Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas remissvar - Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön

Naturvetarna har yttrat sig avseende utredningen Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön (SOU 2017:28).

Publicerad:

Utredningen har haft i uppgift att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö samt utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Två olika förslag presenteras. Enligt det ena förslaget kommer ett nationellt centrum för kunskapsspridning om och utvärdering av arbetsmiljö och dess verksamhet placeras på Stockholms universitet som en särskild inrättning med egen instruktion. Enligt det andra förslaget inrättas en ny myndighet för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö.

Naturvetarna är positiva till förslaget att inrätta ett arbetsmiljöcentrum. I den partsgemensamma avsiktsförklaringen – åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting – från 2016 uttrycks att ett nationellt centrum för kunskap om arbetsmiljö behövs som en av åtgärderna för att komma tillrätta med ohälsotalen på svensk arbetsmarknad. Naturvetarna, som i detta sammanhang representeras av AkademikerAlliansen, ställer sig bakom uppmaningen i avsiktsförklaringen och förbundet ställde sig redan 2013 positiva till ett inrättande av ett nationellt arbetsmiljöcentrum, i sitt remissvar på Pensionsåldersutredningen.

När det gäller de två olika organisatoriska förslagen i utredningen har Naturvetarna följande synpunkter. Att ha centrumet som en särskild inrättning på Stockholms universitet är enligt förbundet förknippat med en komplex styrning och det är ingen adekvat organisatorisk lösning för arbetsmiljöcentrum. Naturvetarna delar utredningens analys att det kan finnas skäl för att samla ansvar för frågor rörande kunskapsspridning och utvärdering i en ny myndighet eftersom detta säkerställer en självständig roll, oberoende samt långsiktighet avseende ett komplext uppdrag. Mot denna bakgrund förordar förbundet förslaget att inrätta Nationellt arbetsmiljöcentrum som en enrådsmyndighet.

Hela remissvaret kan du ta del av på denna länk