Frågor & svar
Remisser

Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan

Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Naturvetarna delar Statskontorets bedömning om att samverkan mellan kommuner och mellan andra aktörer behöver utvecklas och förstärkas.

Publicerad: Uppdaterad:

Statskontoret pekar ut brister i resurser, kompetens och bemanning som sannolika orsaker till att vissa kommuner har låg kontrollfrekvens och inte genomför kontrollerna på ett riskbaserat sätt. Även bakomliggande strukturella faktorer nämns som en möjlig orsak. 

Statskontoret bedömer att det finns möjligheter att utveckla Livsmedelsverkets styrning av livsmedelskontrollen för att på så sätt åtgärda en del av de brister som finns i den kommunala kontrollverksamheten. De föreslår att regeringen vidtar ett antal åtgärder:

  • Inför krav på att kommuner ska ta tillvara samverkansmöjligheter.
  • Skärpa uppföljningen av kommunerna för att öka samverkan.
  • Ge ekonomiska bidrag till kommunerna för att bilda gemensamma kontrollmyndigheter.
  • Ge tydligare uppdrag till länsstyrelserna att verka för kommunal samverkan.
  • Regeringen bör överväga ytterligare krav på samverkan om nämnda åtgärder inte får effekt

Naturvetarna delar statskontorets bedömning av bakomliggande orsaker med tillägget att jävsproblematiken i vissa, framförallt mindre, kommuner är en bidragande faktor. Naturvetarnas undersökning Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation (2013) visar att jävsproblematiken utgör ett av de största hindren för en god tillsyn för miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer.

Vi delar även Statskontorets bedömning om att samverkan mellan kommuner och mellan andra aktörer behöver utvecklas och förstärkas för att stärka livsmedelskontrollen. Det är bra att förslagen på åtgärder ska utvärderas 2021 och om de inte lett till önskad effekt kan innebära att regeringen bör överväga lagstiftning om att kommuner med en liten kontroll- eller tillsynsverksamhet ska bilda gemensamma myndigheter efter den modell som tillämpas i Finland.

Läs hela remissvaret. 

Naturvetarna har flera gånger kartlagt inspektörers arbetsmiljö senast i Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation (2013) och Uppföljning hot och våld mot inspektörer (2015). Samtliga studier visar att tillsynen inte är rättssäker, likvärdig eller resurseffektiv och att inspektörer är utsatta för hot och våld i en helt oacceptabel utsträckning.

Kommentarer

Kommentera