Frågor & svar
Råd och stöd

Medbestämmande och samverkan

Genom den lokala föreningen har medlemmar möjlighet att få inflytande över verksamhetens utveckling och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Som förtroendevald har du rätt att påverka på arbetsplatsen enligt medbestämmandelagen, MBL. På vissa arbetsplatser så finns ett samverkansavtal, då används  samverkansförhandlingar istället för MBL-förhandlingar. 

Längre ned på sidan kan du läsa mer om samverkan. 

 

MBL-förhandlingar

Enligt MBL måste arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga föreningen i frågor som rör arbetsförhållandena innan beslut fattas. 

Frågor som kan vara föremål för MBL-förhandling är till exempel:

  • Verksamhetens planering och utveckling
  • Organisationsförändringar och arbetsfördelning
  • Omorganisation
  • Chefstillsättningar
  • Viktiga förändringar för den enskilda medlemmen

Ofta finns det särskilda former för samverkan och förhandling för exempelvis arbetsmiljöfrågor, mångfalds- och jämställdhetsfrågor, samt löneprocessfrågor.

Arbetsgivaren är den som beslutar om dess verksamhet men är skyldig att förhandla och måste i regel vänta med att fatta beslut till dess att förhandlingen är avslutad.

MBL ger inte fackförbundet vetorätt, men förhandlingen är en möjlighet att påverka beslut.

Om förhandlingen rör en enskild person har denna rätt att företrädas från förbundet centralt. Informera alltid om den möjligheten.

Så går förhandling enligt MBL till

För att förtroendevalda ska ha ett reellt inflytande är det viktigt att komma in tidigt i processen och att MBL-förhandlingen inte bara ses som en formaliafråga av arbetsgivaren.

Du ska få en förhandlingsframställan från arbetsgivaren i god tid, så att du hinner sätta dig in i ärendet. Du har också rätt att, inom rimliga gränser, ställa krav på att förhandlingen ska hållas vid en tidpunkt som passar dig. Om du har fått en förhandlingsframställan och inte hör av dig, anses förhandlingen fullgjord utan din medverkan.

Vid större förhandlingar, kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att diskutera hur ni ska agera och stämma av vad du har mandat att förhandla om och skriva under.

Du behöver inte ta ställning direkt utan kan ta en paus i förhandlingen, begära respit, för att exempelvis läsa material, ta in medlemmars åsikter och få tillfälle att diskutera med andra i styrelsen eller förbunden centralt.

Det du kommer överens om med arbetsgivaren ska alltid vara väl förankrat hos dina medlemmar, eftersom de blir bundna av avtalets innehåll.

Ta hjälp av vår checklista för förhandlingar inför en MBL-förhandling.

Läs mer om Medbestämmandelagen här. 

 

Samverkan

På vissa arbetsplatser finns ett samverkansavtal mellan den lokala föreningen och arbetsgivaren. Samverkansavtal är en vidareutveckling av MBL och arbetsmiljölagen, AML. 

Samverkan syftar till att skapa förutsättningar för att ha en kontinuerlig dialog och skapa delaktig i utvecklingen av verksamheten mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Samverkan inom kommun och regioner

Inom kommun och regioner  används ofta samverkan i stället för MBL-förhandlingar. Samverkan kan ske dels på arbetsplatsträffar där alla anställda deltar. Dels i samverkansgrupper där medlemmarna representeras av de fackliga representanterna. Det innebär att flera fackförbund sitter med vid förhandlingen med en eller flera representanter för Saco, TCO, LO och Ledarna.

Vanligtvis sitter de förtroendevalda med i samverkan på Saco-mandat och företräder då samtliga Saco-medlemmar inom enheten, förvaltningen eller annan nivå av organisationen. I andra fall sitter man på förbundsmandat och företräder bara Naturvetarmedlemmar.

Exakt vad som gäller om mandat för förbunden och vilka man företräder står i det lokala kollektivavtalet om samverkan, samverkansavtalet.

I samverkan ska inte ärenden som berör en enskild medarbetare diskuteras, till exempel lön, anställningsvillkor, uppsägning och disciplinärenden. Inte heller förbundsspecifika frågor, dessa ska istället MBL-förhandlas med Naturvetarföreningen eller med förbundet centralt.

Samverkan på statlig sektor

Inom statlig sektor anser man att samverkan är den bästa metoden för att kunna få inflytande över arbetsgivarens utvecklingsarbete av verksamheten, oavsett om det utövas inom ramen för MBL eller ett lokalt samverkansavtal. Läs gärna det centrala avtalet Samverkan för framtiden.  Sedan kan lokala samverkansavtal tecknas. 

Senast uppdaterad: