Vi erbjuder

Kränkt på jobbet - hur ska jag kunna arbeta kvar?

Hur ska jag kunna arbeta kvar? På min arbetsplats i en mindre kommun har vi en lång historik av bråk bland personalen. Flera av mina arbetskamrater har slutat under de sista två åren på grund av att de känt sig kränkta. Vi har gjort flera utredningar men de rinner ut i sanden och det blir inte några rejäla åtgärder. Hur kan vi komma vidare? Jag vet inte hur jag ska kunna arbeta kvar nu när jag är den utsatte. Vad ska jag göra? Anders
Publicerad: Uppdaterad:

 

Svar: Arbetsgivaren har ansvar för organisatoriska problem

Din situation är tyvärr inte alltför ovanlig. Arbetsmiljöverket har en föreskrift som heter ”Kränkande behandling i arbetslivet”, AFS 1993:17, som beskriver just det din fråga gäller. Den kom 1993 men tillämpas ännu inte fullt ut.

Enligt föreskriften är det arbetsgivarens ansvar att se till att kränkningar inte förekommer på arbetsplatsen samt att det finns rutiner för att fånga upp tidiga signaler och för hur man ska ta hand om den eller de som utsatts.

Konsekvenserna av kränkningarna är oftast dyra för arbetsgivaren och drabbar produktiviteten, dels på grund av ökande antal sjukskrivningar, dels till följd av den ökade personalomsättningen. Kostnaden när en tjänst byter innehavare är cirka en årslön.

Brister i organisationen

Bakgrunden till kränkande särbehandling kan till exempel vara brister i organisationen av arbetet, det interna informationssystemet eller i ledningen av arbetet, för hög eller för låg arbetsbelastning eller kravnivå, brister i arbetsgivarens personalpolitik eller hållning till och bemötande av de anställda. Att orsaker till problemen bör sökas i förhållanden på arbetsstället är särskilt tydligt när flera personer under en längre tid stötts ut en efter en.

Respektlöst bemötande

Förhållningssätten i kränkande handlingar präglas sammanfattande av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Handlingarna medför att enskilda personer eller hela arbetsgrupper påverkas negativt såväl på kort som på lång sikt. För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i allmänhet bör ses som normala företeelser. Detta förutsätter naturligtvis att de ömsesidiga förhållningssätten och handlingarna i samband med problemen inte syftar till att skada eller medvetet kränka någon.
Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och på ett riskfyllt sätt drabbar enskilda arbetstagare.

Arbetsgivarens skyldigheter

Vad är då arbetsgivarens skyldigheter när dessa situationer uppstår? Arbetsgivaren har ansvar för:
• Att utforma en tydlig policy för arbetsmiljön.
• Att utforma rutiner för att säkerställa att de psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållandena - personligt bemötande, arbets­situation och arbetsorganisation - blir så bra som möjligt.
• Att motverka att människor blir negativt bemötta, till exempel genom att skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat.
• Att ge chefer och arbetsledande personal utbildning och handledning i dessa frågor.

Chefens ansvar

Gentemot arbetstagaren ska den ansvarige chefen kunna:
• Ge god introduktion som ger möjligheter att finna sig tillrätta i arbetsgruppen.
• Ge varje arbetstagare bästa möjliga kännedom om verksamheten och dess mål.
• Ge alla anställda information om och delaktighet i arbetsplatsens förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling.
• Eftersträva att arbetsuppgifterna har innehåll och mening och tar tillvara individens kapacitet.       • Skapa möjligheter för arbetstagarna att öka sina kunskaper och vidareutvecklas.
Arbetstagarnas ansvar
Risken för allvarliga följdverkningar ökar ju längre tid som grundläggande problem förblir olösta. Oftast har arbetstagarna i en grupp god kunskap om vilka organisatoriska problem som behöver åtgärdas. Det är viktigt att dessa problem tydliggörs när särbehandling av individer förekommer. Det finns annars en stor risk för att man betraktar den särbehandlade och hans eller hennes problem som den enda överskuggande frågan att hantera.

Som arbetstagare har man en skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö och att följa de regler som gäller. Om man ser tecken på att någon eller några personer utsätts har man en skyldighet att rapportera detta, i första hand till chefen och i andra hand till skyddsombudet. Det är inte ovanligt att ställa upp på den kollega som man upplever som utsatt, men det är viktig att tala med kollegan om detta först. Man kan göra mer skada än nytta genom att lyfta problem i grupp om man inte kommit överens om det.

Läs mer:

Föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet

Prevents webbplats

Arbetsplatskonflikt - Thomas Jordans webbplats

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies