Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hur står det till med den miljöstrategiska kompetensen i din kommun?

Det blåser snålt kring den miljöstrategiska kompetensen i landets kommuner. Naturvetenskaplig kompetens finns snart bara på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor. Men med en vardag full av tillsynsfrågor och med en oinsatt ledning är möjlighen att få välgrundade strategiska beslut när det gäller exempelvis vindkraften små.
Publicerad: Uppdaterad:

Den miljöstrategiska kompetensen hotas av det ekonomiska läge kommunerna befinner sig i. I många kommuner finns naturvetenskaplig kompetens enbart inom miljö- och hälsoskyddskontoren. Oftast är de sammanslagna under en och samma chef med andra förvaltningar. Dessutom har chefen för dessa sammanslagna förvaltningar ofta inte någon naturvetenskaplig bakgrund.

Till och med så kallade klimatkommuner riskerar att helt stå utan naturvetenskaplig kompetens. Men det finns ljusglimtar. Trots det ekonomiska läget finns det exempel på kommuner som rekryterar miljöstrategisk kompetens till kommunledningsnivå. Att små kommuner inte klarar av att ha egen miljöstrategisk kompetens är förståligt. Men det finns andra vägar att gå om för den kommunledning som vill ha en hög kompetens i sitt miljöarbete. Samarbete över kommungräns där man även delar på den miljöstrategiska kompetensen finns på några håll i landet.

Det måste också finnas en politisk vilja att tillåta kompetensen att komma till uttryck i de underlag man ska fatta beslut utifrån. Denna brist på politisk vilja är en bitter erfarenhet många kommunekologer fått stifta bekantskap med. Det råder ingen tvekan om att kommunerna behöver utöka sin miljöstrategiska kompetens. Ur ett vindkraftsperspektiv är det absolut nödvändigt. Inte minst för att ta tillvara den egna kommun innevånarnas intresse när kommunerna förfogar över beslutet att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering.

Jonny Andersson

Kommentarer

HP Dahlgren 2009-10-02

Jonny har säkert alldeles rätt i sitt konstaterande. Men jag känner inte riktigt igen mig. visserligen saknas det ibland naturvetarkompetens i ledningen, men jag tycker att kommunledningen lyssnar på oss. Som miljöchef för ett sammanslaget miljökontor för fyra Dalslands kommuner kan jag konstatera att det vanligen inte är vilja eller förståelse som saknas i kommunledningen, utan snarare resurser. Däremot saknas ett konsekvent och strukturerat miljötänk i kommunernas organisation. Det måste vi hjälpa ledningarna med att införa. HP Dahlgren

Eva-Marie Tyberg 2009-10-02

Att den miljöstrategiska kompetensen finns på kommunens miljörelaterade avdelningar tycker jag är ok. På kommunkoncernnivå behövs kompetens att förstå och förmedla hur miljö likväl som sociala frågor hänger ihop med de ekonomiska aspekterna. Ekonomin är ett centralt verktyg för kommunen att ställa om samhället mot en mer hållbar utveckling. Därför behöver kommunerna på central nivå kompetens att föra en sådan dialog mellan olika kompetenser för att nå samsyn och systemsyn kring hållbar utveckling. Att gå från miljöstrateg till hållbarhetsstrateg innebär förutom en miljökompetens också djupa kunskaper i tillväxt och innovationsfrågor samt hur utveckla människor, organisationer och samhällen att uppnå sin fulla potential. Ofta handlar det om att tänka nytt, ändra perspektiven och hitta nya vinn-situationer som leder till positiv utveckling. Bästa hälsningar Eva-Marie Tyberg Ekoekonomistrateg Koncernstaben Sundsvalls kommun
Kommentera