Frågor & svar
Remisser

Högre utbildning under tjugo år

Läs Naturvetarnas yttrande avseende remiss SOU 2015:70, Högre utbildning under tjugo år. Betänkande av utredningen om högskolans utbildningsutbud.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna är glada att en särskild utredare har haft i uppdrag att se över utbudet av svensk högre utbildning. Att det finns en övergripande bild är en grundförutsättning för att utbildningsutbudet ska kunna analyseras och utvärderas. Högre utbildning under tjugo år tecknar på ett förtjänstfullt sätt denna helhetsbild.

Naturvetarna är dock frågande till utredningens så ensidiga fokusering på dimensioneringsprincipen. Hur utbildningarna dimensioneras är givetvis en viktig fråga men ger inte ensam tillräcklig information för att värdera hur dimensioneringen fungerar. Vilka konsekvenser får det att studenternas efterfrågan är den styrande principen och vilken betydelse har det att utbildningssystemet uppmuntrar lärosätena att satsa på billiga, "enkla" utbildningar? Att dessa aspekter knappt berörs är problematiskt. Bristen på helhetsanalys skapar en känsla av att utredningsslutsatserna haltar och väcker frågor om förslagens relevans. Naturvetarna beklagar detta och önskar att utredaren hade fått ett mer öppet mandat.

Läs hela remissvaret

Kommentarer

Kommentera