Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas remissvar - Ett arbetsliv i förändring

Naturvetarna har yttrat sig avseende Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön (SOU 2017:24). I början av 2016 tillsattes en särskild utredare för att kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, analysera ansvarsbestämmelserna och se över de regionala skyddsombudens (RSO) tillträdesrätt och befogenheter.

Publicerad:

Utredningens uppdrag har bestått av tre huvudsakliga delar:

  • För det första har utredningen haft i uppdrag att kartlägga vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag.
  • För det andra har utredningen haft i uppdrag att analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
  • Som ett tredje uppdrag har utredningen haft att se över RSO:s tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Naturvetarna anser att det måste vara lätt för små- och medelstora företag att göra rätt med arbetsmiljöarbetet, med så liten insats som möjligt i form av resurser och tid. Det måste vara lätt att förstå vinsterna med ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Detta tror förbundet delvis kan uppnås via riktade Arbetsmiljöföreskrifter samt med en större informationsinsats med tydlig information, med färdiga mallar och checklistor, om hur arbetsställen med färre än 40 anställda kan bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förbundet anser också att RSO:s befogenheter bör utökas till att även omfatta kollektivavtalslösa arbetsplatser som även saknar medlemmar i fackförbund. Förbundet är dock fullt medvetna om att det med detta följer ett stort ansvar, men det är ett ansvar som Naturvetarna är redo att ta givet att resurserna från staten för detta ökar.

Hela Naturvetarnas yttrande kan du läsa här:

Kommentarer

Kommentera