Frågor & svar
Råd och stöd

Förhandla och samverka med arbetsgivaren

Som förtroendevald har du förhandlingsmandat och företräder medlemmarna på din arbetsplats. Förhandlingar med arbetsgivaren hanteras olika i olika situationer. 

Medbestämmande och samverkan

Enligt medbestämmandelagen, MBL, måste arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga föreningen i frågor som rör arbetsförhållandena innan beslut fattas. Det kan till exempel handla om organisationsförändringar, chefstillsättningar, jämställdhet eller arbetsmiljö. På många arbetsplatser finns istället ett samverkansavtal som reglerar hur förhandlingar ska ske. 

Läs mer om medbestämmande och samverkan här.

 

Tvisteförhandling

Om arbetsgivaren och den lokala föreningen har olika uppfattning om något som är reglerat i lag eller kollektivavtal sker en tvisteförhandling. Till exempel kan det vara en tolkning av ett lokalt arbetstidsavtal. I kollektivavtal finns en bestämd förhandlingsordning och preskriptionstider som är viktiga att känna till. Vid oenighet kan förhandling gå till central förhandling eller annan rättslig prövning. 

 

Förhandling om intressefråga

Om arbetsgivaren eller föreningen vill förhandla om en fråga som är oreglerad i kollektivavtal sker förhandling om intressefråga. Till exempel om arbetsgivaren vill förflytta datum för lönerevision eller att föreningen vill införa ett friskvårdsbidrag. Frågan avgörs av parternas  intresse av att hitta en lösning. Vill inte båda parter teckna avtal, fortsätter frågan vara oreglerad. 

 

Lokala kollektivavtal

Som komplettering till de centrala kollektivavtalen kan den lokala fackliga föreningen och arbetsgivaren förhandla om och teckna lokala kollektivavtal. Läs mer om lokala kollektivavtal här. 

Kontakta alltid Naturvetarna centralt eller ert kontaktförbund för att diskutera hur ni ska agera innan förhandlingar om lokala kollektivavtal inleds. 

 

Löneprocessen

Som fackligt förtroendevald har du också mandat att förhandla om riktlinjer för lönesättning lokalt som kompletterar det centrala avtalet. Läs mer om löneprocessen här.

 

Senast uppdaterad: