Frågor & svar
Remisser

Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Miljötillsynsutredningen har haft i uppdrag att se över miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken med syfte att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen. Naturvetarna delar många av utredningens förslag om exempelvis åtgärder för att öka samverkan. 

Publicerad:

Utredningens bedömning och förslag är att den nuvarande organisationen i sig ger en grund för att de förutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken ska kunna komma på plats. Tillsynsmyndigheternas förutsättningar bör i tillräcklig grad kunna stärkas genom:

  • en tydligare och mer samlad statlig styrning,
  • åtgärder för att öka samverkan,
  • ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten,
  • ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
  • insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
  • en utvecklad uppföljning och utvärdering,
  • och en utvecklad dialog med näringslivet.

Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras enligt förslaget.

Naturvetarna delar många av utredningens bedömningar och förslag men anser att de anställdas kunskaper och synpunkter behöver tas till vara i större utsträckning. Naturvetarna föreslår att Naturvårdsverket bör få i uppdrag att i samråd med representanter för övriga miljötillsynsmyndigheter, fackliga organisationer och professionsföreningar samt akademin ta fram kriterier för vilken kompetens som behövs inom miljötillsynen. En dialog bör också föras med näringslivet i dessa frågor.

Naturvetarna delar förslaget om att Sverige liksom Finland i lag ska precisera att en kommun måste ha personal motsvarande ett visst antal årsarbetskrafter för att klara miljö- och hälsoskyddet. Dessutom tycker vi att en utvärdering bör göras senast år 2021 och om situationen inte har förbättrats så behöver regeringen lagstifta om att kommuner med en liten kontroll- eller tillsynsverksamhet ska bilda gemensamma myndigheter på samma sätt som i Finland.

Läs hela remissvaret

Kommentarer

Kommentera