Frågor & svar
Råd och stöd

Checklista inför förhandling

Här är Naturvetarnas bästa tips inför en förhandling.

Före förhandlingen

 • Vad gäller förhandlingen? Vad är det som föranlett ärendet?
 • Finns nödvändigt underlag? Behöver komplettering begäras?
 • Vilka regler i lag och avtal kan bli aktuella? Behöver du läsa på något, eller behöver du konsultera eller involvera andra?
 • Vem/vilka ska genomföra förhandlingen?

Förankring, information och diskussion

 • Vad anser majoriteten av medlemmarna? Den enskilde medlemmen?
 • Är något oklart? Vad finns det för underlag, utredningar etc? Har du fått tillräckligt underlag?
 • Om du tänker åberopa skriftliga handlingar, tänk på att du liksom arbetsgivaren har en skyldighet att visa skriftliga handlingar som du åberopar vid en förhandling.
 • Tidpunkt för förhandlingen?
 • Behövs rådgivning från förbundskansliet? Kontakta gärna en ombudsman.

Information till medlemmarna

 • Förhandlingar – vad gäller de, varför pågår de, när ska de hållas?
 • Lämna information efter förhandlingen.
 • Enskilt medlemsärende – information till andra beroende på medlemmens uppfattning.
 • Lämna en redogörelse för förslagets konsekvenser.

Under förhandlingen

 • Diskutera gemensamma sätt att lösa problem.
 • Du har alltid möjlighet att ajournera: för rådgivning, utredning och förankring.
 • Om ni ajournerar, bestäm alltid tidpunkt för återupptagandet av förhandlingen.
 • Var tydlig om den enskilde medlemmens rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
 • Det är arbetsgivarens ansvar att föra protokoll.
 • Repetera varje delbeslut som tagits under förhandlingen.
 • Kom överens om när förhandlingen kan anses vara avslutad. Vi rekommenderar att den är avslutad först när protokollet är justerat av alla parter.
 • Om ni är oeniga med arbetsgivaren, se till att det klart uppfattas och antecknas i protokollet.
 • Var noga med att kolla att allt kommit med, speciellt vid oenighet. Alla parter har rätt att göra ensidiga protokollsanteckningar.

Efter förhandlingen:

 • Om ni varit oeniga, kontakta snarast Naturvetarna om en eventuell central förhandling behöver påkallas (tidsfristen är normalt mellan en och tre veckor från det att förhandlingen avslutats).

Ladda även ner fler tips och råd om hur en förhandling ska gå till.

Tips och råd vid formella förhandlingar (77 kB)

Senast uppdaterad: