Frågor & svar
Remisser

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

Naturvetarna är splittrade till remissen En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49) och förslaget att inrätta en ny myndighet för folkhälsofrågor.

Publicerad: Uppdaterad:

Att en myndighet inrättas som har ett övergripande ansvar för folkhälsa är positivt. En sammanslagning av Statens Folkhälsoinstitut (FHI), Smittskyddsinstitutet (SMI) med vissa verksamheter från Socialstyrelsen är ett bra steg. Däremot anser inte Naturvetarna att alla de verksamheter som föreslås flyttas över till den nya myndigheten är lämpliga att göra så och att andra verksamheter istället bör ingå i den nya myndigheten.

Enligt promemorians förslag ingår inte Socialstyrelsens smittskyddsenhet och dess funktioner i den nya myndigheten. Detta kan behöva utredas ytterligare men förslaget tydliggör inte samordningen och styrningen av smittskyddet i Sverige. Ur många synvinklar torde det vara en fördel om verksamheten integreras i den nya folkhälsomyndigheten.

Naturvetarna var en av remissinstanserna som i svaret på Gör det enklare! (SOU 2012:33), om inrättandet av inspektionen för vård- och omsorg, ansåg att en stegvis utveckling av myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgssystemet är att föredra. Att Socialdepartementet nu har anammat denna ansats i förändringsarbetet är bra. När det däremot gäller de delar som FHI har kring tillsyn idag så anser vi att dessa vid inrättandet av Institutet för folkhälsa istället bör flyttas över till Inspektionen för vård- och omsorg.

Socialstyrelsens tillsyn inom miljöbalken bör däremot inte flyttas till någon av dessa nya myndigheter. Även om de områden av tillsyn som Socialstyrelsen idag ansvarar för kan anses ha beröringspunkter med folkhälsan så anser Naturvetarna att det vore ett misstag. Vi anser att en liknande renodlad statlig tillsynsmyndighet som Inspektionen för vård- och omsorg istället även bör inrättas när det gäller miljöbalken och andra sammanhängande tillsynsområden.

I en sådan myndighet hör Socialstyrelsens tillsyn som nämns i utredningen hemma. En sådan myndighet bör innehålla sammanhängande tillsynsområden som t.ex. livsmedels-, djurskydds-, miljö- och hälsoskyddstillsyn och annan tillsyn enligt miljöbalken.

Läs hela remissvaret

Kommentarer

Kommentera