

Proffesuren hittad i ett Kellogspaket Tommy? Kanske mer koldioxid binds i svenska skogen om betestrycket minskar men om vi ska ersätta allt viltkött som konsumeras av människor med annat kött, kanske producerat i brasilien... Känns verkligen seriöst att ta upp vargen som en kolsänka. Kan vi producera lite mer sly att röja ner så kan vi fortsätta att köra bensinbilar ohämmat OH YES! Konstigt också att klövviltstammarna bara skulle påverkas marginelt av 1000 vargar - men plötsligt börjar skogen växa mycket mer och binda massor med koldioxid... Men det är väl den där vargmagin som får vissa att yla mot fullmånen som gör det.

Johan Stenholm 2010-12-03

Jag undrar vad naturen säger.

Lars Furuholm, rovdjursansvarig Värmland 2010-12-03

Radesäters inlägg borde kompletteras med en karta och en beskrivning av hur han ser på var 1000 vargar ska finnas i Sverige. Värmlands yta är idag täckt med drygt 15 vargrevir med 50-60 vargar. Lars F

Jackis 2010-12-03

Mycket känslor även i denna lilla debatt! Som boendes i Rialareviret med utegångsfår och stort intresse av att jaga med hund har jag fått anpassa mig till detta nya vilt, precis som man fick anpassa sig när vildsvinen kom. Naturen är föränderlig och det är bara att acceptera. Jag kan bara hoppas på lite mer biologiskt, ffa bevarandegenetiskt, förankrade mål för vargstammens förvaltande när det år 2012 är dags att se över det svenska vargmålet. Som vargförvaltningen skötts nu är under all kritik: först urskiljningslös jakt, sedan utredning om hur man ska öka den genetiska variationen. Populistiskt och i helt fel ordning!

Diana 2010-12-03

Liberg är kattforskaren som finansieras direkt av C-märkta departement. I andra länder skulle hans akademiska integritet ifrågasättas hårt. Skönt att andra forskare av rang äntligen börjar höras i frågn. För Liberg handlar vargfrågan bara att leverera vilt till jägare och har inget om naturens mångfald eller biologiska värden att göra. Han är regeringens nickedocka och leverar beställningsbeslut som ska stödja Carlgren och Erlandsson för att driva jägarförbundens green wash i Sverige.

Niklas 2010-12-02

Lite lustig duell där båda egentligen tycker samma sak. Förstår inte hur ni lyckats få det till att Olof Liberg tycker att det behövs vargjakt. Det enda han säger är att det behövs jakt OM man vill hålla stammen under 200 individer. Sen påpekar han ju att det vore önskvärt att öka stammen något....

akela 2010-12-02

Till Anders: Du kanske skulle läsa på lite själv innan Du yttrar Dig. Klövviltet utrotas ej av vargförekomst. Det är betydligt fler län än tre som hyser varg. Även Du är välkommen till verkligheten!!!!!

Anders Sellner 2010-12-02

Jag tänker främst på professor Tommy Radesäters utsagor. Det är ju väldigt enkelt att uttala sig i vargfrågan när man bara behöver ta hänsyn till en frågeställning, dvs om det finns tillräckligt med vargar för "en svensk uthållig vargstam". Sen förstår jag inte hur generella uttalande om att det är positivt för viltstammarna och skogsbruket hör hemma i en seriös debatt. Redan idag ser vi tydliga effekter på att klövviltet helt utrotas i områden innan vargflocken drar vidare. Vidare tror jag inte det är något nyhet att en stor vargstam rimmar väl med ett ohållbart monokulturellt skogsbruk. Företrädarna för skogsindustrin har ju varit de största tillskyndarna när det gäller att Sverige skall hålla en egen vargstam. Orsaken är ju inte svår att förstå. Men det skulle vara intressant att se om och hur företrädare för skogsindustrin och Skogsstyrelsen planerar för ett hållbart skogsbruk med plats för viltstammar som både tål att förvaltas via jakt samt att vara stapelföda åt vår vargstam. När det gäller pågående forskning skulle vara betydlig mer intressant att höra hur forskarkollektivet lyckas med att väga in och belysa de olika samhällsintressen som påverkas i samband med en utökad vargstam i Sverige. En annan viktig fråga är om det bedrivs någon forskning kring alternativ till dagens vargförvaltning? Om det enligt professor Radesäter behövs 1000 vargar för att populationen skall vara livskraftig känns det ju som vi är på helt fel väg. Sen tror jag även att ett studiebesök i verkligheten inte skulle skada. För om det är de tre län som i dagläget håller varg som skall "berikas" med ytterligare 700 individer blir det troligen relativt svårt om inte omöjligt att bedriva fäbobruk, ha livdjuren utomhus, ha friströvande husdjur t ex katt, vistas i skog och mark samt kunna bedriva jakt på ett meningsfullt sätt. Vem vill bo och verka i dessa län? De är kanske på grund av dessa effekter som, tack och lov, politikerna inte lyssnar på lite väl naiva forskarröster. Jag vill passa på att önska lycka till med en bredare inriktning för vargforskningen. Anders Sellner Boende i ett av områdena för vargexperimentet

Herr R 2010-12-02

Känns nästan bortkastat med en naturvetenskaligt präglad duell i denna fråga då det ändå är irrationella känsloargument som är avgörande för vargens öde i Sverige.
Kommentera
Tack för din kommentar