Frågor & svar
Remisser

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter inom FoU

Nu föreslås en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Naturvetarna är positiva till förslaget som bland annat bedöms leda till ökad sysselsättning bland våra medlemmar som arbetar med FoU.

Publicerad:

En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 10 procent av underlaget för avgifterna på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling. Det gäller för både svenska och utländska företag som betalar arbetsgivaravgifter i Sverige. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige föreslås nu höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, föreslås minskas från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden.

Naturvetarna delar promemorians bedömning att goda förutsättningar för forskning och utveckling är av stor betydelse för Sverige för att skapa tillväxt i en globaliserad ekonomi. Konkurrensen om forskare och ekonomiska resurser är hård. Naturvetarna är övertygade om att för att Sverige ska nå framgång som kunskaps- och innovationsnation så behövs internationellt konkurrenskraftiga villkor för företagen och konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor för forskande i Sverige.

En övervägande del av naturvetenskaplig forskning och innovation bedrivs idag utanför universiteten och högskolorna: inom sjukvården, på FoU-intensiva företag, kommuner, forskningsinstitut och andra myndigheter. Målet med forskningspolitiken bör därför vara att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att bedriva forskning generellt, oberoende av utförare. Förslaget är ett steg i rätt riktning.

Naturvetare och naturvetenskaplig forskning, utveckling och innovation behövs för att hitta och genomföra de lösningar som behövs för att skapa en hållbar framtid Förslaget leder till större möjligheter för Sverige att nå Agenda 2030-målen.

Vi bedömer att förslaget kan leda till ökad sysselsättning bland våra medlemmar som arbetar med FoU.

Läs hela Naturvetarnas remissvar Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling