Frågor & svar
Remisser

Nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning

Naturvetarnas har gett synpunkter på regeringens förslag om ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning (U2015/1626/UH).

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna välkomnar att kvalitetsutvärderingssystemet för högre utbildning ses över. Nuvarande system har en del brister och är, framförallt, så kritiserat att det inte längre åtnjuter förtroende. Systemet behöver en nystart.

Naturvetarna är försiktigt positiva till förslaget. Vi tycker att det är bra att lärosätena ges ett större ansvar för att säkerställa kvaliteten och vi uppmuntrar att studenternas resultat ska väga mindre tungt i bedömningen av olika utbildningars kvalitet än vad det gör idag. Visst är det viktigt att studenterna presterar väl och uppnår målen men enbart resultaten säger alltför lite om utbildningen för att vara en tillfredsställande (ensam) kvalitetsindikator. Naturvetarna tror att det finns goda förutsättningar för att det nya systemet, med sin betoning på att säkra snarare än att utvärdera och jämföra, kommer att ge en bredare och mer rättvisande bild av utbildningarnas kvalitet.

Något vi tycker saknas i förslaget till nytt kvalitetssäkringssystem är lärarnas centrala roll. God utbildningskvalitet är avhängigt duktiga lärare och för att lärarna ska kunna bedriva högkvalitativ utbildning måste de ha förutsättningar att göra så. Situationen vid svenska universitet och högskolor idag lämnar i detta avseende en hel del i övrigt att önska.

Läs hela Naturvetarnas yttrande avseende Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015/1626/UH

Kommentarer

Kommentera