Frågor & svar
Remisser

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Naturvetarna är positiva till förslaget men anser att förslaget bör ändras så att en kraftigare förstärkning av skyddet uppnås.

Publicerad:

Naturvetarna anser att det är viktigt att det ges möjlighet för fler att växla mellan arbete och utbildning vilket
behövs för ett livslångt lärande, karriärväxling och omställning. Vi delar uppfattningen att det är viktigt inte minst för äldre yrkesverksamma och studerande som har familj.

Vår bedömning är att ett SGI-skydd har en avgörande betydelse för om en person ska våga påbörja eller återuppta studier. Det måste vara möjligt att finansiera sina studier utan studiestöd, utan att förlora sitt SGI-skydd. Förslaget är i den delen därför mycket bra men behöver gå längre för att uppnå ett fullgott skydd.

Naturvetarna föreslår att förslaget ändras till i första hand "SGI-skydd ska även gälla under tid då den försäkrade utan att uppbära studiestöd, bedriver studier på minst 20 procent av heltid för vilka studiemedel får lämnas enligt studiestödslagen [...]".

Utöver detta förslag föreslår Naturvetarna att SGI ska skyddas även vid lägre studieandelar än 20 procent när studier och arbete sammantaget motsvarar en heltid för att möta behovet av återkommande kompetensutveckling på en modern arbetsmarknad.

Läs hela Naturvetarnas remissvar angående Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande.