Fråga oss här!
Vi erbjuder

Sex av tio studenter arbetar vid sidan av

Sex av tio studenter arbetar extra vid sidan av studierna, visar en Saco-rapporten "Studenter som arbetar - Varför och var?".
Publicerad: Uppdaterad:

studenter Cirka 320.000 studenter läser vid landets universitet och högskolor, av dessa studerar 75.000 på deltid, enligt Högskoleverkets Årsrapport 2008. Hela sex av tio studenter arbetar extra vid sidan av studierna.

För många är det nödvändigt med ett extraarbete, dels för att kunna försörja sig, dels för att få kontakter och erfarenheter från yrkeslivet, uppger rapporten. Viktigaste skälet att arbeta vid sidan av studierna är dock att få extra pengar vid sidan av studiemedlet.

Studieovana miljöer 

Studien visar att det är särskilt viktigt att kunna kombinera studier och arbete för studenter från så kallade studieovana miljöer, det vill säga de vars föräldrar inte har läst vidare efter grundskolan. Skälen för detta är ekonomiska, dels att de behöver arbeta extra för att ha råd att studera, dels för att de i mindre utsträckning har rätt till studiemedel än andra studenter. De är därför mer beroende av sina extraarbeten är de studenter vars föräldrar är akademiker.
Ungefär hälften av studenterna i undersökningen anser att de arbetar extra inom ett område som är relevant för deras studier. Arbete vid sidan av studier bidrar till den för framtiden viktiga kombinationen av teori (studier) och praktik (arbete).

Underlättar inträde på arbetsmarknaden

Det vore därför olyckligt att begränsa studenternas möjligheter att försörja sig och att skapa en naturlig övergång mellan studier och arbete, menar rapportförfattarna.

Att studier i kombination med arbete underlättar inträdet på arbetsmarknaden bekräftas av flera studier.  

Rapporten har gjorts av Westander för att belysa studenternas behov av extraarbete, på uppdrag av Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att:
  • De två viktigaste skälen till att studenter arbetar extra är att de behöver mer pengar för att ha råd att studera (64 procent av de svarande i undersökningen uppger detta) och att de vill ha arbetslivserfarenhet som de kan redovisa när de söker jobb efter avslutade studier, (38 procent av de svarande uppger detta).
  • Studenter vars föräldrar endast har grundskoleutbildning uppger i undersökningen att de arbetar mer vid sidan av studierna jämfört med de studenter i undersökningen vars föräldrar har akademisk utbildning.
  • Det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och skälen för att ha ett extraarbete. Ju högre utbildning föräldrarna har desto större vikt fästs vid arbetslivserfarenhet och kontakter och desto mindre betydelse har behovet av extra pengar för att ha råd att studera. Studenter vars föräldrar har högst grundskoleutbildning uppger i högre utsträckning i undersökningen att de behöver arbeta för att ha råd att studera.
  • Kvinnliga studenter tjänar mindre än manliga studenter, både under sommarledigheten och under terminerna. Var femte manlig student som besvarat undersökningen uppgav att han tjänade över 50.000 kr under sommaren, medan bara var fjortonde kvinnlig student uppgav att hon tjänade så mycket.
  • Var fjärde extraarbetande student uppger i undersökningen att de arbetar inom hälso-, sjukvård och omvårdnad och drygt var tionde med utbildning inom förskola, grundskola eller gymnasium. Fyra av tio extraarbetande studenter i undersökningen, vars föräldrar har högst grundskoleutbildning, återfinns inom något av dessa områden. Det kan jämföras med var tredje av de studenter i undersökningen vars föräldrar har högskoleutbildning.  

 

Här kan du läsa Sacos rapport.

 

 

Kommentarer

Underligt 2009-05-11

"det vill säga de vars föräldrar inte har läst vidare efter grundskolan. Skälen för detta är ekonomiska, dels att de behöver arbeta extra för att ha råd att studera, dels för att de i mindre utsträckning har rätt till studiemedel än andra studenter." Varför skulle de i mindre utsträckning ha rätt till studiemedel...? Det har väl ingenting med föräldrarna att göra? Är det inte alla studerandes rätt?

Anna H 2009-04-16

Att högskolestudier alltmer börjar bli en klassfråga är verkligen skrämmande. Under en utbildning krävs olika synvinklar och erfarenheter för att skapa en levande debatt under exempelvis föreläsningar och grupparbeten. Med endast en homogen massa tappar vi flera viktiga bitar under utbildningen, vilket inte är positivt eller utvecklande för någon.
Kommentera