Frågor & svar
Remisser

Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Naturvetarna har yttrat sig över Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring och främst lämnat synpunkter på de delar som rör det svenska djurskyddet.

Publicerad: Uppdaterad:

Förbundet är väldigt positiva till att utredningen lyfter fram behovet av högre naturvetenskaplig kompetens som avgörande för svensk jordbruk- och trädgårdsnärings framtid. Den naturvetenskapliga kompetensens betydelse inom dessa näringar kan inte nog poängteras. Det är också mycket positivt att utredningen framhåller "att det är angeläget att utbildning på naturbruksgymnasium bör kunna kombineras med högskolekompetens, samtidigt som den praktiska kunskapen fortsatt är viktig".

När det gäller djurskyddet har utredningen haft för stort oreflekterat fokus på konkurrensaspekter kring djurskyddet, när problemen egentligen bör och kan närmas utifrån en helt annan infallsvinkel. Naturvetarna anser att regeringens insatser kring svenskt djurskydd bör vara att driva att det på EU-nivå ska vara hårdare lagstiftning/likvärdig tillämpning, att svensk offentlig livsmedelsupphandling ska ställa hårdare djurskyddskrav och att svenskt djurskydd måste ha en ändamålsenlig organisation för kontrolluppdraget.

Utredningen lyfter att Jordbruksverket och länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med en ökad samordning för en större likvärdighet i djurskyddskontroller. Detta skulle öka rättssäkerheten i kontrollerna skrivs det. En helt rimlig slutsats men ett helhetsgrepp borde ha tagits kring hela frågan om huvudmannaskap och organisation för djurskyddet. För att djurskyddskontrollen ska fungera optimalt krävs en ändamålsenlig organisation som är rättssäker, likvärdig och resurseffektiv. Inspektörers arbetsmiljö måste vidare vara fri från jäv, hot och våld.

Alla dessa aspekter uppfylls inte med nuvarande huvudmannaskap och Naturvetarna anser därför att utredningen borde ha lyft denna fråga och öppnat upp för en separat utredning som specifikt tittar på organisationsfrågan. Vill man åstadkomma en signifikant större effektivitet, rättssäkerhet och likvärdighet i djurskyddet måste hela kedjan, organisationen, för djurskyddet ses över.

Läs hela Naturvetarnas yttrande här

Kommentarer

Kommentera