Frågor & svar
Remisser

Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet

Naturvetarna har svarat på remissen Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Förslaget är att flertalet uppgifter på djurområdet, som Polismyndigheten har ansvar för i nuläget, flyttas till länsstyrelserna. Förbundet har närmat sig remissen utifrån perspektivet kring djurskyddsinspektörers utsatta arbetsmiljö.

Publicerad: Uppdaterad:

Studier som Naturvetarna genomfört har nämligen visat att inspektörerna är utsatta för hot i en utsträckning som är helt oacceptabel. Mot bakgrund av att länsstyrelserna uttryckt stora farhågor kring en ytterligare försämrad arbetsmiljö för djurskyddsinspektörer med de förändringar som föreslås anser Naturvetarna att ett starkt stöd måste finnas för att genomföra remissens förslag. I remissen framkommer att detta starka stöd inte finns hos Polismyndigheten, varför förbundet starkt avråder från att genomföra de föreslagna förändringarna.

När frågan väcktes borde istället ett helhetsgrepp ha tagits kring hela frågan om huvudmannaskap och organisation för djurskyddet. För att djurskyddskontrollen ska fungera optimalt krävs en ändamålsenlig organisation som är rättssäker, likvärdig och resurseffektiv. Inspektörers arbetsmiljö måste vidare vara fri från jäv, hot och våld.

Alla dessa aspekter uppfylls inte med nuvarande huvudmannaskap och Naturvetarna anser därför att en utredning bör tillsättas som granskar frågan. I en sådan process skulle säkerligen också olika gränsdragningar mellan myndigheter kunna tydliggöras på ett bättre sätt utifrån olika typer av effektivitetsvinster.

Att bara lyfta ut ett litet nav ur hela kedjan från Polismyndigheten är dock inget som kommer att göra något för att förbättra effektivitet, rättssäkerhet eller likvärdighet i djurskyddet.

Läs hela Naturvetarnas yttrande här

Kommentarer

Kommentera