Frågor & svar
Nyheter

Forskare, biolog, och medlem 2020-12-22

Hej. Fint att få läsa något om skog in naturvetarnas tidning och skönt att Erik vill att olika intressegrupper kliver ur skyttegravarna. Det här är dock inget bra första kliv. Jag tycker att det är oroväckande att ordföranden till en fackförening som dessutom företräder naturvetare uttrycker sina personliga politiska åsikter på denna plattform. Särskilt om uttalanden tyvärr speglar skogsägarrörelsens eviga faktafrånvarande mantra: ” – Att skydda nyckelbiotoper i rimlig omfattning är inget problem för mig, men jag har inte blivit kompenserad.” Man får visst kompensation för sin nyckelbiotop, nämligen genom ett högre virkespris under PEFC eller FSC certifieringen som förbjuder avverkning av nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper har inget lagligt skydd, så om man vill, får man avverka den när som helst, utan att söka tillstånd förresten. Många biologer inom Naturvetarna kommer reagera starkt på nästa uttalande: Han säger: ”Kom ihåg att den skog som i dag har höga naturvärden är ett resultat av brukande under generationer.” Förutom skogsbete och igenväxning av lövskog är det just frånvaron av skogsbruk som är anledningen till dom höga naturvärden som är skyddsvärda idag, det vet alla biologer. Eller leder avverkning av en norrländsk naturskog till att rödlistan krymper? Nej. Om ordförandes politiska åsikter kring äganderätten verkligen är representativa för föreningens medlemmar, okej, då har jag fel, och får leta en ny förening, som sätter kunskapen om naturen som en naturvetare besitter högst, och låter politik stå utanför.