Frågor & svar
Remisser

Integritet och straffskydd

Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets remiss Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Förbundets yttrande fokuserar främst på de diskussioner och förslag i utredningen som rör ansvaret för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor. Yttrandet berör också de förändringar som föreslås i 4 kap. brottsbalken (BrB) kring olaga hot, ofredande, förtal och grovt förtal samt förolämpning.

Publicerad: Uppdaterad:

Förbundet tillstyrker de förändringar som föreslås i BrB som innebär en skärpning av det straffrättsliga skyddet för privatlivet och den personliga integriteten med avseende på olaga hot, ofredande, förtal och grovt förtal samt förolämpning. Naturvetarna delar också utredningens uppfattning att möjligheterna att sprida integritetskränkande uppgifter om andra ökat väsentligt genom internet och annan elektronisk kommunikation. Att det nu föreslås förändringar i BrB och kring elektroniska anslagstavlor, för att hantera den uppkomna situationen, kommer enligt förbundet inte en dag för sent. Denna trend med en ökad spridning av hot och kränkningar på nätet är något som vi har kunnat observera under flera års tid hos våra utsatta professioner.

En aspekt som utredningen inte berört men som Naturvetarna lyfter i sitt svar rör demokrati, hot på nätet och offentliganställda. Hur ska hot och kränkningar som sker mot en individ endast utifrån deras tjänsteutövning inom offentlig sektor hanteras? Förbundet anser det viktigt att detta finns med i justitiedepartementets fortsatta arbete med denna problematik framöver och att man bör öppna upp för att arbetsgivare ska kunna anmäla i dessa fall.

Läs yttrandet om Integritet och straffskydd.