Frågor & svar
Remisser

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS

Vetenskapsrådet har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på ny modell för att utvärdera forskningskvaliteten. Den nya modellen ska också ligga till grund för en viss fördelning av fördelningen av forskningsresurser. Naturvetarna har lämnat ett yttrande avseende remissen Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna är glada att Vetenskapsrådet föreslår att det nya utvärderingssystemet ska vara kvalitetsdrivande. Vi tror att det är betydelsefullt att kvalitetsutveckling är en explicit målsättning med systemet, om så än bara av symbolskäl.

Naturvetarna är varken starka förespråkare för eller motståndare till att forskningsresurser fördelas på basis av kvalitet. Å ena sidan tror vi att signalvärdet det sänder att knyta resurstilldelningen till prestation är så starkt att det skapar goda förutsättningar för prestationshöjningar.

Å andra sidan håller vi det för lika troligt att vissa forskningsområdens förbättrade resultat då kommer att komma till stånd på andra områdens bekostnad. Detta är problematiskt: för att ett prestationsbaserat resursfördelningssystem ska upplevas legitimt är det en förutsättning att kvaliteten mäts på ett rättvisande sätt, och inga forskningsområden gynnas eller missgynnas systematiskt. Ett system som faktiskt skulle ha förmåga att omfatta och värdera alla enskilda, viktiga detaljer skulle sannolikt bli mycket stort och kostsamt att driva. Vi anser därför att ett kvalitetsbaserat resursfördelningssystem är en idé god i teorin men svår att omsätta i praktiken.

Läs hela remissvaret

Kommentarer

Kommentera