Frågor & svar
Remisser

Förslaget om Högskolornas Föreskrifter (SOU 2012:5)

Naturvetarna uppmuntrar att reglerna för högskolornas rätt att meddela föreskrifter ses över. Ett tydligt och väl avgränsat regelverk är av stor betydelse både ur ett samhälleligt- och studentperspektiv. Att universitetens och högskolornas mandat är klart definierat är förutsättningar för att rättsäkerheten och genomskinligheten i systemet ska kunna garanteras.
Publicerad: Uppdaterad:

Den bristande överensstämmelsen mellan hur regelverket är utformat och hur bestämmelserna avseende högskolors rätt att meddela föreskrifter appliceras i praktiken som finns idag är av denna anledning ytterst problematisk. Inte minst är det bekymmersamt att olika högskolor och universitet tolkar och hanterar sina föreskrifter på olika sätt. Naturvetarna anser att det är självklart att samma regelverk ska gälla för alla statliga universitet och högskolor. För att likheten i tolkning och användning ska kunna följas upp och utvärderas måste också reglerna vara tydligt avgränsade och kodifierade.

Naturvetarna tillstyrker därför utredningens förslag.

Fullständigt remissvar

Förslaget finns på Regeringens webbplats