Frågor & svar
Nyheter

”Riv murarna över sundet”

”Fortsatt stabil utveckling”. Så kan läget för life science-branschen beskrivas runt Öresund. Men det är inte ristat i sten, det finns orosmoln i både Sverige och Danmark, bland annat som en följd av pandemin.

Publicerad:

Covid-19 har satt fokus på life science-sektorn i både Sverige och Danmark. Här finns många av lösningarna på krisen, samtidigt som den har ställt hälso- och sjukvården inför stora utmaningar.

– Det finns en stark innovationskraft i de skandinaviska länderna. Under de senaste månaderna har vi sett prov på en fantastisk omställningsförmåga inom både hälso- och sjukvården och i näringslivet, säger Petter Hartman, vd för Medical Valley Alliance.

Osäker finansiering

Hittills har branschen klarat sig förhållandevis bra genom krisen. Men även life science-bolag har permitterat. Osäker finansiering och försenade läkemedelsstudier är några utmaningar. Nya gränshinder som en följd av pandemin försvårar utbytet mellan Sverige och Danmark, inte minst när det gäller kompetensförsörjning.

- I början av pandemin skapade de förlängda restiderna på grund av ID-kontroller problem. Nu ser vi hur spelreglerna för pendlare och arbetsgivare förändras i spåren av krisen och det är djupt beklagligt.

Petter Hartmans menar att beredskapen för hur kriser ska hanteras i Skandinavien behöver förbättras.

– Det kräver politisk vilja från alla parter för att se till att dynamiken över de skandinaviska gränserna kan bevaras. Annars riskerar arbetsplatser att förloras, och på sikt försvagas även konkurrenskraften.

Ta bort gränshinder

Den gemensamma arbetsmarknaden i Öresund är viktig för både dansk och Sydsvensk life science.

– Därför måste murarna rivas. Gränshinder och oklara spelregler som snabbt förändras riskerar att leda till kompetensbrist som kan komma att hämma den positiva tillväxt som präglat sektorn de senaste åren.

Behovet av att säkerställa tillgången till välutbildad arbetskraft har lyfts fram som en nyckel i både Sveriges och Danmarks life science-strategier. Några bristyrken är regulatorisk kompetens, produktionsteknik, liksom sälj och marknadskompetenser.

Petter Hartman är ändå optimist.

- I tider av osäkerhet är viljan att tänka nytt större och vår tradition av offentlig och privat samverkan talar för att vi på sikt kommer att gå stärkta ur krisen. Life science-sektorn kommer att spela en viktig roll i både Sverige och Danmark för att få ekonomin på fötter igen.

Palle Liljebäck

chefredaktör