Frågor & svar
Nyheter

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar

Att andelen kvinnliga chefer ökar på arbetsmarknaden är positivt. Däremot är endast tre av tio professorer och 24 procent i bolagsledningar kvinnor. Det är inte ok. Låt kompetens och prestation leda vägen framöver. Dessutom behövs den naturvetenskapliga kompetensen i betydligt fler ledande positioner.

Publicerad:
Kvinnor på toppositioner har ökat över tid

För två veckor sedan publicerades en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), 2020:2 Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet. Där jämförs kvinnors och mäns andelar vid två jämförelseår, 2014 och 2018, för politiska uppdrag och yrken som chef och specialist.

Analysen visar att av 18 ”toppositioner” inom offentlig sektor är det inom två som andelen kvinnor det sista jämförelseåret överstiger 60 procent, inom 13 är andelen kvinnor mellan 40 och 60 procent och på tre positioner är det under 40 procent. I jämförelse så var kvinnors andel under 40 procent på 16 av 18 positioner år 2014. En stor förändring till det positiva på bara fyra år således.

En studie som genomfördes 2019 visar att sedan 2015 har andelen kvinnor som uppger att de arbetar som chefer ökat från 11 till 12 procent hos förbundets medlemmar. Bland männen i förbundet uppgav dock 17 procent att man innehar en chefstjänst 2018, så det är fortsatt en snedfördelning i denna aspekt. Undersökningen visar också att andelen kvinnor med högre chefsposition börjar närma sig två procent, i jämförelse med männens tre procent hos förbundets medlemmar.

Akademin inte framme och styrelser har fortsatt att göra

I ESO:s rapport går man också igenom hur utvecklingen kring kvinnor på arbetsmarknaden samt utbildningsnivån förändrats över tid. Men när det gäller aspekter kring högskoleutbildning kom UKÄ även de med sin återkommande årsrapport samma dag som ESO-rapporten. UKÄ:s rapport visar att det år 2019 var en jämn könsfördelning, det vill säga i intervallet 40-60 procent, bland den forskande och undervisande personalen i Sverige, då andelen kvinnor var 46 procent. Däremot var andelen kvinnliga professorer endast 30 procent, vilket ändå är en förbättring jämfört med 2016 då en internationell jämförelse gjordes och Sverige hade 27 procent kvinnliga professorer.

Mycket pekar alltså åt rätt håll kring jämställdheten men däremot visar Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2020 som publicerades i förra veckan att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm, för första gången sedan 2013, minskar något och nu uppgår till cirka 34 procent. Andelen kvinnor i ledningar har dock ökat för tionde året i rad och uppgick i mätningen till cirka 24 procent. Och för första gången är mer än 10 procent av börsbolagens VD:ar en kvinna.

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar

ESO har i sin rapport om jämställdhet försökt beräkna den framtida könsfördelningen av chefer och specialister genom att jämföra anställda i en yngre åldersgrupp med en äldre. Flera traditionellt manliga yrken har i den yngre åldersgruppen blivit kvinnliga - som jurister, journalister, läkare och finansanalytiker. Men än mer intressant för Naturvetarna är att detta också gäller för biologer, farmakologer, fysiker och kemister.

Medlingsinstitutets årsrapport som släpptes i förra veckan visar också att könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar. Fler kvinnor kommer in i traditionellt mansdominerade yrken och vice versa. Detta bör, enligt Medlingsinstitutet, tala för att löneskillnaden kommer att fortsätta minska över tid även om andra faktorer också spelar in.

Öka takten i akademin samt i bolagsstyrelser och ledningar

Att könsuppdelningen minskar och andelen kvinnliga chefer ökar på arbetsmarknaden är väldigt positivt för jämställdheten. Men när det gäller universitet och högskolor samt bolagsstyrelser och ledningar behöver man öka takten. Att endast tre av tio professorer och endast 24 procent i bolagsledningar är kvinnor i Sverige är inte ok.

Låt kompetens och prestation leda vägen framöver. Och glöm heller inte att på var tredje stol – VD/Ordförande/Kommunchef/GD – ska en naturvetare sitta, då den naturvetenskapliga kompetensen behövs på dessa positioner.

Kommentarer

Kommentera