Vi erbjuder

Ska jag behöva anmäla min chef för miljöbrott?

Att vara anställd av den arbetsgivare man ska utföra tillsyn över, leder ofta till svåra arbetssituationer. Trots skärpningar i Miljöbalken och kommunallagen har förhållandena inte förändrats nämnvärt. Det är fortfarande så att kommunerna ska granska sig själva. Det är också allt vanligare att kommunerna väljer olämpliga organisationsformer.
Publicerad: Uppdaterad:

Det är omorganisationer på gång i den kommun där jag jobbar. I den nya organisationen hamnar miljöinspektörerna under samma chef som har ansvaret för driften av kommunens avloppsanläggningar, vattenverk och fastighetsbestånd. Vi ser en risk för att det uppstår jäv i beslutsprocessen. Organisationsförslaget ska nu förhandlas. Hur kan vi argumentera mot förslaget?

Maria

 

Om du har ett problem som du vill ha hjälp med är du som är medlem alltid välkommen att kontakta vår jour. Du når den på 08 466 24 80 eller jour@naturvetarna.se.

 

NATURVETARNAS OMBUDSMAN SVARAR

Drift och tillsyn ska hanteras separat

 

Ingen kommun ska ha en organisation som strider mot lagen. Ingen kommun ska heller hantera frågor på ett sätt som kan skada myndighetsutövningens trovärdighet.

Organisationer där tillsyn och drift av kommunala anläggningar eller bostadsbestånd hamnar inom samma förvaltning och ledning kan i hög grad riskera att bryta mot både mot EU-förordningen (EG 882-2004) och kommunallagens regler (6 kap 25 § punkt 3) samt den praxis som utvecklats i ett par aktuella domar.

En sammanslagen förvaltning strider i sig inte mot kommunallagens regler. Frågan om jäv uppkommer först när samma personer, eller samma nämnd, hanterar både drifts- och tillsynsfrågor (JO, 581- 2004). Detta gäller inte enbart i ärendehanteringen utan också i budgetprocessen såväl som i tillsynsplaneringen (Länsrättens i Skåne dom 2005-03-22).

För att man ska undvika jäv och beroendeförhållanden i organiserandet av miljö- och hälsoskyddsarbete måste några minikrav vara uppfyllda:

• Delegation. Det ska finnas en tydlig uppdelning av driftansvar och tillsynsansvar. Samma personer (tjänstemän och förtroendevalda) som ska eller kan komma att fatta beslut i tillsynsfrågor ska inte ha beslutanderätt när det gäller driftsfrågor av sådana anläggningar som den kommunala tillsynsmyndigheten har tillsyn över.

• Personalansvar och lönesättning. En tjänsteman som arbetar med tillsynsfrågor ska inte stå i direkt beroendeställning till en chef som samtidigt har driftansvar. Den chef som sköter rekrytering samt har ansvar för lönesättning, utvecklingssamtal och kompetensutveckling för tillsynspersonal får inte samtidigt ansvara för personal och anläggningar som kan bli föremål för tillsyn.

• Ekonomi. Den person eller den nämnd som har budgetansvar för anläggningar eller verksamhet som kan bli föremål för tillsyn från den kommunala tillsynsmyndigheten ska inte samtidigt ha budgetansvar för tillsynspersonalen. Medel till tillsynen ska äskas hos fullmäktige fristående från äskande av medel för anläggningar och verksamheter som omfattas av tillsynen.

Minimikraven innebär att:

• Myndighetsnämnden måste ha egen budget och direktdelegation till myndighetsutövande tjänstemän.

• Förvaltningschefen för till exempel en samhällsbyggnadsförvaltning inte kan vara chef för miljö- och hälsoskydd.

• Miljö- och hälsoskyddsfunktionen måste ha en självständig chef som har budgetansvar och personalansvar fullt ut för sina respektive anställda direkt mot Myndighetsnämnden.

• Ärendehanteringen ska ske på direkt delegation av Myndighetsnämnden.

• förvaltningschefen inte ska ha någon delegation från Myndighetsnämnden att fatta beslut, som rör tillsynen över de anläggningar där han eller hon har driftansvaret.

 
Erbjud chefen att anmäla sig själv

Även om organisationen utformas enligt minimikraven, kan du komma i den situationen att du måste anmäla din förvaltningschef för miljöbrott. En miljöchef som blev tvungen att anmäla sin förvaltningschef för miljöbrott förklarade först för förvaltningschefen vad som gällde. Sedan erbjöd han chefen att anmäla sig själv och uppmanade honom att vidta omedelbara åtgärder då det i sig också var ett brott att fortsätta den olagliga verksamheten. Förvaltningschefen
fälldes senare för miljöbrott och dömdes till dagsböter.

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies