Frågor & svar
Remisser

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

Naturvetarna fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet SOU Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Förbundet har medlemmar, främst inspektörer i offentlig verksamhet, som är utsatta för hot och våld i stor utsträckning. Därigenom löper de en stor risk, likt utredningen konstaterar, att genom denna otillbörliga påverkan påverkas i sin tjänsteutövning. Detta utgör i sin ytterlighet ett hot mot demokratin.

Publicerad:

Utredningen föreslår följande ändringar i brottsbalken:

  • Ett nytt brott med benämningen blåljussabotage förs in i 13 kap. brottsbalken. Brottet straffbelägger att angripa eller annars störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som riskerar att allvarligt förhindra eller försena genomförandet av ett uppdrag.
  • Straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § brottsbalken höjs till fängelse i lägst ett år och högst sex år.
  • En ny straffskärpningsgrund förs in i 29 kap. 2 § brottsbalken. Den innebär att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning.

Förbundet har inga synpunkter avseende lagstiftningen kring blåsljuspersonal. Däremot är förbundet positiva till skärpningen av straffet för grovt våld eller hot mot tjänstemän samt att en ny straffskärpningsgrund införs avseende våld eller hot med anledning av någons yrkesutövning. Ett allmänt förstärkt straff mot hot och våld som individer utsätts för i arbetlivet, oavsett i vilken sektor man arbetar, är välkommet.

Naturvetarna avstyrker däremot utredningens förslag att de gällande straffskalorna för förgripelse mot tjänsteman och våldsamt upplopp i 17 kap. 2 § i brottsbalken inte bör ändras. Dels ser förbundet att straffet bör skärpas för att följa den argumentation som man bygger resten av förslagen på, risken för påverkan vid myndighetsutövning, och dels bör det övervägas att föra in delar i 17 kap. 1 §.

Läs hela remissvaret här

Kommentarer

Kommentera